VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 10 d. Nr. VA-12

Vilnius

 

 

Pakeičiu Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVMĮ), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, toliau – ATPK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – JANĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir kitais teisės aktais.“

2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas (sudarytas iš 11 skaičių, pvz., ROIK 12345678910) arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (sudarytas iš 3 raidžių ir 7 skaičių, pvz., Nr. AAA1234567) (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).“

3. Papildau 3.6 papunkčiu:

3.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įskaitymo taisyklės), vartojamas sąvokas.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Mokesčių mokėtojo mokesčių ar baudų už AN permoka (skirtumas), susidariusi už laikotarpį iki nemokumo / bankroto bylos iškėlimo (iki nutarties iškelti nemokumo / bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ar iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti nemokumo / bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pagal JANĮ 28 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatas ir FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas) ar bet kuriuo bankroto proceso metu po nemokumo / bankroto bylos iškėlimo, kai toliau vykdoma ūkinė komercinė veikla (pagal JANĮ 28 straipsnio 3 ir 4 punktų, 63 straipsnio 3, 4 ir 6 punktų nuostatas ir FABĮ 24 straipsnio 11 punkto nuostatas), gali būti įskaityta šio mokesčių mokėtojo mokestinei ar baudos už AN nepriemokai padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į JANĮ 95 straipsnio 6 dalyje, 113 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse ir FABĮ 29 straipsnio 9 dalyje nustatytą tvarką.“

6. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Neįskaityta mokesčių mokėtojo VMI mokesčių apskaitoje turima permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta) (visa ar jos dalis), jeigu ji susidarė nuo mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo ar per didelės bei klaidingai sumokėtos mokesčio sumos, kuriai grąžinti (įskaityti) taikomi MAĮ 68 straipsnyje nurodyti mokesčio apskaičiavimo ir (ar) senaties terminai, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką.

7. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, kai:

9.2.1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

9.2.2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija), 81.2 papunkčio nustatyta tvarka;“.

8. Pakeičiu 9.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3.1. kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką (pavyzdžiui, Prašymas neteikiamas, susidarius pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokai (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permokai, susidariusiai už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai), kai pajamų mokesčio deklaracijoje (toliau – Deklaracija) mokesčių mokėtojas nurodo kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigoje) esančią sąskaitą, į kurią jis pageidauja susigrąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką. Tačiau Prašymas turi būti pateikiamas kartu su Deklaracija, kai pageidaujama, kad susidariusi pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka, susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) būtų grąžinta į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į atstovo sąskaitą ar kito asmens sąskaitą;“.

9. Pakeičiu 11.4 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį ar VMI pagal iš Administracinių nusižengimų registro gautus duomenis nepriskyrė AN identifikavimo kodo), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK, o jei procesiniame dokumente ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.“

10. Pakeičiu 12.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2.1. tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas);“.

11. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

36. Prašymo 14.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas ROIK, o jei ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris.“

12. Pakeičiu 41.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.2. kai mokesčių mokėtojas pageidauja iš susidariusios VMI administruojamo deklaruojamo ar nedeklaruojamo mokesčio permokos ar kitų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas sumokėtų VMI neadministruojamų mokesčių, mokamų skirtingais įmokų kodais, įskaityti klaidingai ar per dideles sumokėtas sumas baudos už AN nepriemokai padengti, tai Prašymo 20.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas už padarytą administracinį nusižengimą surašyto organo (pareigūno) procesiniame dokumente nurodytas ROIK, o jei ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris;“.

13. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo sąskaitą susidariusi mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos suma, tai Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašomas gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje „Suma“ – gavėjui pervedama suma eurais, Prašymo 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos kredito įstaigoje raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – gavėjo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, Prašymo 31 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ – kredito įstaigos adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);“.

14. Pakeičiu 42.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.2. jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, tai: Prašymo 25 laukelyje įrašoma kito gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – kitam gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – jo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas, Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;“.

15. Pakeičiu 42.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.3. kai neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 25 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – pavadinimas ar vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – grąžinamos sumos gavėjo kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;“.

16. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo ar kito asmens kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

43.1. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

43.2. vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigoje esančios sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą ar, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigoje esančioje sąskaitoje (sąskaitose) piniginių lėšų arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, gautas antstolio pranešimas pervesti pinigines lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, ar fiziniam asmeniui teisme pradėta bankroto procedūra. Visais šiais atvejais permoka (skirtumas) grąžinama į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo ar antstolio nurodytą sąskaitą;

43.3. Prašymas grąžinti permoką (skirtumą) pateiktas Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka ir nėra pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės).

Jeigu asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, Prašymą VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia tiesiogiai (Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka), tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.“

17. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, kuris uždarė sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numerį, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.“

18. Pakeičiu 48.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.8. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, jei:

48.8.1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo, tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

48.8.2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka;“.

19. Pakeičiu 53 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

53. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI numato atlikti visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį arba su mokesčio permokos (skirtumu) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas ir (arba) įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ar su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, išskyrus Taisyklių 54.3 papunktyje numatytą atvejį.“

20. Pakeičiu 54.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

54.3. dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.“

21. Pakeičiu 56.1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.1.2.4. vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą, kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, permoka (skirtumas) pervedama ne į Prašyme nurodyto kito asmens kredito įstaigoje esančią sąskaitą, bet į antstolio pranešime nurodytą sąskaitą;“.

22. Pripažįstu netekusiu galios 64.3 papunktį.

23. Pakeičiu 64.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.4. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos likutį į jo Deklaracijoje nurodytą jam priklausančią sąskaitą, esančią kredito įstaigoje.

Jei Sprendimo priėmimo metu nustatoma, kad prašoma grąžinti permoka (skirtumas) negali būti grąžinta į mokesčio mokėtojo Deklaracijoje nurodytą sąskaitą dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, kol Deklaracija buvo vertinama, joje nurodyta sąskaita buvo uždaryta), tai grąžinama į mokesčių mokėtojo dažniausiai grąžinti naudojamą jam priklausančią sąskaitą;“.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė