LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2004 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-812 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 6 d. Nr. V-15

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Metinės lėšos GMP paslaugų išlaidoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:

 

BTLK = K x (m1 x k1 + m2 x k2 + m3 x k3) x 1,003,

 

kai:

BTLK – TLK skiriamos lėšos GMP paslaugų išlaidoms apmokėti;

m1 – TLK veiklos zonos gyventojų skaičius metų pradžioje Lietuvos statistikos departamento naujausiais duomenimis (toliau – statistinis gyventojų skaičius);

k1 – GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), nustatyta Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas);

m2 – statistinis TLK veiklos zonos miesto gyvenamųjų vietovių (joms priskiriami miestai, kurių gyventojų skaičius yra didesnis nei 3 tūkstančiai) gyventojų skaičius;

k2 – atitinkama GMP budinčių brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), nustatyta GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše;

m3 – statistinis kaimo gyvenamųjų vietovių (joms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai) bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojų skaičius;

k3 – atitinkama GMP budinčių brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), nustatyta GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše;

K – TLK veiklos zonos migracijos koeficientas, lygus 1,0. Šis koeficientas netaikomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestams; jų migracijos koeficientas skaičiuojamas atskirai pagal formulę:

 

K = (GSt + GPr)/(2 x GSt),

 

kai:

K – migracijos koeficientas;

GSt – statistinis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų skaičius;

GPr – prisirašiusiųjų prie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių PAASP paslaugas, skaičius einamųjų metų sausio 1 dieną privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis;

1,003 – koeficientas, kurį taikant 0,3 proc. didinamos GMP paslaugoms skiriamos lėšos. Suma, kuria didinamos GMP paslaugoms numatytos lėšos, skiriama pacienčių pervežimui iš GMP iškvietimo vietos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo arba pacientų, kuriems namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimui iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą toliau tirti ir (ar) gydyti.

1.2. Papildau nauju 4.5 papunkčiu:

4.5. Kiekvienai TLK atskirai numatomos, vadovaujantis GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 18 punktu, papildomos lėšos klasterinės funkcijos užtikrinimo organizaciniam priedui. Šios lėšos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

PLOP = m4 x k7,

 

kai:

PLOP – TLK skiriamos papildomos lėšos klasterinės funkcijos užtikrinimo organizaciniam priedui;

m4 – TLK veiklos zonos, kurioje organizuojamos klasterinės GMP brigados, numatytos GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10.2 papunktyje, statistinis gyventojų skaičius;

k7 – vienam statistiniam gyventojui tenkanti metinė klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinio priedo suma (balais), nustatyta GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše.“

1.3. Buvusį 4.5 papunktį laikau 4.6 papunkčiu.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga