r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STRUKTŪROS PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T-260

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2018 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-1372 redakcija) 11 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės mero teikimą,  Akmenės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūrą taip:

1.1. prijungti prie Teisės ir personalo skyriaus Civilinės metrikacijos skyrių ir Viešosios tvarkos skyrių;

1.2. įsteigti Socialinės paramos skyriuje:

1.2.1. Piniginės paramos poskyrį;

1.2.2. Paslaugų poskyrį.

2. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios:

3.1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“,

3.2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T-180 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-260

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

Savivaldybės gydytojas

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

Piniginės paramos poskyris

 

Akmenės seniūnija

Bendrasis skyrius

Ūkio poskyris

Paslaugų poskyris

 

 

 

Statybos skyrius

 

 

Kruopių seniūnija

Buhalterinės apskaitos skyrius

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Centralizuotas vidaus audito skyrius

 

 

 

 

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

 

 

Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Informacinių technologijų skyrius

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų skyrius

 

 

Papilės seniūnija

Investicijų ir projektų valdymo skyrius

 

 

 

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

 

 

Ventos seniūnija

Planavimo ir finansų valdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius

 

 

 

 

 

 

Teisės ir personalo skyrius

 

 

 

 

 

 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius