LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

KAZACHSTANO RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

SUSITARIMAS

DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Kazachstano Respublikos Vyriausybė (toliau – Šalys),

 

siekdamos toliau plėtoti ir stiprinti politinį, ekonominį, techninį ir karinį tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą nacionalinio saugumo klausimais;

 

pabrėždamos keitimosi informacija svarbą įveikiant šiuolaikinius saugumo iššūkius;

 

suvokdamos, kad norint veiksmingai bendradarbiauti Šalims gali prireikti keistis įslaptinta informacija;

 

norėdamos reglamentuoti įslaptintos informacijos, kuria Šalių valstybės keičiasi arba kuri parengiama pagal šį Susitarimą, abipusės apsaugos klausimus,

 

susitarė:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis

Apibrėžtys

 

Šiame Susitarime vartojamos apibrėžtys:

 

1. įslaptinta informacija – informacija, dokumentai ir medžiaga, kuria keičiamasi ir (arba) kuri sukuriama bendradarbiaujant, neatsižvelgiant į jos pavidalą, pobūdį ar perdavimo būdą, kuriai suteikiama slaptumo žyma ir kuri nacionalinio saugumo interesais ir pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus turi būti saugoma nuo atskleidimo, praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, neteisėto pasisavinimo ar netinkamo panaudojimo;

 

2. slaptumo žyma – įslaptintai informacijai suteikiama žyma, kuria nurodomas jos įslaptinimo lygis, svarba, teisės susipažinti su ja apribojimo lygis ir apsaugos lygis;

 

3. patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalinę patikrinimo procedūrą priimtas teigiamas sprendimas, kuriuo patvirtinama fizinio asmens teisė susipažinti su įslaptinta informacija ir juridinio asmens teisė atlikti veiksmus, susijusius su įslaptintos informacijos naudojimu pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus;

 

4. susipažinimas su įslaptinta informacija procesas, kai fiziniam asmeniui, kuriam išduotas atitinkamas patikimumo pažymėjimas, atskleidžiama įslaptinta informacija;

 

5. kompetentinga institucija – šio Susitarimo 5 straipsnyje nurodyta Šalies valstybės institucija, kuri pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus kontroliuoja ir koordinuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir yra atsakinga už šio Susitarimo nuostatų įgyvendinimą;

 

6. įgaliota įstaigavalstybės institucija, kuriai pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus suteikiama teisė parengti, gauti, perduoti, laikyti, naudoti ir saugoti įslaptintą informaciją, kuria keičiamasi ir (arba) kuri parengiama Šalių valstybėms bendradarbiaujant;

 

7. informaciją parengusi Šalis – įgaliota įstaiga arba kompetentinga institucija, perduodanti įslaptintą informaciją;

 

8. informaciją gaunanti Šalis – įgaliota įstaiga arba kompetentinga institucija, gaunanti įslaptintą informaciją;

 

9. sandoris – įgaliotų įstaigų ir, jei tai neprieštarauja Šalių valstybių nacionalinės teisės aktams, juridinių asmenų sandoris, kurį sudarant ir vykdant naudojamasi įslaptinta informacija ir (arba) tokia informacija parengiama.

 

 

2 straipsnis

Tikslas

 

Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi ir (arba) kuri parengiama Šalių valstybėms bendradarbiaujant, abipusę apsaugą.

 

 

3 straipsnis

Slaptumo žymos

 

1. Šalys nustato, kad pagal šį Susitarimą ir Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus įslaptinimo lygiai ir atitinkamos slaptumo žymos atitinka viena kitą:

 

Lietuvos Respublikoje

Kazachstano Respublikoje

Atitikmuo rusų kalba

Atitikmuo anglų kalba

VISIŠKAI SLAPTAI

ӨТЕ ҚҰПИЯ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

TOP SECRET

SLAPTAI

ҚҰПИЯ

СЕКРЕТНО

SECRET

KONFIDENCIALIAI

ҚҰПИЯ

СЕКРЕТНО

CONFIDENTIAL

 

2. Kazachstano Respublikos perduotai įslaptintai informacijai, pažymėtai slaptumo žyma ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО, Lietuvos Respublika suteikia slaptumo žymą SLAPTAI / SECRET. Lietuvos Respublikos perduotai įslaptintai informacijai, pažymėtai slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / CONFIDENTIAL, Kazachstano Respublika suteikia slaptumo žymą ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО.

 

3. Informacijai, kurią Kazachstano Respublika yra pažymėjusi žyma ҚЫЗМЕТ БАБЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН / ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, Lietuvos Respublika suteikia slaptumo žymą RIBOTO NAUDOJIMO / RESTRICTED. Informacijai, kurią Lietuvos Respublika yra pažymėjusi slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RESTRICTED, Kazachstano Respublika suteikia žymą ҚЫЗМЕТ БАБЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН / ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

 

 

4 straipsnis

Informacijos apsaugos priemonės

 

1. Pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus ir šį Susitarimą, Šalys imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugota įslaptinta informacija, kuria keičiamasi ir (arba) kuri parengiama.

 

2. Susipažinti su įslaptinta informacija gali tik tie fiziniai asmenys, kuriems įslaptinta informacija reikalinga jų oficialioms pareigoms vykdyti ir kuriems išduotas atitinkamas patikimumo pažymėjimas.

 

3. Informaciją gaunanti Šalis įsipareigoja:

 

1) neatskleisti trečiajai šaliai įslaptintos informacijos, kuria buvo pasikeista ir (arba) kuri buvo parengta bendradarbiaujant, be išankstinio rašytinio kitos Šalies valstybės kompetentingos institucijos sutikimo;

 

2) nenaudoti įslaptintos informacijos kitiems tikslams, nei tie, kuriems ji buvo perduota.

 

4. 4 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos taip pat taikomos atitinkamai informacijai, pažymėtai vadovaujantis šio Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi.

 

5. Informaciją gaunanti Šalis pažymi gautą įslaptintą informaciją savo slaptumo žyma, atitinkančia informaciją parengusios Šalies nurodytą slaptumo žymą pagal šio Susitarimo 3 straipsnį.

 

6. Informaciją gaunanti Šalis nekeičia įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi ir (arba) kuri parengiama bendradarbiaujant, slaptumo žymos be išankstinio rašytinio kitos Šalies valstybės sutikimo.

 

 

5 straipsnis

Kompetentingos institucijos

 

1. Šalys pagal savo nacionalinės teisės aktus paskiria kompetentingas institucijas ir diplomatiniais kanalais praneša apie tokį paskyrimą viena kitai, nurodydamos jų kontaktinius duomenis. Šalys nedelsdamos praneša apie kompetentingų institucijų ar jų kontaktinių duomenų pasikeitimą.

 

2. Kompetentingos institucijos praneša viena kitai apie galiojančius nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojama įslaptintos informacijos apsauga, ir apie visus tokių teisės aktų pasikeitimus, turinčius reikšmės įslaptintos informacijos apsaugai pagal šį Susitarimą.

 

3. Siekdamos užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir šio Susitarimo įgyvendinimą, kompetentingos institucijos vienos iš jų prašymu gali rengti konsultacijas.

 

 

6 straipsnis

Informacijos perdavimo būdai

 

1. Sprendimą dėl įslaptintos informacijos perdavimo Šalys kiekvienu atveju atskirai priima pagal Šalių valstybių nacionalinės teisės aktus.

 

2. Įslaptinta informacija perduodama diplomatiniais kanalais arba kitais Šalių valstybių kompetentingų institucijų iš anksto patvirtintais būdais.

 

3. Jei perduodama įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / ӨТЕ ҚҰПИЯ / СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО / TOP SECRET arba SLAPTAI / ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО / SECRET, informaciją gaunanti Šalis raštu patvirtina gavusi tokią įslaptintą informaciją. Apie kitos įslaptintos informacijos gavimą patvirtinama naudojantis telekomunikacijų sistemomis, tinklais ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

 

4. Didelio įslaptintos informacijos kiekio perdavimo būdus kiekvienu atveju atskirai nustato Šalių valstybių kompetentingos institucijos.

 

5. Šio straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos taip pat taikomos atitinkamai informacijai, pažymėtai vadovaujantis šio Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi.

 

 

7 straipsnis

Informacijos tvarkymas

 

1. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / ӨТЕ ҚҰПИЯ / СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО / TOP SECRET arba SLAPTAI / ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО / SECRET, kopijuojama tik gavus rašytinį informaciją parengusios Šalies leidimą. Toks leidimas nereikalingas vienam vertimo į Šalių valstybių nacionalinę (valstybinę) kalbą egzemplioriui.

 

2. Įslaptintą informaciją verčia ir kopijuoja asmenys, turintys atitinkamą patikimumo pažymėjimą.

 

3. Verčiant ar kopijuojant įslaptintą informaciją kiekviena įslaptintos informacijos kopija ar vertimas pažymimas visomis originalo slaptumo žymomis. Kopijų daroma tik tiek, kiek reikia tarnybinėms reikmėms. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos atitinkamai informacijai, pažymėtai vadovaujantis šio Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4. Įslaptinta informacija, taip pat informacija, pažymėta vadovaujantis šio Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi, naikinama taip, kad jos – nei visos, nei dalies – nebūtų galima atkurti. Apie įslaptintos informacijos sunaikinimą informaciją gaunanti Šalis raštu praneša informaciją parengusiai Šaliai.

 

5. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / ӨТЕ ҚҰПИЯ / СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО / TOP SECRET, ne naikinama, o grąžinama informaciją parengusiai Šaliai, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus.

 

6. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma, SLAPTAI / ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО / SECRET ir KONFIDENCIALIAI / ҚҰПИЯ / СЕКРЕТНО / CONFIDENTIAL, naikinama gavus rašytinį informaciją parengusios Šalies leidimą.

 

7. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RESTRICTED, ir informacija, pažymėta žyma ҚЫЗМЕТ БАБЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН / ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, naikinama be informaciją parengusios Šalies leidimo.

