LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-678

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2017 m. birželio 13 d. raštu

 

Nr. ((24.37-01)-5K-1708376)-6K-1703968

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2017 m. kovo 27 d. raštu Nr. 4S-368

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-678

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ NR. 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.6. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-17.1 (19) patvirtintus Priemonės veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklių: „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ ir „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus 2014 m. spalio 31 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai).

2.9. Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės);

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba Taryba).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 888 244 Eur (trijų milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt keturių eurų) Europos socialinio fondo lėšų.

8. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 1 528 282 Eur (vieno milijono penkių šimtų dvidešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų  eurų), o kiekvienam kitam kvietimui teikti paraiškas numatoma skirti iki 1 179 981 Eur (vieno milijono vieno šimto septyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) Europos socialinio fondo lėšų. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma perkeliama kitam kvietimui. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Pagal Aprašą mokslinis vizitas suprantamas kaip užsienio šalies mokslininko vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla susijusį darbą (veiklą): dalyvauti doktorantūros procese arba kelti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos tyrėjų kompetenciją; mokslinė išvyka suprantama kaip mokslininko ar doktoranto išvyka iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (savo studijų ar darbo vietos) atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla ar su jo studijomis susijusį darbą (veiklą): dalyvauti mokslo renginyje arba mokslinėje stažuotėje užsienyje. Pagal Aprašą remiama veikla skirstoma į šias poveikles:

10.1. „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“, skirta skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį;

10.2. „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, skirta padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracijai;

10.3. „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, skirta skatinti  Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus dalyvauti mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (pagal Aprašą mokslo renginys suprantamas kaip užsienyje vykstanti tarptautinė mokslinė konferencija, mokslinis seminaras, mokykla ir pan., kur mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus);

10.4. „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“, skirta skatinti Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (pagal Aprašą mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).

11. Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

12. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti:

12.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę – ne ilgesnė kaip 4 kalendorinės dienos;

12.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų;

12.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę – ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų;

12.4. pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.

13. Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 metų rugsėjo mėnesį, antrąjį – 2018 metų rugsėjo mėnesį, trečiąjį – 2019 metų rugsėjo mėnesį. Kiekvienas kvietimas skelbiamas paraiškoms pagal visas Aprašo 10 punkte nurodytas poveikles finansuoti. Paraiškos teikiamos atskirai pagal kiekvieną Aprašo 10 punkte nurodytą poveiklę. Finansuojamų mokslinių vizitų ir mokslinių išvykų laikotarpiai nurodyti Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė

Kvietimo Nr.

Kvietimo data

Finansuojami moksliniai vizitai ir mokslinės išvykos

I

2017 m. rugsėjis

Vyksiantys nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

II

2018 m. rugsėjis

Vyksiantys nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

III

2019 m. rugsėjis

Vyksiantys nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

Pastaba. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai.

16. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

17. Paraiškose gali būti nurodyti mokslininkai ir doktorantai:

17.1. pagal Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytas poveikles – patyrę mokslininkai (pagal Aprašą patyręs mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

17.2. pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytas poveikles – doktorantai (pagal Aprašą doktorantas suprantamas kaip studentas, studijuojantis aukštosios mokyklos doktorantūroje),  jaunieji mokslininkai (pagal Aprašą jaunasis mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) ir patyrę mokslininkai.

18. Paraiškos, kuriose nurodyto mokslininko atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo dienos. Paraiškos, kuriose nurodytas mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam Tarybos finansuotam projektui, nurodomas kaip būsimas projekto dalyvis, nesvarstomos 3 metus nuo Tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.

19. Tas pats projekto dalyvis vieno kvietimo metu gali būti nurodytas tik dvejose paraiškose:

19.1. pagal Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytas poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę) arba

19.2. pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytas poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę).

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

21.  Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-17.1 (19) – „Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.“. Projektai turi atitikti bent vieną iš Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 2.1.3.2, 2.1.3.3 arba 2.1.3.6 papunkčiuose nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą vykdytoją (pareiškėją).

22. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 36 prieduose. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 36 prieduose). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma: pagal Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas poveikles – 50 balų, pagal 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – 55 balai, pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – 60 balų. Minimalus privalomas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 36 prieduose. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

23. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažesnė balų suma, negu nurodyta Aprašo 22 punkte arba projektas nesurenka Aprašo 3–6 prieduose nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

24. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio vizito ar mokslinės išvykos pradžia. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne ankščiau kaip po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos ir turi vykti Aprašo 1 lentelėje nurodytu atitinkamo kvietimo finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams nustatytu laikotarpiu.

25. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki Aprašo 1 lentelėje nurodyto atitinkamo kvietimo finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams nustatyto laikotarpio pabaigos.

26. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 25 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

27. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse arba ne ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, arba veiklos, kurioje dalyvauja projekto dalyviai, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

28. Tinkama projekto tikslinė grupė yra mokslininkai ir doktorantai, kurie pagal Projektų taisyklų 23 skirsnį taip pat yra laikomi projekto dalyviais. 

29. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių privalomų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

29.1. „Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“ (rodiklio kodas P.S.392). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

29.2. „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“ (rodiklio kodas P.S.393). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

29.3. „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.395). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma.

30. Aprašo 29.129.3 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

31. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

32. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

34. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

35. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

36. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai.

37. Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi būti planuojami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (išlaidos gali būti apmokėtos ir iki veiklų įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d.), bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.

40. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą.

41. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

42. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka nustatomi Projektų taisyklių 21 skirsnyje ir dotacijos sutartyje.

43. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

44. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

45. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos Aprašo 2 lentelėje.:

 

2 lentelė

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Mokslinių išvykų (mokslinės stažuotės bei mokslo renginio), mokslinio vizito išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas (Aprašo 46.1 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Pagal šią išlaidų kategoriją kompensuojamos tik netiesioginės išlaidos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 46.2 papunktis)

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

46. Vykdant projektų veiklas kompensuojamos šios patirtos projekto vykdytojo išlaidos:

46.1. mokslinių išvykų (mokslinės stažuotės bei mokslo renginio) ir mokslinio vizito išlaidos, taikant fiksuotuosius įkainius ir individualias fiksuotąsias sumas. Fiksuotieji įkainiai patvirtinti  Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ ir  Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje http://www.lmt.lt/. Individualios fiksuotosios sumos renginio registracijos ir vizų išlaidoms nustatomos projekto paraiškos vertinimo metu, pareiškėjui pateikus papildomus dokumentus;

46.2. netiesioginės išlaidos, taikant standartinę fiksuotąją normą netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti, kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede nustatytų ribų.

47. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

47.1. pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

47.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotosios normos dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

47.3. netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

48. Paraiškos parengimo ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

49. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu pateikus galutinį mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje):

49.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pažymą ir patvirtintą gynimo tarybos protokolo išrašą;

49.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pažymą ir mokslinės veiklos ataskaitą;

49.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę pažymą dėl trumpalaikių / ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir pranešimo pristatymą renginyje įrodantį dokumentą;

49.4 pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę pažymą dėl trumpalaikių / ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir mokslinės veiklos ataskaitą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

50. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

51. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

52. Jeigu vadovaujantis Aprašo 51 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

52.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

52.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

53. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

54. Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi Tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti šią bendrąją paraiškos informaciją: poveiklės pavadinimas, paraiškos kodas, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, projekto pavadinimas, pareiškėjo institucija, projekto dalyvio vardas ir pavardė, už paraišką atsakingas asmuo. Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.  

55. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

56.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų kalba) ir pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų sąrašą ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

56.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų kalba), pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį) ir institucijos, kurioje numatoma atlikti mokslinį tyrimą, sutikimą jį priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinio tyrimo trukmė (dienomis);

56.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą, pranešimą, kurį skaitys (pristatys) mokslininkas arba doktorantas, dalyvaujantis mokslo renginyje (ar trumpą būsimo pranešimo apibūdinimą), informaciją dėl pranešimo įtraukimo į renginio programą ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

56.4. pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą, institucijos, kurioje mokslininkas arba doktorantas atliks mokslinę stažuotę, sutikimą jį priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinės stažuotės trukmė (dienomis) ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

56.5. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

56.6. įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos.

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto atitikties Aprašo 13, 18, 19, 5052, 54 ir 56 punktuose nustatytiems reikalavimams patikros lapas“ ir Aprašo 2 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 36 prieduose nustatytos formos atitinkamos poveiklės projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelėse nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

60.1. pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija), bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 2 priede, ir Aprašo 21 punkte nurodytam atitinkamos poveiklės projektams taikomam specialiajam projektų atrankos kriterijui. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje;

60.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

61. Projektų naudos ir kokybės vertinimui perduotos paraiškos suskirstomos į grupes, atsižvelgiant į tai, pagal kurią iš Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytų poveiklių paraiška pateikta. Paraiškos, pateiktos pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 poveikles, papildomai skirstomos į grupes atsižvelgiant į tai, ar paraiškoje nurodytas projekto dalyvis yra doktorantas, jaunasis mokslininkas ar patyręs mokslininkas. Sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos pirmininko įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir paraiškos kodą.

62. Lėšos, numatytos skirti kvietimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta Aprašo 61 punkte nustatyta tvarka. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko projektų tinkamumo finansuoti reikalavimus, prašomas lėšas (patikslintas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

63. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

64. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka:

64.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

64.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

65. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją per Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

66. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

67. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka Tarybos valdybos sudaryta ekspertų komisija. Narius į ekspertų komisiją siūlo Komitetai.

68. Projektų naudos ir kokybės vertinimą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų komisijos posėdyje. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais komisijos nariais. Vertinimo ekspertų komisijos posėdyje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų komisijos vertinimas, nurodytas ekspertų komisijos posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

69. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, kiekvienai paraiškų grupei parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jei paraiškos surenka vienodą balų skaičių, jos prioritetine tvarka šiame sąraše išdėstomos vadovaujantis PAFT 151 punktu.

70. Likusios nepaskirstytos kvietimo lėšos perkeliamos kitam kvietimui pagal Aprašą.

71. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

72. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 71 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas įgyvendinančiosios institucijos siūlomoms finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

73. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir paskirsčiusi paraiškų grupėms skirtas lėšas, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

74. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir projektų atranką, priima sprendimą dėl projektų finansavimo, kuris tvirtinamas įgyvendinančiosios institucijos pirmininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo, kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų sumą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

75. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo gavimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka (aprašas skelbiamas įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

76. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

77. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 8 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

78. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

78.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

78.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

79. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

80. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

81. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 488 punkte 42 skirsnyje nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

82. Projektų patikros vietoje neatliekamos. Įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikti projekto patikrą vietoje, apie kurios atlikimą projekto vykdytojas iš anksto nėra informuotas, Projektų taisyklių 24 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

83. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklą, užtikrina, kad joje dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 28 punkte, ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei.

84. Projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie mokslininką arba doktorantą pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą, kurią po sutarties pasirašymo projekto vykdytojui pateikia įgyvendinančioji institucija.

85. Mokslininkui arba doktorantui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti (išskyrus atvejus, kai projekto dalyvis atsisako užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms). Jei projekto dalyvis dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie projekto dalyvius arba turi informaciją apie projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

86. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

87. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai arba nepateiktas patvirtintas gynimo tarybos protokolo išrašas, arba nepateiktas pranešimo pristatymą renginyje įrodantis dokumentas, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

88. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

89. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

________________________