LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2006 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO Nr. V-234 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1202

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1202

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 91 straipsnio  1 dalimi:

1.    Tvirtinu Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo

Nr. V-1202 redakcija)

 

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų (toliau – apdraustieji) aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ir klausos aparatais bei akių protezais, kompensuojamais Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau – ortopedijos techninės priemonės), apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką, taip pat sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, užsienio valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, gaminančių ir (ar) parduodančių ortopedijos technines priemones (toliau – ortopedijos įmonė) sudarymo ir jų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės, ortopedijos techninėms priemonėms numatytų PSDF biudžeto lėšų paskirstymo, ortopedijos techninių priemonių įtraukimo į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir išbraukimo iš jo tvarką.

2.      Aprašu privalo vadovautis:

2.1.   VLK ir jai pavaldžios įstaigos;

2.2.   ortopedijos įmonės, sudariusios su VLK sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau – sutartis) ar ketinančios jas sudaryti;

2.3.   gydytojai, skiriantys apdraustiesiems ortopedijos technines priemones;

2.4.   apdraustieji, aprūpinami ortopedijos techninėmis priemonėmis.

3.      Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   Akies protezas – kosmetinis akies obuolio protezas (dirbtinė akis), įdedamas už vokų, kai trūksta akies obuolio, arba padengiantis deformuotą akies obuolį.

3.2.   Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.

3.3.   Ausies įdėklas – individualiai asmeniui parinkta ir pritaikyta mechaninė akustinė jungtis tarp klausos aparato ir išorinės klausomosios landos.

3.4.   Klausos aparatas – dėl susilpnėjusios klausos už ausies arba ausyje tvirtinamas įtaisas garsui stiprinti ir keisti, kurio pagrindas – elektroakustinė arba elektromagnetinė sistema.

3.5.   Nuolatinis galūnės protezas – galūnės protezas, skiriamas po pirminio galūnės protezo.

3.6.   Ortopedijos informacinė sistema – Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Ortopedijos techninių priemonių posistemis, skirtas ortopedijos techninių priemonių užsakymų duomenims kaupti, šių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, išlaidų kompensavimui kontroliuoti, taip pat – asmens draustumui privalomuoju sveikatos draudimu tikrinti.

3.7.   Pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė specialiai pagal gydytojo nurodytas charakteristikas ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą bei pagal antropometrinius apdraustojo duomenis pagaminta ortopedijos techninė priemonė, skirta naudoti tik konkrečiam apdraustajam.

3.8.   Pagal užsakymą individualiai pagaminta nesudėtinga ortopedinė avalynė – ortopedinė avalynė (tipai – AD3-1 ir AD3-2), skiriama dėl pėdos deformacijos.

3.9.   Pagal užsakymą individualiai pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė – ortopedinė avalynė (tipai: AD4-1, AD6-1, AD7-1, AD6-2, AD8-1, AD5-1, AD5-2, AD9-1, AD9-2, AD10-1, AD15-1), skiriama apdraustiesiems dėl sudėtingos pėdos ir (ar) kitokios patologijos. Ši ortopedinė avalynė gaminama ant individualaus kurpalio, suformuoto pagal apdraustojo pėdos kopiją (nepriklausomai nuo technologijos).

3.10. Pirminis galūnės protezas – pirmasis galūnės protezas, gaminamas ir pritaikomas tik visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitacijos etapu.

3.11. Pranešimas apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą – VLK siunčiamas pranešimas apdraustajam apie pasibaigusį anksčiau jam išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo terminą (laikotarpį), nustatytą Apraše, ir galimybę užsisakyti naują nuolatinį galūnės protezą.

3.12Priemoka dėl dalinės kompensacijos – ortopedijos įmonei mokama priemoka, jei pagal teisės aktus ortopedijos techninė priemonė apdraustajam kompensuojama iš dalies.

3.13Priemoka už technologijos ypatumus – apdraustojo mokama priemoka už jo pasirinktą ortopedijos techninę priemonę, kuri dėl technologijos ypatumų kainuoja brangiau nei tos pačios paskirties ortopedijos techninė priemonė.

3.14Serijiniu būdu gaminama ortopedijos techninė priemonė – ortopedijos techninė priemonė, pritaikoma apdraustajam pagal gydytojo nurodytas charakteristikas, reikalavimus ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą.

3.15Technologijos ypatumai – ortopedijos techninės priemonės skiriamosios technologinės ypatybės, nenumatytos tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės funkcijos techniniame aprašyme, kuris pateikiamas ortopedijos įmonės ortopedijos techninių priemonių kataloge.

3.16Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme (toliau – SDĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

4.  PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos pagal užsakymą individualiai ir serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės.

5.  Ortopedijos techninėmis priemonėmis apdraustuosius aprūpina ortopedijos įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elekroninio pašto adresai skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt).

6Hospitalizuoti apdraustieji ortopedijos techninėmis priemonėmis aprūpinami tose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), kuriose yra gydomi.

7Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techniniai aprašymai tvirtinami VLK direktoriaus įsakymu. Ortopedijos įmonių kataloguose nurodyti ortopedijos priemonių funkciniai techniniai aprašymai turi atitikti patvirtintuosius VLK direktoriaus įsakymu.

8VLK apmoka ortopedijos įmonėms, sudariusioms sutartis su VLK, ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos technines priemones savo lėšomis, išlaidas.

 

 

II SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKA

 

9.  Ortopedinės techninės priemonės skiriamos:

9.1.   kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;

9.2.   kai jis yra konsultuojamas gydytojo specialisto palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančioje ASPĮ arba socialinės globos įstaigoje (šiuo atveju negali būti skiriami akies protezai);

9.3.   kai jis yra konsultuojamas gydytojo specialisto stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ.

10Teisę skirti ortopedijos technines priemones Aprašo nustatyta tvarka, neviršydami sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje medicinos normoje nustatytos kompetencijos, turi šių profesinių kvalifikacijų gydytojai specialistai, dirbantys ASPĮ, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl atitinkamo gydytojo specialisto teikiamų paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis:

10.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

10.2. gydytojas chirurgas ir gydytojas vaikų chirurgas;

10.3. gydytojas neurologas;

10.4. gydytojas neurochirurgas;

10.5. gydytojas ortopedas traumatologas;

10.6. gydytojas otorinolaringologas;

10.7. gydytojas reumatologas;

10.8. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;

10.9. gydytojas oftalmologas.

11.    Ortopedijos technines priemones (išskyrus galūnių protezus ir klausos aparatus) skiria:

11.1. pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojai specialistai, nurodyti Aprašo 10 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra ne didesnė kaip 290 balų;

11.2. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojai specialistai, nurodyti Aprašo 10 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra didesnė kaip 290 balų, bet ne didesnė kaip 580 balų;

11.3. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas, nurodytas Aprašo 10 punkte, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra didesnė kaip 580 balų.

12.    Paskyręs ortopedijos techninę priemonę, gydantysis gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustąjį informuoja apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką ir pateikia jam ortopedijos įmonių, sudariusių su VLK sutartis, sąrašą.

13.    Ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas privalo:

13.1. apdraustojo medicinos dokumentuose (forma Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (toliau – forma 003/a) ir forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, (toliau – forma 027/a) nurodyti, kad jam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė. Šis įrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo įrašymo dienos (įskaitant įrašo padarymo (įsigaliojimo) dieną);

13.2. užpildyti formą 027/a: nurodyti ASPĮ, kurioje dirba, pavadinimą, apdraustojo vardą ir pavardę, ortopedijos techninę priemonę (ortopedijos techninių priemonių tipą), skiriamą apdraustajam pagal Sąraše  nurodytas medicinines indikacijas, ir, jei skiriama pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė, – jos charakteristiką. Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), pagal kurį pildomas ortopedinės techninės priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo įrašymo dienos (įskaitant įrašo padarymo (įsigaliojimo) dieną);

13.3. skirti tik vieną ortopedijos techninę priemonę vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi giminingi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu).

14.    Galūnių protezus skiria:

14.1. pirminius protezus, t. y. blauzdos (žemiau kelio) protezą (tipas KP2-9-2), šlaunies (aukščiau kelio) protezą, pirminį modulinį šlaunies protezą (tipas KP3-6-1), – gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

14.2. nuolatinius protezus, t. y. visas ortopedijos technines priemones, Sąraše priskirtas galūnių protezų poklasiui, išskyrus nurodytąsias Aprašo 15.1 ir 15.3 papunkčiuose, – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

14.3. šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema – tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

15.    Šlaunies (aukščiau kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir (ar) blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema skiriami esant visoms šioms sąlygoms:

15.1. apdraustajam nustatytas IV arba V mobilumo lygis pagal Aprašo 24 punkte nurodytus kriterijus;

15.2. apdraustojo darbinė arba profesinė veikla turi būti susijusi su aktyviu judėjimu. Darbinė arba profesinė veikla turi būti vykdyta ne mažiau kaip 12 mėnesių per paskutinius 36 mėnesius iki gydytojų konsiliumo išvados surašymo;

15.3. apdraustojo kūno masės indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;

15.4. apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir kasdienės veiklos funkcijų sutrikimų.

16.    Galūnių protezų (tipai: RP1-9, RP1-8, RP2-5, RP2-4, KP2-9-2 (pirminis), KP3-6-1 (pirminis), KPM4-2) negalima skirti po galūnių amputacijos, jei yra nors viena iš šių sąlygų:

16.1. IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NYHA) nustatytą klasifikaciją;

16.2. onkologinės ligos, jei jomis sergantis apdraustasis priskiriamas IV klinikinei grupei (t. y. liga jos diagnozavimo metu yra įsisenėjusi, todėl galima taikyti tik paliatyvųjį bei simptominį gydymą) ir jam taikomas paliatyvusis gydymas;

16.3. III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

16.4. judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;

16.5. sunkus kognityvinis sutrikimas – trumpo protinės būklės tyrimo testo (angl. Mini-Mental State Examination – MMSE) rezultatas < 11 balų;

16.6. biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios: Bartelio indeksas – 0–40 balų;

16.7. bigės kontraktūros;

16.8. odos vientisumo pažeidimai;

16.9. netinkamas bigės ilgis;

16.10.    visiškas aklumas.

17.    Nuolatinių galūnės protezų negalima skirti (taikoma visiems protezams, išskyrus pirmąjį nuolatinį galūnės protezą), jei yra nors viena iš šių sąlygų:

17.1. apdraustajam nustatytas I mobilumo lygis pagal Aprašo 24 punkte nurodytus kriterijus;

17.2. IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal NYHA nustatytą klasifikaciją;

17.3. onkologinės ligos, jei jomis sergantys apdraustieji priskiriami IV klinikinei grupei ir jiems taikomas paliatyvusis gydymas;

17.4. III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

17.5. judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;

17.6. sunkus ir vidutinis kognityvinis sutrikimas – trumpo protinės būklės tyrimo testo (angl. Mini–Mental State Examination – MMSE) rezultatas < 20 balų);

17.7. biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios: Bartelio indeksas 0–60 balų;

17.8. bigės kontraktūros;

17.9. odos vientisumo pažeidimai;

17.10.    netinkamas bigės ilgis.

18.    Į Sąrašą įrašytos ortopedijos techninės priemonės (išskyrus klausos aparatus ir akies protezus) skiriamos nepasibaigus Aprašo 30 punkte nustatytam terminui (laikotarpiui), po kurio apdraustasis vėl įgyja teisę gauti tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, asmenims iki 18 metų (toliau – vaikas), jei ortopedijos techninės priemonės neatitinka savo paskirties dėl sparčiai kintančių augančio vaiko kūno proporcijų.

19.    Dilbio protezas (tipas RP1-9) skiriamas dirbamajai rankai, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 21 punkte.

20.    Žastikaulio protezas (tipas RP2-5) skiriamas esant abiem šioms sąlygoms:

20.1. skiriamas tik suaugusiesiems;

20.2. skiriamas tik dirbamajai rankai, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 21 punkte.

21.    Dilbio protezas (tipas RP1-9) arba žastikaulio protezas (tipas RP2-5) skiriamas ne dirbamajai rankai, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

21.1. apdraustojo darbinei ar profesinei veiklai būtinos abiejų rankų funkcijos;

21.2. protezas skiriamas ne pirmą kartą;

21.3. dilbio protezas (tipas RP1-9) skiriamas vaikui.

22.    Blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

22.1. jei cukriniu diabetu sergančiam apdraustajam dėl KPM2-1 ar KP2-9-2 (pirminis) tipo blauzdos protezo bigės srityje atsiranda nutrynimų, opų, sunkiai gyjančių žaizdų;

22.2. jei kyla alerginių reakcijų dėl blauzdos protezo (tipas KPM2-1) – skiriama pagal alergologo rekomendaciją;

22.3. jei apdraustajam blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas ne pirmą kartą ir apdraustojo turimo blauzdos protezo su silikonine mova (tipas KP2-7) naudojimo terminas yra pasibaigęs.

23.    Dubens dalies protezas (tipas KPM-4-2) skiriamas po šlaunies egzartikuliacijos per klubo sąnarį arba po aukštos šlaunies amputacijos, kai paliekama trumpa bigė ir negalima pritaikyti šlaunies protezo.

24.    Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas arba gydytojų konsiliumas turi įvertinti apdraustojo, kuriam skiriamas kojos protezas, mobilumo lygį pagal šiuos kriterijus:

24.1. I mobilumo lygio kriterijai:

24.1.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis beveik visiškai nesavarankiškas, jo gebėjimas vaikščioti sutrikęs;

24.1.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gali minimaliai, lėtai judėti namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugiai stovėti vietoje, vaikščioti prižiūrint kitam asmeniui, gali nueiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (vaikštynėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

24.2. II mobilumo lygio kriterijai:

24.2.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto;

24.2.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gerai juda namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi, taip pat minimaliai lauko sąlygomis, laiptais, gali nueiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

24.3.    III mobilumo lygio kriterijai:

24.3.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis šiek tiek nesavarankiškas;

24.3.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai, saugiai juda darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje bet kokiu paviršiumi, gali nueiti daugiau kaip 50 metrų be pagalbinių priemonių (galima viena pagalbinė priemonė – lazdelė ar ramentas);

24.4.    IV mobilumo lygio kriterijai:

24.4.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, normaliai vaikšto be pagalbinių priemonių;

24.4.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti sportine, darbine veikla, gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje;

24.5.    V mobilumo lygio kriterijai:

24.5.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, gerai vaikšto be pagalbinių priemonių;

24.5.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti profesionalia sportine veikla, darbinė veikla gali būti susijusi su aktyviu judėjimu (gali dirbti darbus, susijusius su padidėjusiu fiziniu aktyvumu ir krūviu), gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje.

25.  Klausos aparatus skiria:

25.1.    suaugusiesiems klausos sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir pirmą kartą klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ. Pakartotinai suaugusiesiems klausos aparatą gali skirti ir gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ;

25.2.    vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.

26Suaugusiesiems klausos aparatas skiriamas praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, o vaikams – ne mažiau kaip 3 mėnesiams nuo klausos stabilizavimosi, jei klausa sutriko dėl:

26.1.    ūmaus vidurinės ausies uždegimo (serozinio, pūlingo);

26.2.    ūmaus neurosensorinio prikurtimo;

26.3.    operacinio gydymo arba lėtinių ausų ligų;

26.4.    ausies ar galvos traumos;

26.5.    ūmaus galvos smegenų kraujotakos sutrikimo (pvz., insulto);

26.6.    širdies operacijos ir kitų organų transplantacijos;

26.7.    galvos smegenų auglio pašalinimo.

27.     Klausos aparatai skiriami apdraustiesiems, kuriems nustatomas klausos sutrikimas dėl įgimtos ar įgytos ausų ligos, nurodytos Aprašo 26 punkte (pagal toninės ir kalbinės audiogramų duomenis nustatoma, kuriai ausiai turi būti skiriamas klausos aparatas), jei šis klausos sutrikimas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

27.1.  pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000 ir 2 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 40 dB ir daugiau;

27.2.  pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000 ir 2 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis nesiekia 40 dB, tačiau aukštuose dažniuose – 4 000, 6 000, 8 000 Hz – geriau girdinčios ausies klausos slenksčių aritmetinis vidurkis yra 70 dB ir daugiau;

27.3.  pagal toninės audiogramos duomenis vaiko geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000, 2 000 ir 4 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 30 dB ir daugiau.

28.     Akies protezus skiria ASPĮ, teikiančių III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas, gydytojų konsiliumas, jei protezuojama pirmą kartą. Pakartotinai akies protezus gali skirti ir gydytojas oftalmologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines oftalmologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.

29.     Ortopedijos įmonei pateikus VLK savo vadovo pasirašytą prašymą kompensuoti reikiamą ortopedijos techninę priemonę ir gydytojų konsultacinės komisijos arba gydytojų konsiliumo išvadų kopiją, VLK sprendžia, ar šie dokumentai įrodo, kad apdraustasis atitinka Aprašo 19-24 punktuose nustatytas sąlygas.

30.     Ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos laikantis šių terminų:

30.1.  galūnių protezai:

30.1.1. rankų protezai – ne dažniau nei kas trejus metus;

30.1.2. kojų protezai:

30.1.2.1.                  pirminiai protezai – vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;

30.1.2.2.                  nuolatiniai protezai – ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos:

30.1.2.2.1. II mobilumo lygio apdraustiesiems – ne dažniau nei kas ketverius metus;

30.1.2.2.2. III, IV ir V mobilumo lygių – ne dažniau nei kas trejus metus;

30.2pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) ir serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) – suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams – ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius susirgimo ar traumos atvejus);

30.3.  kraujotakos sistemos gydomosios priemonės – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.4. krūtų protezai – ne dažniau nei kas metus;

30.5.  suaugusiųjų ortopedinė avalynė –  ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – ne dažniau nei kas pusmetį. Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros;

30.6. vaikų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.7.  pėdos įtvarai – ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.8.    klausos aparatai ir ausies įdėklai:

30.8.1.   vaikams iki 7 metų išduodami du klausos aparatai abiem ausims ne dažniau nei kas 3 metus. Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami ne dažniau nei kas metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems – ne dažniau nei kas 5 metus;

30.8.2.   vaikams nuo 7 iki 18 metų, taip pat suaugusiesiems iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, išduodami du klausos aparatai abiem ausims ne dažniau nei kas 5 metus;

30.8.3.   suaugusiesiems, nepriskiriamiems Aprašo 30.8.2 papunktyje nurodytai suaugusiųjų grupei, išduodamas vienas klausos aparatas ne dažniau nei kas 5 metus;

30.8.4.   jei klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau kaip 20 dB klausos slenksčių pakilimas), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis skiria apdraustajam klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo klausos aparato skyrimo termino;

30.8.5.   jei klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (apdraustasis turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus VLK), klausos aparatas ir ausies įdėklas skiriamas anksčiau numatyto naujo klausos aparato skyrimo termino;

30.9.    akies protezai:

30.9.1. pooperaciniai laikini gydomieji akies protezai skiriami vieną kartą po operacijos;

30.9.2. nuolatiniai akies protezai skiriami ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo pooperacinio laikinojo gydomojo akies protezo išdavimo dienos (jei buvo skirtas):

30.9.2.1.  vaikams iki 12 metų – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.9.2.2.  akies protezai vaikams nuo 13 iki 18 metų – ne dažniau nei kas metus;

30.9.2.3suaugusiesiems – ne dažniau nei kas dvejus metus.

31.    Kojų protezai I mobilumo lygio apdraustiesiems pakartotinai neskiriami.

 

III SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ KOMPENSUOJAMOJI DALIS (KOMPENSAVIMO LYGMENYS) IR PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

32.     Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos Sąraše.

33.  Ortopedijos įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą visomis ortopedijos techninėmis priemonėmis, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis.

34Priemokos dėl dalinės kompensacijos vienas balas yra lygus vienam eurui.

35.  Priemoką dėl dalinės kompensacijos apdraustasis moka ortopedijos įmonei. Ortopedijos įmonė turi teisę taikyti mažesnes priemokas iš dalies kompensuojamoms ortopedijos techninėms priemonėms arba jų visiškai netaikyti.

