Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 6 d. Nr. DV-453

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24, 99, 147, 175, 202, 212 ir 256 straipsnio pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“:

1. Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais):

1.1. Reglamento 6 punktą išdėstant taip:

„6. Priimtam į pareigas valstybės tarnautojui išduodamas valstybės tarnautojo pažymėjimas Valstybės tarnybos įstatymo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių nustatyta tvarka.“

1.2. Reglamento 9 punktą išdėstant taip:

„9. Atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų (darbo) dieną darbuotojas privalo perduoti tiesioginiam vadovui ar jo pareigas perimančiam darbuotojui jam skirtas darbo priemones ir kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, perduoti reikalus, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą.“

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Astai Pagojienei įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje ir su juo supažindinti struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus personalo specialistei Editai Aleksandravičienei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                              Paulius Petkevičius