LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1V-159 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. 1V-177

Vilnius

 

 

P a k e i č i u:

1. Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“:

1.1. Papildau 5 punktą šia antrąja pastraipa:

„Ministerijos darbuotojų, einančių struktūrinių padalinių vadovų pareigas, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 3 priedą, vadovaujantis Aprašo 4 punkte nustatytais kriterijais ir atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos, bei vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.“

1.2. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Naujai į ministeriją priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, nurodytas Aprašo 1, 2 arba 3 priede.“

1.3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Ministerijoje naujos pareigybės steigimo atveju pildomas Aprašo 1, 2 arba 3 priedas į jį įrašant naujai steigiamos pareigybės pavadinimą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bei nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.“

1.4. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, bet ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo, gali būti nustatyta ministerijos administracijos padalinio vadovo rašytiniu pasiūlymu darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į: darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, darbuotojo turimą mokslinį laipsnį, mokslinę veiklą, dalyvavimą Lietuvos ir tarptautinėse darbo grupėse, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, stažuotes, užsienio kalbos mokėjimą, kuriam patvirtinti gali būti pateikiami atitinkami pažymėjimai ar sertifikatai.“

1.5. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.6. Papildau 3 priedu (pridedama).

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir išdėstau 9 punktą taip:

9. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į įstaigos vadovo vadovaujamo darbo patirtį ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Eimutis Misiūnas

 

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip   2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,38–7,6

3,4–8,5

3,45–9,5

3,6–10,5

Patarėjas (A1 lygis)

6,3 (7,56*)

7 (8,40*)

7,9 (9,48*)

8,7 (10,44*)

Teisininkas (A1 lygis)

6,3 (7,56*)

6,7 (8,04*)

7 (8,40*)

7,3 (8,76*)

Paramos administravimo specialistas

(A1 lygis)

 

6,3 (7,56*)

 

6,7 (8,04*)

 

7 (8,40*)

 

7,3 (8,76*)

Ryšių su žiniasklaida specialistas (A1 lygis)

6,3 (7,56*)

6,7 (8,04*)

7 (8,40*)

7,3 (8,76*)

Ryšių su žiniasklaida specialistas (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Viešųjų ryšių specialistas (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Paramos administravimo specialistas

(A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Vadybos ir organizavimo analitikas  (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Teisininkas (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Finansų analitikas (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Ekonomistas (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Buhalteris (A2 lygis)

6,3

6,7

7

7,3

Administratorius referentas (A2 lygis)

5,7

5,9

6

6,1

Administratorius (A2 lygis)

5

5,3

5,6

5,9

Kalbos tvarkytojas (A2 lygis)

4,8

5

5,2

5,4

Dokumentų tvarkytojas (A2 lygis)

4,4

4,6

4,8

5

Specialistas (A2 lygis)

4,4

4,6

4,8

5

Duomenų bazių specialistas (A2 lygis)

4,4

4,6

4,8

5

Archyvaras (A2 lygis)

4,4

4,6

4,8

5

B lygis

3,35–7,3

3,39–7,4

3,45–7,6

3,5–8,0

Tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas

6,3

6,8

7,2

8

Buhalteris

5,7

6

6,3

6,6

Dokumentų tvarkytojas

3,9

4,1

4,3

4,5

Specialistas

3,9

4,1

4,3

4,5

Informacijos rinkimo specialistas

3,4

3,6

3,8

4

* – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų

_____________________________________

 

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

Pareigybės lygis

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

 

Skyriaus vedėjas (A1 lygis)

iki 5

7,8 (9,36*)

8 (9,6*)

8,5 (10,2*)

5–10

7,9 (9,48*)

8,2 (9,84*)

8,8 (10,56*)

daugiau kaip 10

8 (9,6*)

8,4 (10,08*)

9,1 (10,92*)

 

* – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų

 

____________________________________