KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 7 d. Nr. V-151

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 4.3 punktą.

2. Pakeičiu 5.2.2 punktą ir jį išdėstau taip:

5.2.2. federacijos narių sąrašo, patvirtinančio, kad federacija jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (tos šakos) kūno kultūros ir sporto organizacijas;“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Klemensas Rimšelis