KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI

 

2015 m. rugsėjo 8 d.    Nr. T-470

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir siekdama efektyviai panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio lėšas pagal 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 tikslo 1 uždavinį, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.   Patvirtinti Kauno miesto Aleksoto ir Žaliakalnio tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos ribas (schema pridedama).

2.   Pritarti 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – Programa) projektui (pridedama).

3.   Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių pateikti Programos projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui.

4.   Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T-373 „Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Visvaldas Matijošaitis