VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2022 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO

NR. VA-95 „DĖL INFORMACIJOS APIE PLATFORMOSE VYKDOMAS VEIKLAS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 4 d. Nr. VA-23

Vilnius

 

Pakeičiu Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-95 „Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 4.1 papunkčiu:

4.1. Ataskaitinis laikotarpis – kalendoriniai metai, kurių duomenys teikiami pagal šių taisyklių III skyrių.“

2. Buvusius 4.1–4.17 papunkčius laikau atitinkamai 4.2–4.18 papunkčiais.

3. Papildau nauju 4.7 papunkčiu:

4.7. Duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, padarytas dėl tyčinių neteisėtų veiksmų, aplaidumo arba netyčia, kurio rezultatas – sunaikinta, prarasta ar pakeista informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) perduotus, saugomus ar kitaip tvarkomus asmens duomenis, arba bet koks incidentas, susijęs su netinkama ar neteisėta prieiga prie tokios informacijos, jos atskleidimu ar naudojimu.“

4. Buvusius 4.7–4.18 papunkčius laikau atitinkamai 4.8–4.19 papunkčiais.

5. Papildau nauju 4.12 papunkčiu:

4.12. Pagrindinis adresas – jei pardavėjas yra asmuo, pagrindinės rezidavimo vietos adresas, jei pardavėjas yra subjektas – registruotosios buveinės adresas.“

6. Buvusius 4.12–4.19 papunkčius laikau atitinkamai 4.13–4.20 papunkčiais.

7. Papildau naujais 4.17–4.18 papunkčiais:

4.17. Prekės – bet koks materialus turtas.

4.18. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – unikalus kodas, identifikuojantis apmokestinamąjį arba neapmokestinamąjį teisės subjektą pridėtinės vertės mokesčio tikslais.“

8. Buvusius 4.17–4.20 papunkčius laikau atitinkamai 4.19–4.22 papunkčiais.

9. Pakeičiu 4.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.20. Subjektas – juridinis asmuo arba bet kurios kitos teisinės ir (arba) veiklos formos asmuo, išskyrus fizinį asmenį (pavyzdžiui, akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, patikos fondas, kt.). Subjektas yra su kitu subjektu susijęs subjektas, jeigu kuris nors vienas iš jų kontroliuoja kitą arba jie abu yra bendrai kontroliuojami. Šiuo tikslu kontrolė apima tiesioginę ar netiesioginę daugiau kaip 50 procentų subjekto balsų ir vertės nuosavybę. Netiesioginio dalyvavimo valdymo atveju reikalavimo turėti daugiau kaip 50 procentų kito subjekto kapitalo nuosavybės teise vykdymas nustatomas, dauginant turimas pavaldžių įmonių dalis. Jei asmuo turi daugiau kaip 50 procentų balsavimo teisių, laikoma, kad jis turi 100 procentų balsavimo teisių.“

10. Pakeičiu 4.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.21. Veiksmingas kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas – Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir Europos Sąjungai nepriklausančio jurisdikciją turinčio subjekto susitarimas, pagal kurį reikalaujama automatiškai keistis informacija, lygiaverte šių taisyklių 20 punkte nurodytai informacijai. Informaciją lygiaverte patvirtina Europos Komisija įgyvendinimo aktu, vadovaudamasi Direktyvos 2011/16/ES 8ac straipsnio 7 dalimi.“

11. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Platformos operatorius, kurio visas platformos verslo modelis yra toks, kad jis, vadovaudamasis šių Taisyklių 7 punkte nurodytais atvejais, neturi praneštinų pardavėjų, per Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemę (angl. – Tax Information Exchange SubSystem) (toliau – VMI TIES portalas) turi kasmet VMI pateikti XML (angl. Extensible Markup Language) duomenų rinkmeną, joje informacijos nenurodydamas. Papildomai toks platformų operatorius apie tai informuoja VMI raštu, pateikdamas pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu yra daugiau nei vienas duomenis teikiantis platformos operatorius, bet kuris iš šių duomenis teikiančių platformos operatorių atleidžiamas nuo prievolės teikti informaciją, jei jo informaciją pateikė kitas duomenis teikiantis platformos operatorius. Tas duomenis teikiantis platformos operatorius, kuris teikia informaciją už kitą, VMI TIES portale XML (angl. Extensible Markup Language) duomenų rinkmenoje turi nurodyti, kad informacija yra teikiama už kitą duomenis teikiantį platformos operatorių, nurodydamas jo identifikacinius duomenis. Tas duomenis teikiantis platformos operatorius, už kurį informaciją pateikė kitas, turi kasmet per VMI TIES portalą pateikti XML (angl. Extensible Markup Language) duomenų rinkmeną (be informacijos apie praneštinus pardavėjus), nurodydamas, kad jo informaciją pateikė kitas konkretus duomenis teikiantis platformos operatorius.“

12. Pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Europos Sąjungos duomenis teikiantis platformos operatorius, kuris nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, tačiau atitinka bent vieną Taisyklių 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4 papunkčiuose nurodytą kriterijų, turi užpildyti popierinę (įteikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu VMI) arba elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ (toliau – FR0227 forma). Vadovaujantis Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ (toliau – FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės), FR0227 forma turi būti pateikta:“.

13. Pakeičiu 20.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.2.5. visą atlygį, sumokėtą arba įskaitytą per kiekvieną ataskaitinio laikotarpio ketvirtį, ir atitinkamų veiklų, vykdytų kiekvienos siūlomo turto grupės atžvilgiu, skaičių. Informacija, susijusi su dekretine valiuta sumokėtu arba įskaitytu atlygiu, nurodoma ta valiuta, kuria atlygis buvo sumokėtas arba įskaitytas. Kitaip nei dekretine valiuta sumokėtas arba įskaitytas atlygis pranešamas vietos valiuta, konvertuota arba apskaičiuota duomenis teikiančio platformos operatoriaus nustatytu būdu;“.

14. Pakeičiu 24.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.6. pagrindinį adresą (pagrindinės rezidavimo vietos adresą – veiklos vykdymo adresą).“

15. Pakeičiu 25.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.6. pagrindinį adresą (registruotosios buveinės adresą);“.

16. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. valstybėje, kurioje yra pardavėjo pagrindinis adresas (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adresas – veiklos vykdymo adresas, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adresas);“.

17. Pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.2. taip pat MMIN išdavusioje valstybėje, jeigu ji yra kita valstybė nei pardavėjo pagrindinio adreso (fizinio asmens atveju, pagrindinės rezidavimo vietos adreso – veiklos vykdymo adreso, o subjekto atveju – registruotosios buveinės adreso) valstybė;“.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė