INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. T-226 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ SURINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 12 d. Nr. T-2

Vilnius

 

 

Pakeičiu Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo priedą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T-226 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 41 eilute:

 

„41.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst.)

Skaičiuojamas gyventojų, kurie viešosiose bibliotekose buvo mokyti ir konsultuoti skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose, skaičius.

-

Kultūros ministerija“

 

2.   Pakeičiu 9 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„9.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus (visų šalies gyventojų procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis administracinėmis arba viešosiomis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis nuo visų gyventojų, procentais.

Elektroninių valdžios vartų portalas – centrinis elektroninių administracinių ir viešųjų paslaugų portalas, kurio esmė – sudaryti galimybes gyventojams ir verslui vieno langelio principu rasti, užsakyti ir gauti įvairias viešojo sektoriaus institucijų teikiamas elektronines paslaugas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)“

 

3.   Papildau 91 eilute:

 

„91.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Viešosios ir administracinės paslaugos, teikiamos elektroniniu būdu (visų viešųjų ir administracinių paslaugų procentais)

Skaičiuojama Lietuvos paslaugų kataloge registruotų viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis nuo visų viešųjų ir administracinių paslaugų, registruotų Lietuvos paslaugų kataloge, procentais.

-

Vidaus reikalų ministerija“

 

4.   Pakeičiu 16 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„16.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos skaičius

Skaičiuojamas Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos skaičius.

Europos skaitmeninė biblioteka „Europeana“ - Europos skaitmeninė biblioteka, Europos Sąjungos mastu vienijanti visų Europos Sąjungos valstybių narių atminties institucijų skaitmenintą turinį.

 

Atminties institucija - archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.

Kultūros ministerija“

 

5.   Pakeičiu 18 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„18.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Įmonės, kurios parduoda prekes ar paslaugas elektroniniais tinklais (visų šalies įmonių procentais)

Skaičiuojama įmonių, per paskutinius 12 mėnesių pardavusių (gavusių užsakymus) prekes ar paslaugas elektroniniais tinklais, dalis nuo visų įmonių, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas“

 

6.   Pakeičiu 19 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„19.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Pardavimo e. tinklais apimtis (visos apyvartos procentais)

Skaičiuojama įmonių pardavimų elektroniniais tinklais dalis nuo visos apyvartos, procentais.

-

Lietuvos statistikos departamentas“

 

7.   Pakeičiu 24 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„24.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų Lietuvos namų ūkių procentais)

Skaičiuojama namų ūkių, esančių teritorijoje, kurioje veikia spartusis interneto ryšys (30 Mb/ps ir didesnės spartos), dalis nuo visų Lietuvos namų ūkių, procentais.

Namų ūkiai, esantys sparčiojo interneto ryšio (30 Mb/ps ir didesnės spartos) veikimo teritorijoje - namų ūkiai, esantys naujos kartos interneto ryšio aprėpties zonoje, kuri apima: (1) teritoriją, esančią 4 km spinduliu nuo bokšto, iki kurio nutiesta šviesolaidinė kabelinė linija; (2) teritoriją, esančią 0,5 km spinduliu nuo šviesolaidžio (arba savo galimybėmis jai ekvivalenčios infrastruktūros) paskirstymo taško; (3) miestų ir gyvenviečių, kur įdiegtas FTTH tinklas, teritorijas.

Susisiekimo ministerija“

 

8.   Pakeičiu 27 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„27.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Tikslo vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu (visų Lietuvos gyventojų, kurie lankėsi valstybės institucijų interneto svetainėse, procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie pasitiki bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu, dalis nuo gyventojų, kurie per paskutinius 12 mėnesių lankėsi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetinėse, procentais.

-

Informacinės visuomenės plėtros komitetas“

 

9.   Pakeičiu 28 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„28.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Gyventojai, atnaujinę į asmens tapatybės korteles įrašytus sertifikatus (visų suaugusių Lietuvos gyventojų, procentais)

Skaičiuojama gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. atnaujino į asmens tapatybės korteles įrašytus sertifikatus, dalis nuo visų gyventojų, procentais

Asmens tapatybės kortelė – Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje.

 

 

Vidaus reikalų ministerija“

 

10. Pakeičiu 31 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„31.

Vertinimo kriterijaus tipas:

Uždavinio vertinimo kriterijus

 

Ypač didelės svarbos saugią infrastruktūrą naudojantys valstybės informaciniai ištekliai (visų šių išteklių procentais)

Skaičiuojama teisės aktų nustatytus elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių, kritinės informacinės infrastruktūros objektų procentinė dalis nuo visų valstybės informacinių išteklių, kritinės informacinės infrastruktūros objektų.

Valstybės informaciniai ištekliai – informacijos, kurią valdo institucijos, atlikdamos teisės aktų nustatytas funkcijas, apdorojamos informacinių technologijų priemonėmis, ir ją apdorojančių informacinių technologijų priemonių visuma.

Vidaus reikalų ministerija“

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                                                                      Ramūnas Čepaitis