36.  Priemoka už technologijos ypatumus taikoma tuo atveju, jei apdraustasis arba jo atstovas raštu patvirtina, kad yra informuotas apie galimybę gauti visiškai PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi kitokią tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, kuriai pagaminti taikoma modernesnė technologija ir (ar) naudojamos brangesnės medžiagos. Šis raštiškas patvirtinimas priklijuojamas prie ortopedijos techninės  priemonės užsakymo lapo (Aprašo 1 priedas), kurio kopija atiduodama apdraustajam.

37.  Priimdama ortopedijos techninės priemonės, kuriai pagaminti taikoma modernesnė technologija ir (ar) naudojamos brangesnės medžiagos, užsakymą, ortopedijos įmonė supažindina apdraustąjį su išsamiu šios ortopedijos techninės priemonės funkcijų techniniu aprašymu. Apdraustasis, patvirtindamas sutikimą sumokėti priemoką už technologijos ypatumus, pasirašo ant išsamaus pasirinktos ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninio aprašymo lapo. Ortopedijos įmonė privalo išduoti apdraustajam šio aprašymo lapo kopiją ir dokumentą, patvirtinantį priemokos už technologijos ypatumus sumokėjimą.

38.  Priemoka už technologijos ypatumus mokama ortopedijos įmonei ir nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis.

39.  Ortopedijos techninėms priemonėms, kurios įsigyjamos sumokant priemoką už technologijos ypatumus, taikoma Aprašo V skyriuje nustatyta apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis tvarka.

 

IV SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS NUMATYTŲ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

40.  Pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, VLK paskirsto ortopedijos techninėms priemonėms numatytas PSDF biudžeto lėšas pagal šiuos ortopedijos techninių priemonių poklasius:

40.1.    galūnių protezų;

40.2.    krūtų protezų;

40.3.    pagal užsakymą individualiai gaminamų įtvarų;

40.4.    serijiniu būdu gaminamų įtvarų;

40.5.    pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės;

40.6.    pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų;

40.7.    kraujotakos sistemos gydomųjų priemonių (vaikams po nudegimų);

40.8.    klausos aparatų (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais);

40.9.    akies protezų.

41.  Paskirstant PSDF biudžeto lėšas, turi būti atsižvelgiama į faktinį ortopedijos techninių priemonių ir joms skirtų PSDF biudžeto lėšų panaudojimą praėjusiais kalendoriniais metais, ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilę ir lėšų poreikį naujai įrašomoms į Sąrašą priemonėms.

42.  Bendra visiems poklasiams skiriamų vieno metų ketvirčio lėšų suma negali viršyti 1/4 metinės PSDF biudžeto lėšų sumos, numatytos ortopedijos techninėms priemonėms, išskyrus atvejus, kai naujai į Sąrašą įtraukiamas ortopedijos technines priemones, kurių kompensavimui numatyta suma viršija 3 procentus metinės bendrai visiems poklasiams skiriamos PSDF biudžeto lėšų sumos, numatoma pradėti kompensuoti ne nuo pirmojo metų ketvirčio. Bendra visiems poklasiams skiriamų vieno mėnesio lėšų suma negali viršyti 1/3 ketvirčio PSDF biudžeto lėšų sumos, numatytos ortopedijos techninėms priemonėms. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota lėšų suma pridedama prie kitam mėnesiui skirtos sumos.

43Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, VLK per 3 darbo dienas apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertę – ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninėms priemonėms skirtą sumą eurais dalija iš tą mėnesį išduotų atitinkamo poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balų sumos. Ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertė negali būti didesnė nei 1 euras.

44.  Ortopedijos techninės priemonės kompensuojamos neviršijant metinės PSDF biudžeto lėšų ortopedijos techninėms priemonėms sumos. Jei ataskaitiniu laikotarpiu panaudojamos ne visos kuriam nors ortopedijos techninių priemonių poklasiui skiriamos PSDF biudžeto lėšos, jų likutis skiriamas to paties poklasio kito mėnesio sumai padidinti.

 

V SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS TVARKA

 

45.    Ortopedijos įmonė užsakymo priėmimo metu privalo:

45.1. informuoti apdraustąjį apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką;

45.2. patikrinti asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (ortopedijos įmonė atsako už tai, kad ortopedijos techninės priemonės būtų užsakomos ir išduodamos tik apdraustiesiems);

45.3. pasirašytinai supažindinti apdraustuosius su ortopedijos techninių priemonių katalogu;

45.4. jei ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė, informuoti apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį;

45.5. informuoti apdraustąjį apie galimybę įsigyti ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis Aprašo nustatyta tvarka;

45.6. užpildyti Ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo (toliau – užsakymo lapas) A dalies formą (Aprašo 1 priedas):

45.6.1. jei A dalies forma pildoma dėl pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės, turi būti pildoma ir užsakymo lapo B dalies forma (tvirtinama ortopedijos įmonės vidaus tvarka), kurioje nurodomi papildomi duomenys, reikalingi ortopedijos įmonei ortopedijos techninės priemonės užsakymui įvykdyti. Užpildžius pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo A ir B dalių formas, apdraustajam pateikiama šio užsakymo lapo kopija;

45.6.2. jei A dalies forma pildoma dėl serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės, nebūtina pildyti  užsakymo lapo B dalies formos.

46.    Ortopedijos įmonė privalo saugoti pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės kurpalius, kurie gaminami naudojant CAD / CAM (angl. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) arba kitą technologiją, taip pat primatavimo apavą, kuriam pagaminti naudojamas rašalinis antspaudas, gipsinis negatyvas arba kita medžiaga, visą Aprašo 30.5 papunktyje numatytą šios ortopedijos techninės priemonės naudojimo laikotarpį.

47.    VLK, likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki Aprašo 30.1.2 papunktyje nustatyto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo termino (laikotarpio) pabaigos, išsiunčia apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą (Aprašo 8 priedas). VLK šį pranešimą siunčia registruotu laišku Ortopedijos informacinėje sistemoje nurodytu adresu. Kartu su pranešimu apdraustajam išsiunčiamas ortopedijos įmonių, kuriose jis gali užsakyti nuolatinį galūnės protezą, sąrašas. Registruotu laišku išsiuntus apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą, laikoma, kad jis yra tinkamai apie tai informuotas.

48.    Apdraustasis, praradęs pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą, gali kreiptis į VLK dėl šio pranešimo kopijos išdavimo. VLK, gavusi apdraustojo prašymą išduoti pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą kopiją, per 5 kalendorines dienas šią kopiją išsiunčia apdraustajam.

49.    Ortopedijos įmonė, registruodama Ortopedijos informacinėje sistemoje apdraustajam numatomo gaminti nuolatinio galūnės protezo užsakymą (jei buvo kompensuotas anksčiau apdraustajam išduotas pirminis arba nuolatinis galūnės protezas), privalo per šią informacinę sistemą pateikti VLK apdraustajam skirto pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą kopiją.

