LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1413

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. liepos 24 d. rašte Nr. S-(10-3336)-2051 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“ pateiktą rekomendaciją dėl mokėjimo už žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugas,

p a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

„81. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas bazines kainas moka už kepenų transplantacijos paslaugų atskirus etapus jas suteikusiai įstaigai, turinčiai licenciją teikti šias paslaugas ir sudariusiai sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo.“

2. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

„90. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, įstaiga, teikianti transplantacijos paslaugas, pateikia TLK sąskaitas ir statistinę ekonominę šių paslaugų teikimo ataskaitą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka. TLK apmoka sąskaitas TLK ir įstaigos sutartyje numatyta tvarka, neviršydama PSDF biudžeto lėšų sumos, skirtos Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai vykdyti.“

3. Pripažįstu netekusiais galios 93 ir 94 punktus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė