LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STROŠIŪNŲ VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-757

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.31 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją organizuoti Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano įgyvendinimą.

3. N u s t a t a u, kad Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano originalas su visais procedūrų dokumentais saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Trečiokas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-757

 

 

 

 

STROŠIŪNŲ VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio (toliau – Draustinis) tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) sprendinius sudaro tekstinė dalis (aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai) ir grafinė dalis (Tvarkymo plano brėžinys).

2. Tvarkymo plano tikslai yra šie:

2.1. nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo principus ir kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2.2. nustatyti priemones gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimui ir naudojimui;

2.3. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti.

 

 

II SKYRIUS

TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

 

3. Tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“, nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.1. konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – reguliuojamos apsaugos (KOr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2. miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.2.1. ekosistemų apsaugos miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo miškų (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2.2. apsauginių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – bendrojo apsauginio ūkininkavimo miškų (MAb) kraštovaizdžio tvarkymo zona su bendrojo apsauginio ūkininkavimo pelkėse miškų pozone (M(P)Ab) ir specializuoto apsauginio ūkininkavimo miškų (MAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.3. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – bendrojo apsauginio ūkininkavimo (ŽAb) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.4. kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.4.1. gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.4.1.1. apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – sugriežtinto geoekologinio reguliavimo (GAe) ir sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;

3.4.2. eksploatacinės (gavybinės) paskirties kraštovaizdžio tvarkymo zonos: subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos eksploatacinių sklypų (NLn) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.4.3. pramoninės-komunalinės paskirties kraštovaizdžio tvarkymo zonos: ekstensyviai technogenizuotos aplinkos pramoninių-komunalinių sklypų (NFn) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.4.4. komunikacinės-inžinerinės paskirties kraštovaizdžio tvarkymo zonos: ekstensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių-inžinerinių sklypų (NTn) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.5. vandens ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.5.1. ekosistemas saugančių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – išsaugančio ūkininkavimo (VEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.5.2. bendrojo naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zona.

 

 

III SKYRIUS

APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS

 

4. Siekiant išsaugoti unikalios, stipriai eroduotos, moreninės pakilumos kraštovaizdį, gamtines ir kultūrines vertybes, tvarkymo plane numatoma:

4.1. šalinti savaiminius, vaizdingą agrarinį moreninės pakilumos kraštovaizdį apžvelgti trukdančius želdinius;

4.2. rekultivuoti pažeistas (iškasinėtas) teritorijas;

4.3. įrengti informacinius stendus ir draustinio ženklus;

4.4. miškuose riboti transporto srautus, panaikinti (mineralizuoti) nenaudojamus miško kelius;

4.5. valstybiniuose miškuose esančioms Europos Bendrijos svarbos raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) ir skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus) buveinėms (bendrojo apsauginio ūkininkavimo pelkėse miškų (M(P)Ab) kraštovaizdžio tvarkymo pozonės) bei Tvarkymo plane pažymėtoms 9010 *Vakarų taigos, 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų ir 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų buveinėms, taip pat į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ įrašytos didžiosios miegapelės (Glis glis) buveinėms parengti gamtotvarkos planus arba papildyti miškotvarkos projektą, suderinant miškų ūkio priemones su Europos bendrijos natūralių buveinių palankios apsaugos būklės užtikrinimo bei į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ įtrauktų gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos tikslais, numatant konkrečias šių buveinių išsaugojimo bei jų būklės gerinimo priemones.  

5. Draustinyje esančiose Europos Bendrijos svarbos raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) ir skiauterėtojo tritono (Triturus cristatus) buveinėse (bendrojo apsauginio ūkininkavimo pelkėse miškų (M(P)Ab) kraštovaizdžio tvarkymo pozonėse) bei Tvarkymo plane pažymėtose 9010 *Vakarų taigos, 9020 *Plačialapių ir mišrių miškų ir 9080 *Pelkėtų lapuočių miškų buveinėse veikla reglamentuojama Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“.

6. Saugant į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytą didžiąją miegapelę (Glis glis), tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose jos buveinėse:

6.1. draudžiama apsodinti miško laukymes ir aikštes, natūralias pievas ir ganyklas mišku;

6.2. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims;

6.3. draudžiama vykdyti miško kirtimus, išskyrus atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikalios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė, juos vykdant lapkričio – kovo mėnesiais;

6.4. skatinamas būdingos medynų rūšinė sudėties ir medynų vertikaliosios struktūros (ypač ąžuolynų ir medynų su paprastojo lazdyno (Corylus avellana) traku) palaikymas;

6.5. skatinamas inkilų miegapelėms kėlimas.

7. Saugant ir tvarkant kultūros paveldą, numatoma:

7.1. įrengti priėjimo takus prie memorialinų kultūros paveldo objektų;

7.2. įrengti nukreipiančiąsias rodykles ir informacinius stendus.

8. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui numatoma:

8.1. įrengti (pažymėti) pažintinę automobilių turizmo trasą;

8.2. Tvarkymo plane numatytose vietose įrengti atokvėpio vietas, apžvalgos aikšteles, apžvalgos bokštą, automobilių stovėjimo aikšteles, informacinius stendus, nukreipiančiąsias pažintinės trasos rodykles.

 

 

IV SKYRIUS

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO KRYPTYS

 

 

9. Draustinyje sodybas galima kurti:

9.1. atstatant buvusias sodybas Saugomų teritorijų įstatyme nustatyta tvarka;

9.2. tvarkymo plane išskirtoje sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje.

10. Kai į Draustinį patenka dalis žemės sklypo, sodybą siūloma kurti už Draustinio ribos esančioje žemės sklypo dalyje.

11. Esamas sodybas galima pritaikyti kaimo turizmui ir lankytojams aptarnauti, puoselėjant ir skleidžiant regiono etnografines tradicijas.

_____________________________