50.  Užsakymų, atitinkančių Aprašo ir Sąrašo nuostatas, duomenis ortopedijos įmonės šių užsakymų priėmimo dieną perduoda į Ortopedijos informacinę sistemą (įvykdžius užsakymą, duomenys įvedami tą pačią dieną). Pasikeitus užsakymo įvykdymo datai ar aptikus kitų duomenų neatitikimų, ortopedijos įmonės privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šios informacijos paaiškėjimo dienos patikslinti į Ortopedijos informacinę sistemą įvestus užsakymo duomenis.

51.  Ortopedijos techninės priemonės, kurios bazinė kaina (balais), nurodyta Sąraše, atitinka Aprašo 12.3 papunkčio reikalavimus, užsakymą ortopedijos įmonė registruoja Ortopedijos informacinėje sistemoje kartu su dokumentais, pagrindžiančiais šios ortopedijos techninės priemonės skyrimą (užsakymo lapo ir siuntimo kopijomis).

52.  Jei apdraustajam ortopedijos techninės priemonės skiriamos pakartotinai, šių priemonių užsakymas registruojamas Ortopedijos informacinėje sistemoje tik pasibaigus pagal ankstesnį užsakymą pagamintos tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės naudojimo terminui, nustatytam Apraše (ši nuostata netaikoma Aprašo 30.6 papunktyje išvardytoms ortopedijos techninėms priemonėms, kurių užsakymai gali būti registruojami likus 30 arba mažiau kalendorinių dienų iki Apraše nustatyto tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės, pagamintos pagal ankstesnį užsakymą, naudojimo termino pabaigos).

53Ortopedijos techninės priemonės užsakymas gali būti vykdomas tik tuomet, kai jis yra patvirtinamas Ortopedijos informacinėje sistemoje. Užsakymo patvirtinimas tik nurodo, kad į Ortopedijos informacinę sistemą buvo įvesti visi reikiami užsakymo duomenys. Užsakymas tvirtinamas automatiniu būdu.

54VLK turi teisę ortopedijos techninių priemonių užsakymus tvirtinti ir neautomatiniu būdu – šie užsakymai turi būti patvirtinami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo  VLK Ortopedijos informacinėje sistemoje dienos. Ortopedijos techninių priemonių tvirtinimo neautomatiniu būdu tvarka nustatoma VLK direktoriaus įsakymu.

55.  Ortopedijos informacinėje sistemoje užregistruotas užsakymas turi būti įvykdytas per 45 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo VLK per Ortopedijos informacinę sistemą. Per šį terminą neįvykdyti užsakymai anuliuojami.

56Pagal užsakymą individualiai arba serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės užsakymo lape apdraustasis raštu patvirtina, kad sutinka su užsakymu, nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

57.  Jei užsakymą – tiek individualiai, tiek serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės – pateikia apdraustojo atstovas, jis turi pateikti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus. Užsakymo lape atstovas nurodo savo vardą, pavardę, ryšį su apdraustuoju ir pasirašo.

58.  Ortopedijos techninės priemonės jų naudojimo laikotarpiu (iki apdraustas įgis teisę gauti naują tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę) remontuojamos nemokamai, t. y. jas pagaminusių ir (ar) pritaikiusių ortopedijos įmonių lėšomis.

59.  Ortopedijos įmonės, išduodančios ir pritaikančios apdraustiesiems kompensuojamuosius klausos aparatus, privalo užtikrinti jų derinimą (2 kartus po išdavimo) ir remontą visą klausos aparato naudojimo laikotarpį, t. y. 5 metus (vaikams iki 7 metų – 3 metus) nuo jų išdavimo apdraustajam dienos.

 

VI SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO APDRAUSTOJO LĖŠOMIS IR ŠIŲ APDRAUSTOJO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

60.  Jei informuotas apie laukimo, kol bus priimtas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę apdraustasis, turintis teisę į jos kompensavimą, nusprendžia nelaukti užsakymo priėmimo, jis gali šią priemonę įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėse.

61Jei turintis teisę į klausos aparato skyrimą vienai ausiai Aprašo 30.8.3 papunktyje nurodytas suaugęs apdraustasis, kuriam klausos aparatai anksčiau buvo skiriami abiem ausims (Aprašo 30.8.1 ar 30.8.2 papunktyje nurodytu pagrindu), nusprendžia įsigyti klausos aparatą antrajai ausiai, jis gali jį įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėse. Šiuo atveju kompensuojama 50 procentų patvirtintos klausos aparato bazinės kainos.

62.  Jei apdraustasis nusprendžia ortopedijos techninę priemonę įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėje, sudariusioje sutartį su VLK, įmonė jam pateikia pildyti Prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę formą (Aprašo 3 priedas). Prašymas leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

63.  Kartu su prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę forma ortopedijos įmonė apdraustajam pateikia pildyti Prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę formą (Aprašo 4 priedas).

64.  Prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę (toliau – prašymas skirti kompensaciją) ir apmokėtą ortopedijos įmonės išrašytą sąskaitą, ortopedijos techninės priemonės perdavimą–priėmimą patvirtinančių dokumentų (užsienyje įsigytos OTP perdavimo-priėmimo akto) kopiją, taip pat prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę ir šios priemonės užsakymo lapo kopijas apdraustasis turi pateikti VLK paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt (pasirašytus saugiu elektroniniu parašu), arba tiesiogiai atvykęs į VLK per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos.

65.  Ortopedijos įmonė apdraustajam, pageidaujančiam ortopedijos techninę priemonę įsigyti savo lėšomis ir teikiančiam prašymą skirti kompensaciją, šią priemonę gali gaminti tik tuo atveju, jei dėl jos gamybos asmenims, kuriems ortopedijos technikos priemonės kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis eilės tvarka, neteks jų ilgiau laukti. Apdraustajam, savo lėšomis įsigijusiam ortopedijos techninę priemonę, kompensacija skiriama atėjus laikui eilės tvarka vykdyti jo užsakymą, pagal kurį būtų gaminama jam reikiama ortopedijos techninė priemonė (toliau – kompensavimo bendrąja tvarka terminas). Kompensacijos mokamos iš atitinkamam ortopedijos techninių priemonių poklasiui numatytų PSDF biudžeto lėšų, neviršijant ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos kompensuojamosios dalies. Kompensacija išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai sueina ortopedijos techninės priemonės kompensavimo bendrąja tvarka terminas.

66.  Apdraustojo lėšomis įsigyjamos ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos vieno balo vertė yra lygi vienam eurui. Nustatant apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę dydį, šios priemonės bazinės kainos balo vertė turi atitikti jo vertę tą ataskaitinį laikotarpį, kai ortopedijos techninė priemonė buvo įsigyta.

 

VII SKYRIUS

VLK IR ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

 

67.  Ortopedijos įmonės, pageidaujančios sudaryti sutartį, pateikia VLK paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (Aprašo 6 priedas) (toliau – paraiška), ortopedijos techninių priemonių sąrašą (Aprašo 5 priedas) ir kitus dokumentus (arba jų kopijas), nurodytus Dokumentų ar jų kopijų, teikiamų kartu su paraiška, sąraše (Aprašo 2 priedas).

68Ortopedijos įmonės paraiškas teikia tiesiogiai, siunčia paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt (šiuo atveju paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tiesiogiai paraiškos teikiamos ortopedijos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į VLK. Kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

69Jei siekiama sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, paraiška pateikiama VLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Jei siekiama sudaryti einamųjų metų sutartį, paraiška pateikiama VLK likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki einamųjų metų ketvirčio, nuo kurio norima sudaryti sutartį, pradžios.

70Jei tikrinant paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ir (ar) nustatoma, kad nepateiktas vienas ar keli dokumentai, nurodyti Aprašo 2 priede, VLK raštu nurodo ortopedijos įmonei nustatytus trūkumus ir (ar) trūkstamus dokumentus ir įspėja, kad, nepašalinus trūkumų ir (ar) nepateikus reikiamų dokumentų per 20 darbo dienų nuo šio VLK rašto gavimo dienos, paraiškos nagrinėjimas bus nutrauktas ir sutartis nesudaroma. Jei ortopedijos įmonė per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ir (ar) nepateikia visų reikiamų dokumentų, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti paraiškos nagrinėjimą priėmimo dienos raštu apie tai informuojama ortopedijos įmonė.

71.  Sutarties projektas suderinamas su kiekviena paraišką pateikusia ortopedijos įmone, turinčia teisę sudaryti sutartį.

72Ateinančių kalendorinių metų sutartis sudaroma iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos. Einamųjų metų sutartis sudaroma nuo kito einamųjų metų ketvirčio pirmojo mėnesio pirmos dienos po paraiškos pateikimo.

73.  Sutarties sudarymu pripažįstama, kad ortopedijos įmonei suteikiama teisė aprūpinti apdraustuosius pagal užsakymą individualiai ir serijiniu būdu gaminamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis.

74.  Ortopedijos techninėms priemonėms numatyta bendra metinė PSDF biudžeto lėšų suma ir kiekvienam ortopedijos techninių priemonių poklasiui tenkanti metinė lėšų suma negali būti viršijama. Šios metinės lėšų sumos skelbiamos VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

75Jei sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Aprašo 2 priede nurodytų dokumentų duomenys, ortopedijos įmonė privalo per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoti apie tai VLK.

76.  Ortopedijos įmonė, turinti pretenzijų dėl sutarties nesudarymo arba nutraukimo, gali pateikti skundą VLK direktoriui arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ, ASPĮ IR GYDYTOJŲ, SKIRIANČIŲ ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES, ATSAKOMYBĖ BEI JŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMU, KONTROLĖ

 

77Ortopedijos įmonės yra atsakingos už reikiamų ortopedijos techninių priemonių pagaminimą, jų kokybę, tinkamą apdraustųjų aprūpinimą šiomis priemonėmis jiems gydantis stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ, už apdraustųjų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis, netaikant priemokos už technologijos ypatumus, ir galimybę užsisakyti ortopedijos technines priemones, kurioms taikoma priemoka už technologijos ypatumus, supažindinimą su ortopedijos techninės priemonės funkcijų techniniu aprašymu, taip pat – už racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą ir apdraustųjų informavimą apie ortopedijos techninių priemonių skyrimo tvarką, jų bazines kainas, galimybę gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų kompensuojamąją dalį, kompensavimo periodiškumą ir garantinį aptarnavimą, ortopedijos techninių priemonių pagaminimo terminus, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarką.

78.  ASPĮ yra atsakingos už apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sąlygų sudarymą (apdraustojo sveikatos būklės įvertinimą, siuntimo gauti ortopedijos techninę priemonę išrašymą ir kt.).

79.  VLK ir (ar) jai pavaldžios įstaigos kontroliuoja, kaip ortopedijos įmonės vykdo Aprašo,  ir sutarčių nuostatas.

80Jei patikrinus ortopedijos įmonėje ne mažiau kaip 20 ortopedijos techninių priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 25 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų, VLK nutraukia sutartį su ortopedijos įmone dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurių užsakymuose buvo nustatyta pažeidimų.

81Jei patikrinus mažiau nei 20 ortopedijos techninių priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 35 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų, sutartis nutraukiama dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurių užsakymuose buvo nustatyta pažeidimų.

82.  Jei sutartis dėl tam tikrų tipų ortopedijos techninių priemonių nutraukiama, nauja sutartis dėl šių tipų gali būti sudaroma su ortopedijos įmone ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo sutarties nutraukimo dienos.

83.  ASPĮ, kurioje dirba neteisėtai ortopedijos techninę priemonę paskyręs gydytojas, apmoka šios priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidas.

 

IX SKYRIUS

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ IR IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠO TVARKA

 

84.    Ortopedijos techninių priemonių įtraukimą į Sąrašą ir jų bazinių kainų nustatymą arba išbraukimą iš Sąrašo gali inicijuoti:

84.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

84.2. VLK;

84.3. ortopedijos įmonės;

84.4. sveikatos apsaugos srityje veikiančios asociacijos (gydytojų specialistų draugijos ir kt.).

85.    Aprašo 84 punkte nurodyta įstaiga ar asociacija (toliau – pareiškėjas) teikia VLK nustatytos formos paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą (Aprašo 7 priedas) arba laisvos formos prašymą išbraukti ją iš Sąrašo (toliau – prašymas išbraukti iš Sąrašo), kuriame nurodo siūlymo ją išbraukti priežastis.

86.     Paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą arba prašymą išbraukti ją iš Sąrašo vertina Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš 8 narių, į kurios sudėtį įtraukiami 2 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, 2 VLK atstovai, 1 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, 1 pacientų organizacijų atstovas, 2 Aprašo 10 punkte nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojai specialistai, kuriuos deleguoja šiuos gydytojus vienijančios asociacijos. Komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Komisijos nariai, išskyrus valstybės tarnautojus ir gydytojus, prieš pradėdami veiklą Komisijoje ir vieną kartą per kalendorinius metus pasirašo nešališkumo deklaraciją (Aprašo 9 priedas).

87.    Komisijos kadencija – 4 metai. Tarp Komisijos nario kadencijų turi būti ne mažesnis kaip 4 metų laikotarpis. Jei Komisijos narį atšaukia sveikatos apsaugos ministras jį delegavusios Aprašo 84 punkte nurodytos įstaigos ar asociacijos teikimu arba Komisijos narys nebegali eiti Komisijos nario pareigų dėl ligos arba jis miršta ir dėl to nutrūksta Komisijos nario įgaliojimai, kol Komisijos kadencija nepasibaigusi, skiriamas naujas Komisijos narys laikotarpiui iki Komisijos kadencijos pabaigos. Naują Komisijos narį deleguoja Aprašo 84 punkte nurodyta įstaiga ar asociacija, kurios atstovo įgaliojimai Komisijoje nutrūko.  

88.    Komisija priima sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui ortopedijos techninę priemonę įrašyti į Sąrašą tik tuomet, jei ortopedijos techninė priemonė atitinka SDĮ 91 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus (kitu atveju paraiška atmetama). Ortopedijos techninių priemonių atitiktis SDĮ 91 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams įvertinama ir šio vertinimo išvada Komisijai pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

89.    Komisija motyvuotą sprendimą dėl siūlymo sveikatos apsaugos ministrui įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą arba išbraukti iš jo priima ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą arba prašymo išbraukti iš Sąrašo gavimo VLK dienos. Pareiškėjas apie Komisijos sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

90.    Komisija sprendimą siūlyti ortopedijos techninę priemonę įrašyti į Sąrašą per 14 dienų nuo jo priėmimo pateikia VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisijai.

91.    VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisija per 60 dienų nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos apskaičiuoja ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą, vadovaudamasi PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašu, ir informuoja apie ją VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrių. Gavęs šią informaciją, VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl ortopedijos techninės priemonės įrašymo į Sąrašą projektą ir teikia jį derinti Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (toliau – PSDT). PSDT pritarus, projektas teikiamas sveikatos apsaugos ministrui.

 

X SKYRIUS

APSKUNDIMO TVARKA

 

92.    Apdraustųjų skundai dėl ortopedijos techninių priemonių kokybės, jų išdavimo ar neišdavimo, dėl garantinio aptarnavimo teikiami ortopedijos įmonei ir nagrinėjami jos vadovo nustatyta tvarka. Ortopedijos įmonė skundo kopiją ir atsakymą į jį turi per 3 darbo dienas nuo atsakymo išsiuntimo apdraustajam dienos persiųsti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) VLK.

93.    VLK arba Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas apdraustojo skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

94.    Jei skundo nagrinėjimo Aprašo 92–93 punktuose nurodyta tvarka baigtis netenkina apdraustojo, jis gali sprendimą apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo A dalies forma)

 

ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS UŽSAKYMO LAPAS

 

A dalis

 

Gamintojo suteiktas užsakymo Nr.                  Užsakymo Nr. Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje                                                    Užsakymo data                                                                                

Apdraustojo, kuriam skiriama ortopedijos techninė priemonė, duomenys ir ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygos:                 

vardas                                    , pavardė_______________________,

identifikacinis kodas (DIK)____________________________________________________________, 

adresas                                                                                                                                                 , 

telefono numeris _________________, atstovo vardas ir pavardė ______________________________,

diagnozės kodas (pagal TLK-10-AM*)____________, diagnozės pavadinimas____________________,

ortopedijos techninės priemonės tipas_____________, bazinė kaina____________________________,

kūno pusė, kuriai skiriama ortopedijos techninė priemonė (kairė / dešinė) ____________________, kompensuojamoji bazinės kainos dalis proc._______________________________________________,

priemokos suma ____________, priemokos už technologijos ypatumus suma____________________,

užsakymą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė _________________________________________ .

 

Ortopedijos techninę priemonę apibūdinantys duomenys:                                                       

gydančiojo gydytojo, skyrusio ortopedijos techninę priemonę, vardas ir pavardė__________________

__________________________________________________________________________________,

asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas__________________________________________,

ortopedijos techninės priemonės charakteristikos ir jos funkcijos techninis aprašymas: __________________________________________________________________________________,

 

ortopedijos techninės priemonės gamyboje naudojamų detalių unikalūs numeriai**:________________________________________________________________________ .

 

Informaciją apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką, ortopedijos techninės priemonės gamybos, pritaikymo ir naudojimo ypatumus gavau, su užsakymu sutinku:

 

Apdraustojo / atstovo vardas ir pavardė ________________________________ Parašas ___________

 

Ortopedijos techninę priemonę gavau:

Užsakymo įvykdymo data                                              

 

Apdraustojo / atstovo vardas ir pavardė _________________________________ Parašas ___________

 

* Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

**Pildoma įvykdžius kojų protezų užsakymą.

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

DOKUMENTŲ ARBA JŲ KOPIJŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAIŠKA SUDARYTI SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS, SĄRAŠAS

 

 

 

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas pranešimas apie pagal užsakymą individualiai gaminamoms ortopedijos techninėms priemonėms suteiktus registracijos numerius.

2. Sutartis (-ys), patvirtinanti (-čios) ortopedijos įmonės veiklos vykdymą nurodytu (-ais) adresu (-ais) (nuomos, panaudos sutartis su nekilnojamojo turto savininku ar nuomotoju).

3. Ortopedijos įmonės vadovo patvirtintas asmenų aptarnavimo ortopedijos įmonėje tvarkos aprašymas. Šiame aprašyme turi būti nurodyta apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) registravimo, ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo B dalies pildymo tvarka, ortopedijos techninės priemonės atidavimo užsakovui tvarka, už kiekvieną apdraustojo aptarnavimo etapą atsakingi asmenys, užsakymo įvykdymo terminai, numatyta skundų nagrinėjimo tvarka.

4. Ortopedijos įmonės vadovo patvirtintas ortopedijos techninių priemonių katalogas.

5. Originalūs klausos aparatų ir ausies įdėklų katalogai (aprašymai) (pateikia ortopedijos įmonės, aprūpinančios apdraustuosius klausos aparatais ir ausies įdėklais (standartiniais ar individualiais). Kataloguose (aprašymuose) turi būti pažymėti apdraustiesiems siūlomi klausos aparatai ir ausies įdėklai.

______________

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę forma)

 

.....................................................

(Ortopedijos įmonės pavadinimas)

direktoriui

 

Atstovo vardas, pavardė ........................................................................................................... ,

atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ............................................... ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ................................................................................................................................... .

 

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ............................................. ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ....................................................................................................................................

 

......................................

(Data)

 

PRAŠYMAS LEISTI SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

Prašau leisti toliau nurodytą (-as) ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) įsigyti savo lėšomis:

 

Eil. Nr.

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Suma, Eur

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Iš viso

 

 

 

Esu informuotas (-a), kad man / mano atstovaujamam asmeniui reikalingos (-ų) ortopedijos techninės (-ių) priemonės (-ių) įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Esu / mano atstovaujamas asmuo yra susipažinęs (-usi) su Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu ir žinau / mano astovaujamas asmuo žino, kad kompensaciją už savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) galėsiu / mano astovaujamas asmuo galės gauti ne anksčiau kaip 20__ m. _______________ mėn. ___ d. (įrašoma data, kurią apdraustasis eilės tvarka galės gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę).

 

 

______________________

______________________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Šis prašymas turi būti priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo.)

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę forma)

 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriui

 

Atstovo vardas, pavardė ........................................................................................................... ,

atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ............................................... ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ................................................................................................................................... .

 

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ............................................. ,

asmens kodas ............................................................................................................................ ,

gyvenamosios vietos adresas .................................................................................................... ,

telefonas ................................................................................................................................... .

 

................................

(Data)

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę ir pervesti ją į:

banko............................................................ skyriaus .............................................................. ,

banko skyriaus kodas ................................................................................................................ ,

asmeninę sąskaitą Nr. ............................................................................................................... .

Esu susipažinęs (-usi) su Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu.

Kartu su prašymu pateikiu apmokėtą ortopedijos įmonės išrašytą sąskaitą (originalą), prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę kopiją, ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo ir ortopedijos techninės priemonės perdavimą–priėmimą patvirtinančių dokumentų (užsienyje įsigytos OTP perdavimo-priėmimo akto) kopijas (.......... lapų).

 

______________________

______________________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ortopedijos techninių priemonių sąrašo forma)

 

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

__________________________________

(Ortopedijos įmonės pavadinimas)

 

Eilės Nr.

Ortopedijos techninės priemonės registracijos data ir numeris

Ortopedijos techninės priemonės tipas

Ortopedijos techninės priemonės modelis

Pagaminimo terminas

(darbo dienomis)

Ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninis aprašymas

 

1

2

3

4

5

Ortopedijos techninės priemonės poklasis*

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

* Įrašomas vienas iš ortopedijos techninių priemonių poklasių: galūnių protezai, krūtų protezai, pagal užsakymą individualiai gaminami įtvarai, serijiniu būdu gaminami įtvarai, pagal užsakymą individualiai pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė, pagal užsakymą individualiai pagaminta nesudėtinga ortopedinė avalynė ir batų įdėklai, kraujotakos sistemos gydomosios priemonės (vaikams po nudegimų), klausos aparatai (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais), akies protezai.

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Paraiškos sudaryti ________ metų sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis forma)

 

 

PARAIŠKA SUDARYTI __________ METŲ SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

Ortopedijos įmonės  pavadinimas ir adresas:

............................................................................................................................................................... ,

pašto indeksas ....................................................................................................................................... ,

telefonas.................................................. (mobilusis tel.) ..................................................................... ,

faksas .................................................................................................................................................... ,

el. paštas ............................................................................................................................................... .

 

Prašome sudaryti sutartį 20__ metų sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis.

______________________

______________________

______________________

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Išvardijami visi pridedami dokumentai, nurodyti Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 67 punkte, nurodomas jų lapų skaičius. Kiekvieno dokumento lapai, jei jų daugiau nei vienas, sunumeruojami.)

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą forma)

 

 

PARAIŠKA ĮRAŠYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠĄ

 

___________________________________

(Paraiškos teikėjo pavadinimas)

___________________________

(Paraiškos teikėjo, adresas, tel. Nr.)

 

1. Ortopedijos techninės priemonės, kurią prašoma įtraukti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas), pavadinimas ir tipas: ____________________________________________

 

2. Ortopedijos techninės priemonės funkcijų ir garantinių įsipareigojimų

aprašymas: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Siūlymo įtraukti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą pagrindimas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. Ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacijos pagal Tarptautinės statistinės ligų ir

sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5. Prognozuojamas apdraustųjų, kuriems ortopedijos techninė priemonė būtų skiriama, skaičius per metus:_______________________________________________________________________

 

6. Preliminari ortopedijos techninės priemonės kaina Eur (įskaitant PVM): ______________

 

7. Pridedami išvardytuosius duomenis pagrindžiantys dokumentai (būtina pateikti ortopedijos techninės priemonės prototipo nuotrauką):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

______________________

_____________________________

(Parašas)

(Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas pavardė)

 

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą forma)

 

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

____________________________________________________

(Apdraustojo vardas, pavardė, gimimo data)

________________________________________________________________________________

(Apdraustojo adresas, nurodytas Ortopedijos informacinėje sistemoje)

 

PRANEŠIMAS

APIE GALIMYBĘ UŽSISAKYTI NAUJĄ GALŪNĖS PROTEZĄ

 

20_____-______-______ Nr.___________

(Pranešimo išrašymo data ir registracijos numeris)

 

Šiuo pranešimu esate informuojamas (-a), kad anksčiau Jums išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo laikotarpis baigiasi ________________ ir turite galimybę užsisakyti naują nuolatinį galūnės protezą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Norėdamas (-a) užsisakyti nuolatinį galūnės protezą, turite kreiptis į vieną iš šio pranešimo priede nurodytų ortopedijos įmonių, su kuriomis Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (įm. k. 191351679, adresas Europos a. 1, Vilnius, tel. 8 5  236 4100, faks. (8 5)  236 4111, el. p. vlk@vlk.lt) yra sudariusi sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis.

Pasirinkęs (-usi) vieną iš ortopedijos įmonių, Jūs arba Jūsų atstovas turite jai pateikti šį pranešimą. Pasibaigus Jums išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo laikotarpiui ortopedijos įmonė per Ortopedijos informacinę sistemą pateiks Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos Jums numatomo gaminti protezo užsakymą. Pranešimo originalas paliekamas ortopedijos įmonėje.

PRIDEDAMA. Ortopedijos įmonių, su kuriomis Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra sudariusi sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, sąrašas.

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

lėšomis tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos nario ar eksperto nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos nario ar eksperto vardas, pavardė, gimimo metai)

 

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS NARIO AR EKSPERTO

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20       m.____________ mėn.________ d.

Vilnius

 

1. Būdamas Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) __  ir_______________________________________________________________________________

                                                                                                         (narys, ekspertas)

priimdamas sprendimus ar teikdamas ekspertinę nuomonę dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas)  arba prašymą išbraukti iš Sąrašo, pasižadu:

1.1. objektyviai, nešališkai, be išankstinio nusistatymo ir vadovaudamasis visų pacientų bei visų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas teikiančių ūkio subjektų lygiateisiškumo principu priimti sprendimus dėl ortopedijos techninių priemonių įrašymo (išbraukimo) į (iš) Sąrašą (-o);

1.2. raštu informuoti sveikatos apsaugos ministrą, nusišalinti nuo klausimo sprendimo ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, jei paaiškėtų, kad:

1.2.1. paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą pateikė asmuo, kuris yra susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais;

1.2.2. asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas teikiančio ūkio subjekto valdymo organų narys ir (arba) jis turi šio ūkio subjekto akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

1.2.3 esu ūkio subjekto, teikiančio ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas, valdymo organų narys;

1.2.4. turiu ūkio subjekto, teikiančio ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas, akcijų, įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą.

2. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai..

 

______________                                                                     __________________________

          (Parašas)                                                                                              (Vardas, pavardė)