herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KOLEKCINės 10 EURŲ monetos, SKIRTos LYČIŲ LYGYBEI, etalonO PATVIRTINIMO, PASKELBIMO MOKĖJIMO PRIEMONE IR IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. 03-180

Vilnius

 

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.  Patvirtinti kolekcinės 10 eurų proof kokybės sidabro monetos, skirtos lyčių lygybei, etaloną.

2.  Paskelbti šią monetą mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleisti į apyvartą 2019 m. spalio 30 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas