LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 4, 23, 231 ir 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-785

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Viešojo intereso įmonėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, visais atvejais taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėms.“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) informacija apie akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas (juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) vadovo, juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) valdymo organo arba priežiūros organo nario) ir svarbiausia informacija apie pagrindinę jų darbovietę (pareigos, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas).“

 

3 straipsnis. 231 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 231 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:

5) informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje (nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę);“.

2. Buvusius 231 straipsnio 1 dalies 5–11 punktus laikyti atitinkamai 6–12 punktais.

3. Papildyti 231 straipsnio 1 dalį 13 punktu:

13) informacija apie kiekvieno valdymo, priežiūros organo nario atlyginimą (vidutinius per ataskaitinį laikotarpį išmokėtus atlyginimus, atskirai nurodant premijas, priemokas, tantjemas ir kitokias išmokas);“.

4. Papildyti 231 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

14) informacija apie visus akcininkų tarpusavio susitarimus (jų esmė, sąlygos).“

5. Pakeisti 231 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nepaisant šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalies nuostatų, mažoms ir vidutinėms įmonėms netaikomas šio straipsnio 1 dalies 12 punktas.“

6. Pakeisti 231 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Auditorius ar audito įmonė auditoriaus išvadoje pateikia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 1 dalies 3–9 punktus parengtos informacijos ir nurodo, ar nustatyta reikšmingų iškraipymų, kaip nustatyta Finansinių ataskaitų audito įstatyme.“

7. Pakeisti 231 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktuose nurodyta informacija, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.“

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Pagal šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytą Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 231 straipsnio nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė