VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl Mokesčio IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ permokos (skirtumo) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ grąžinimo (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-124

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 31 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) skirtumą pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių nuostatas, tai 10 laukelyje privaloma įrašyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“, „23“;

1.1.2. Papildau 43.11 papunkčiu:

„43.11. mokesčių mokėtojo klaidingai sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas privalomojo sveikatos draudimo įmoka mokesčių mokėtojo Prašymu pervedama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.“;

1.1.3. Papildau 48.6 papunkčiu:

48.6. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra) (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 23)“;

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas