LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAKEITIMO IR KAI KURIŲ SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO NR. XII-681 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1863

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo

3 priedas

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUVIENODINTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės tarnautojų pareigybių pavadinimai

Pareigybės lygis ir kategorija pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupes

politinio (asmeninio) pasitikėjimo

įstaigų vadovų ir karjeros

statutinių, reglamentuojamų:

I

II

III

IV

V

Diplomatinės tarnybos įstatymo

įstatymu patvirtintų statutų

1.

 

 

 

generalinis direktorius

(taikoma įstaigos vadovui)

A 20

 

 

 

 

2.

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas,

viceministras,
savivaldybės administracijos direktorius,

Vyriausybės kancleris

direktorius (taikoma įstaigos vadovui),
ministerijos kancleris

ministerijos kancleris

direktorius,

viršininkas

 

A 19–20

A 18–19

A 17–18

A 15–17

A 14–16

3.

 

 

 

generalinio direktoriaus pavaduotojas

A 19

 

 

 

 

4.

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams,
Respublikos Prezidento patarėjas,
Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas,
Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas,
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas,
Ministro Pirmininko patarėjas,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Vyriausybės

kanclerio pirmasis pavaduotojas

direktoriaus pavaduotojas (taikoma įstaigos vadovo pavaduoto-jui),
Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme,
teismo kancleris,
prokuratūros kancleris, ministerijos gynybos politikos direktorius

ambasado-rius, politikos direktorius

direktoriaus pavaduotojas,

viršininko pavaduotojas,

direktorato direktorius

A 18–19

A 17–18

A 16–17

A 14–16

A 13–15

5.

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas,
Seimo Pirmininko patarėjas,
ministro patarėjas,
mero patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinis

departamento direktorius, valdybos direktorius,
komisijos ar tarybos administraci-jos direktorius, generalinis inspektorius, gynybos patarėjas,
vyriausiasis patarėjas,
teismo pirmininko patarėjas

ambasado-rius ypatingiems pavedimams,
įgaliotasis ministras,
laikinasis reikalų patikėtinis, departamento direktorius, generalinis konsulas

valdybos viršininkas,

eskadrilės vadas,

dalinio vadas,

patarėjas,

generalinio direktoriaus patarėjas,

departamento viršininkas

 

A 17–18

A 16–17

A 15–16

A 13–15

A 12–14

6.

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas,
opozicijos lyderio patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

departamento direktoriaus pavaduoto-jas, valdybos direktoriaus pavaduoto-jas,
komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas, Seimo posėdžių sekretoriato vedėjas,
skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje), biuro vedėjas (Seimo kanceliarijo-je),
vyresnysis patarėjas,
Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, gynybos patarėjo
pavaduoto-jas,
teismo skyriaus pirmininko patarėjas

ministras patarėjas,

departamento direktoriaus pavaduoto-jas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

departamento viršininko pavaduotojas,

valdybos viršininko pavaduotojas,

skyriaus viršininkas

(taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininkas

A 15–17

A 14–16

A 13–15

A 12–14

A 11–13

7.

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,
Seimo Pirmininko atstovas spaudai,
Ministro Pirmininko atstovas spaudai,
savivaldybės tarybos sekretorius

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje), Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduoto-jas,
patarėjas,
seniūnas (savivaldybė-je), teismo pirmininko padėjėjas,
teisėjo padėjėjas,
vyriausiojo prokuroro padėjėjas

patarėjas,
departamento patarėjas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

 

skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininkas,

centro viršininkas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininko pavaduotojas

A 14–16

A 13–15

A 12–14

AA 11–13           

A 10–12

8.

 

seniūnas (savivaldybė-je)

 

 

 

 

B 11–13

B 10–12

 

9.

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas,
Respublikos Prezidento konsultantas,
Seimo Pirmininko padėjėjas,
ministro atstovas spaudai

poskyrio vedėjas,
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),
specialusis atašė,
seniūno pavaduotojas (savivaldybė-je),
vyriausiasis valstybinis auditorius,

teismo konsultantas

konsulas,
pirmasis sekretorius,
skyriaus patarėjas,

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

poskyrio viršininkas,

posto pamainos viršininkas,

kuopos vadas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininko pavaduotojas,

centro viršininko pavaduotojas,

specialios paskirties būrio vado pavaduotojas,

specialusis atašė,

vyriausiasis tyrėjas

A 13–15

A 12–14

A 11–13

A 10–12

A 9–11

10.

Respublikos Prezidento referentas,
Ministro Pirmininko padėjėjas,
mero padėjėjas

vyriausiasis specialistas,
specialiojo atašė pavaduoto-jas,
vyresnysis valstybinis auditorius,

prokuroro padėjėjas

antrasis sekretorius,
vicekonsulas

poskyrio viršininko pavaduotojas,
vyriausiasis specialistas,

vyriausiasis inspektorius,

vyriausiasis budėtojas

A 12–14

A 11–13

A 10–12

A 9–11

A 8–10

11.

 

seniūno pavaduotojas (savivaldybė-je)

 

direktoriaus budintysis padėjėjas

B 12–14

B 11–13

B 10–12

B 9–11

B 8–10

12.

 

 

 

direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas,

būrio viršininkas

B 11–13

B 10–12

B 9–11

B 8–10

B 7–9

13.

Seimo frakcijos referentas,

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

A 12

 

 

 

 

14.

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas, Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas,

ministro padėjėjas

vyresnysis specialistas, padėjėjas (Seimo kanceliarijo-je),

valstybinis auditorius

trečiasis sekretorius

būrio vadas,

vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius,
vyresnysis tyrėjas

 

A 10–12

 

A 9–11

 

A 8–10

A 7–9

A 6–8

15.

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

B 11

 

 

 

 

16.

Mero padėjėjas

vyresnysis specialistas,
prokuroro padėjėjas

 

būrio vadas,

vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius

 

 

B 8–10

B 7–9

B 6–8

B 6–8

17.

 

specialistas,
teismo posėdžių sekretorius,
teismo administraci-jos sekretorius,
valstybinio auditoriaus padėjėjas

atašė

specialistas,

inspektorius,
tyrėjas

 

 

A 8–10

A 7–9

A 6–8

A 5–7

A 5–7

18.

 

specialistas

 

specialistas,

inspektorius,

tyrėjas,

būrininkas,
pamainos vadas,

sargybos viršininkas,
vyresnysis budėtojas,

vyresnysis instruktorius

B 7–9

B 6–8

B 5–7

B 4–6

B 4–6

19.

 

teismo posėdžių sekretorius

 

jaunesnysis inspektorius,

jaunesnysis specialistas,

budėtojas,

punkto pamainos viršininkas,

instruktorius

B 6–8

B 5–7

B 4–7

B 3–5

B 2–5

20.

 

 

 

jaunesnysis specialistas,
jaunesnysis budėtojas,

korpuso vyresnysis,

prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis,

komendantas,

skyrininkas,

vyriausiasis postinis

C 4–7

C 4–6

C 3–5

C 2–5

C 2–4

21.

 

 

 

vyresnysis postinis,
vyresnysis prižiūrėtojas,
vyresnysis kontrolierius

C 3–6

C 3–5

C 2–4

C 2–4

C 2–3

22.

 

 

 

patrulis,
postinis,
prižiūrėtojas,
sargybinis

C 2–5

C 2–4

C 1–4

C 1–4

 

C 1–3“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo

3 priedas

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUVIENODINTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės tarnautojų pareigybių pavadinimai

Pareigybės lygis ir kategorija pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų grupes

politinio (asmeninio) pasitikėjimo

įstaigų vadovų ir karjeros

statutinių, reglamentuojamų:

I

II

III

IV

V

Diplomatinės tarnybos įstatymo

įstatymu patvirtintų statutų

1.

 

 

 

generalinis direktorius

(taikoma įstaigos vadovui)

A 20

 

 

 

 

2.

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, viceministras,
savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės kancleris

 

direktorius (taikoma įstaigos vadovui),
ministerijos kancleris

ministerijos kancleris

direktorius, viršininkas

A 19–20

A 18–19

A 17–18

A 16–17

A 15–16

3.

 

 

 

generalinio direktoriaus pavaduotojas

A 19

 

 

 

 

4.

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams,
Respublikos Prezidento patarėjas,
Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas,
Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas,
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas,
Ministro Pirmininko patarėjas,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Vyriausybės

kanclerio pirmasis pavaduotojas

direktoriaus pavaduotojas (taikoma įstaigos vadovo pavaduotojui),

Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme,
teismo kancleris,
prokuratūros kancleris, ministerijos gynybos politikos direktorius

ambasadorius, politikos direktorius

direktoriaus pavaduoto-jas,

viršininko pavaduoto-jas,

direktorato direktorius

A 18–19

A 17–18

A 16–17

A 15–16

A 14–15

5.

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas,
Seimo Pirmininko patarėjas,
ministro patarėjas,
mero patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinis

departamento direktorius, valdybos direktorius,
komisijos ar tarybos administracijos direktorius, generalinis inspektorius, gynybos patarėjas,
vyriausiasis patarėjas,
teismo pirmininko patarėjas

ambasadorius ypatingiems pavedimams,
įgaliotasis ministras,
laikinasis reikalų patikėtinis, departamento direktorius, generalinis konsulas

valdybos viršininkas,

patarėjas,

generalinio direktoriaus patarėjas,

departamento viršininkas

 

A 17–18

A 16–17

A 15–16

A 14–15

A 13–14

6.