 

8. Kritiniu atveju, kai įslaptintos informacijos, kuria buvo pasikeista ir (ar) kuri buvo parengta pagal šį Susitarimą, neįmanoma apsaugoti ir grąžinti, įslaptinta informacija nedelsiant sunaikinama. Apie įslaptintos informacijos sunaikinimą informaciją gaunanti Šalis nedelsdama raštu praneša informaciją parengusiai Šaliai.

 

 

8 straipsnis

Sandoriai

 

1. Į įslaptintus sandorius visų pirma įtraukiama:

 

- įslaptintos informacijos, kuri bus teikiama bendradarbiaujant, sąrašas ir jos slaptumo žymos;

 

- įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi ir (ar) kuri parengiama bendradarbiaujant, saugumo reikalavimai ir jos tvarkymo sąlygos;

 

- ginčų sprendimo ir galimos žalos, padarytos neteisėtai atskleidus įslaptintą informaciją, kuria buvo pasikeista ir (arba) kuri buvo parengta bendradarbiaujant, įvertinimo ir kompensavimo tvarka.

 

2. Prieš perduodant įslaptintą informaciją juridiniam asmeniui, kuris ketina sudaryti sandorį, informaciją gaunanti Šalis patvirtina informaciją parengusiai Šaliai, kad toks juridinis asmuo turi atitinkamą patikimumo pažymėjimą.

 

3. Šalių valstybių kompetentingos institucijos pagal savo nacionalinės teisės aktus kontroliuoja įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi ir (arba) kuri parengiama vykdant įslaptintus sandorius, apsaugą.

 

 

9 straipsnis

Vizitai

 

1. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija atvykstančiosios Šalies valstybės atstovams suteikiama tik gavus išankstinį rašytinį priimančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos leidimą.

 

2. Prašyme atvykti su vizitu, kuris pateikiamas likus bent 30 dienų iki vizito pradžios, nurodoma ši informacija:

 

1) atvykstančio asmens vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso (arba asmens tapatybės kortelės) numeris;

 

2) atvykstančio asmens pareigos ir organizacijos, kuriai jis (ji) atstovauja, pavadinimas;

 

3) informacija, ar asmuo turi atitinkamą patikimumo pažymėjimą;

 

4) vizito tikslas, planuojama data ir trukmė;

 

5) objektų, kuriuose bus lankomasi, pavadinimai;

 

6) priimančiosios Šalies valstybės atstovų, kurie bus lankomi, pareigos, vardas ir pavardė.

 

3. Vizito metu vienos Šalies valstybės atstovai, esantys kitos Šalies valstybės teritorijoje, laikosi priimančiosios Šalies valstybės nacionalinės teisės aktų.

 

 

10 straipsnis

Saugumo pažeidimas

 

1. Įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo, praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, neteisėto pasisavinimo ar netinkamo naudojimo atveju atitinkama kompetentinga institucija kuo skubiau praneša apie tai kitai kompetentingai institucijai ir užtikrina reikiamą tyrimą. Prireikus kompetentingos institucijos bendradarbiauja atliekant tyrimą.

 

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat taikomos atitinkamai informacijai, pažymėtai vadovaujantis šio Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi.

 

3. Atlikusi tyrimą kompetentinga institucija kuo skubiau praneša kitai kompetentingai institucijai apie tyrimo aplinkybes ir rezultatus, taip pat apie tai, kokių priemonių ir veiksmų imtasi saugumo pažeidimui pašalinti.

 

4. Klausimai, susiję su žala, padaryta neteisėtai atskleidus įslaptintą informaciją, sprendžiami Šalių konsultacijomis ir derybomis.

 

 

11 straipsnis

Išlaidos

 

Kiekviena Šalis, vadovaudamasi savo valstybės nacionalinės teisės aktais, apmoka savo išlaidas, atsiradusias įgyvendinant šį Susitarimą.

 

 

12 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

1. Visi ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, sprendžiami tik Šalių konsultacijomis ir derybomis.

 

2. Šalys veikia pagal šio Susitarimo nuostatas, kol išsprendžiami visi ginčai.

 

 

13 straipsnis

Pakeitimai ir papildymai

 

Šis Susitarimas gali būti keičiamas ir (ar) pildomas abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Pakeitimai ir papildymai tampa sudedamąja šio Susitarimo dalimi ir įforminami atskirais protokolais. Tokie protokolai įsigalioja šio Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui ir įsigalioja trisdešimtąją (30) dieną nuo tos dienos, kai diplomatiniais kanalais buvo gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Šalys praneša viena kitai, kad įvykdytos visos vidaus teisinės procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti.

 

2. Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai diplomatiniais kanalais. Tokiu atveju šio Susitarimo galiojimas pasibaigia praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

 

3. Susitarimą nutraukus visa įslaptinta informacija, kuria buvo pasikeista ir (arba) kuri buvo parengta, saugoma vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis tol, kol Šalys atleidžia viena kitą nuo šio įsipareigojimo pranešdamos apie tai raštu diplomatiniais kanalais.

 

 

Pasirašyta Astanoje 2015 m. gegužės 19 d. dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, kazachų, anglų ir rusų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo, Šalys vadovaujasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Kazachstano Respublikos

Vyriausybės vardu