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas,
opozicijos lyderio patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

departamento direktoriaus pavaduotojas, valdybos direktoriaus pavaduotojas,
komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas, Seimo posėdžių sekretoriato vedėjas,
skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), biuro vedėjas (Seimo kanceliarijoje),
vyresnysis patarėjas,
Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, gynybos patarėjo
pavaduotojas,
teismo skyriaus pirmininko patarėjas

ministras patarėjas,

departamento direktoriaus pavaduotojas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

departamento viršininko pavaduoto-jas,

valdybos viršininko pavaduoto-jas,

skyriaus viršininkas

(taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

biuro viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

posto viršininkas

A 16–17

A 15–16

A 14–15

A 13–14

A 12–13

7.

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,
Seimo Pirmininko atstovas spaudai,
Ministro Pirmininko atstovas spaudai,
savivaldybės tarybos sekretorius

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas,
patarėjas,
seniūnas (savivaldybė-je), teismo pirmininko padėjėjas,
teisėjo padėjėjas,
vyriausiojo prokuroro padėjėjas

patarėjas,
departamento patarėjas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

 

skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

tarnybos viršininkas,

centro viršininkas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

biuro viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

posto viršininko pavaduotojas

 

A 15–16

 

A 14–15

 

A 13–14

 

 

A 12–13           

 

A 11–12

8.

 

seniūnas (savivaldybė-je)

 

 

 

 

B 12–13

B 11–12

 

9.

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas,
Respublikos Prezidento konsultantas,
Seimo Pirmininko padėjėjas,
ministro atstovas spaudai

poskyrio vedėjas,
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),
specialusis atašė,
seniūno pavaduotojas (savivaldybė-je), vyriausiasis valstybinis auditorius,

teismo konsultantas

konsulas,
pirmasis sekretorius,
skyriaus patarėjas,

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

poskyrio viršininkas,

posto pamainos viršininkas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

tarnybos viršininko pavaduoto-jas,

centro viršininko pavaduoto-jas,

specialios paskirties būrio vado pavaduoto-jas,

specialusis atašė,

vyriausiasis tyrėjas

A 14–15

A 13–14

A 12–13

A 11–12

A 10–11

10.

Respublikos Prezidento referentas,
Ministro Pirmininko padėjėjas,
mero padėjėjas

vyriausiasis specialistas,
specialiojo atašė pavaduotojas,
vyresnysis valstybinis auditorius,

prokuroro padėjėjas

antrasis sekretorius,
vicekonsulas

poskyrio viršininko pavaduoto-jas,
vyriausiasis specialistas,

vyriausiasis inspektorius,

vyriausiasis budėtojas

A 13–14

A 12–13

A 11–12

A 10–11

A 9–10

11.

 

seniūno pavaduotojas (savivaldybė-je)

 

direktoriaus budintysis padėjėjas

B 13–14

B 12–13

B 11–12

B 10–11

B 9–10

12.

 

 

 

direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduoto-jas,

būrio viršininkas

B 12–13

B 11–12

B 10–11

B 9–10

B 8–9

13.

Seimo frakcijos referentas,

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

A 12

 

 

 

 

14.

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas,
Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas, ministro padėjėjas

vyresnysis specialistas,
padėjėjas (Seimo kanceliarijoje),
valstybinis auditorius

trečiasis sekretorius

būrio vadas,

vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius,
vyresnysis tyrėjas

 

A 11–12

 

A 10–11

 

A 9–10

A 8–9

A 7–8

15.

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

B 11

 

 

 

 

16.

Mero padėjėjas

vyresnysis specialistas,
prokuroro padėjėjas

 

 

 

 

B 9–10

B 8–9

B 7–8

B 7–8

17.

 

specialistas,
teismo posėdžių sekretorius,
teismo administracijos sekretorius,
valstybinio auditoriaus padėjėjas

atašė

specialistas,

inspektorius,
tyrėjas

 

 

A 9–10

A 8–9

A 7–8

A 6–7

A 6–7

18.

 

specialistas

 

specialistas,

inspektorius,

tyrėjas,

būrininkas,
pamainos vadas,

sargybos viršininkas,
vyresnysis budėtojas,

vyresnysis instruktorius

B 8–9

B 7–8

B 6–7

B 5–6

B 5–6

19.

 

teismo posėdžių sekretorius

 

jaunesnysis inspektorius,

jaunesnysis specialistas,

budėtojas,

punkto pamainos viršininkas, instruktorius

B 7–8

B 6–7

B 5–7

B 4–5

B 3–5

20.

 

 

 

jaunesnysis specialistas,
jaunesnysis budėtojas,

korpuso vyresnysis,

prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis,

komendan-tas,

skyrininkas,

vyriausiasis postinis

C 6–7

C 5–6

C 3–5

C 3–5

C 2–4

21.

 

 

 

vyresnysis postinis,
vyresnysis prižiūrėtojas,
vyresnysis kontrolierius

C 5–6

C 4–5

C 3–4

C 2–4

C 2–3

22.

 

 

 

postinis,
prižiūrėtojas,
sargybinis

C 4–5

C 3–4

C 2–4

C 2–4

C 1–3“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė