HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 469 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. D1-294

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalimis:

1.  T v i r t i n u Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u:

2.1.    Aplinkos apsaugos agentūrai derinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus;

2.2.    Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams užtikrinti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planuose numatytų priemonių vykdymo kontrolę.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-294

redakcija)

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas įmonėms, naudojančioms ar šalinančioms atliekas, ir žemės gelmių naudotojams, tvarkantiems kasybos pramonės atliekas (toliau – Įmonė).

2. Tvarkos aprašas nustato atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) rengimo, derinimo ir Plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimus ir finansavimo principus.

3. Tvarkos aprašas reglamentuoja Plane numatytų priemonių taikymą Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai Įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PLANO RENGIMAS, DERINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

5. Plane, kurio rengimui naudojama Tvarkos aprašo priede pateikta pavyzdinė forma, turi būti nurodyta:

 

5.1. Įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės ir veiklos vykdymo vietos adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

 

5.2. didžiausias leidžiamas Įmonėje laikyti visų atliekų kiekis, nurodant atliekų kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidarančios atliekos, nurodant atliekų kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų sutvarkymo priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas tvarkančioms įmonėms, ir kita, Įmonės nuomone, svarbi informacija;

 

5.3. atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemonės ir išlaidos, pateikiant informaciją ir apie patalpų ir teritorijos išvalymą (sutvarkymą), ir kita, Įmonės nuomone, svarbi informacija;

 

5.4. atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemonės ir išlaidos, trukmė ir kita, Įmonės nuomone, svarbi informacija;

 

5.5. Įmonės įsipareigojimas jos bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, raštu pranešti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje Įmonė vykdo veiklą (toliau – RAAD), apie Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą;

 

5.6. Tvarkos aprašo 5.2 – 5.4 papunkčiuose nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmata, kuria vadovaujantis nustatoma laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos (toliau kartu – Garantija) suma, kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją. Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.).

 

6. Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu ir parašu patvirtintas Planas ir Plano įrašas skaitmeninėje laikmenoje teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūros) kartu su paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) ar Taršos leidimui gauti ar pakeisti. Agentūra, vertindama paraišką TIPK leidimui ar Taršos leidimui gauti ar pakeisti, kartu išnagrinėja ir Planą.

7. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos kartu su paraiška TIPK leidimui ar Taršos leidimui gauti teikia jo elektroninę versiją RAAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams gauti.

8. RAAD ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška TIPK leidimui gauti ar pakeisti, arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška Taršos leidimui gauti ar pakeisti, Agentūrai pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Plano.

9. Jeigu RAAD per 8 punkte nustatytą terminą pastabų ir (ar) pasiūlymų nepateikia, laikoma, kad jis Planui pritarė.

10. Agentūra, gavusi RAAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Plano, įvertina jas ir, esant poreikiui, gavusi pakartotines RAAD pastabas ir (ar) pasiūlymus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška TIPK leidimui gauti ar pakeisti, arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška Taršos leidimui gauti ar pakeisti, raštu kreipiasi į Įmonę informuodama apie priimtą sprendimą dėl Plano suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus trūkumus.

11. Kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją, Agentūra, informuodama Įmonę apie sprendimą dėl Plano suderinimo, nurodo, kad sprendimas priimti paraišką dėl TIPK leidimo ar Taršos leidimo gauti ar pakeisti bus priimtas tada, kai Įmonė Agentūrai pateiks Garantiją.

12. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Įmonei su Agentūra suderinus Planą, Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo antspaudu ir parašu patvirtinto Plano 2 egzempliorius kartu su Garantija, kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją, teikia Agentūrai. Vienas Plano egzempliorius su suderinimo žyma grąžinamas Įmonei.

13. Agentūra Plano kopiją ir Garantijos originalą pateikia RAAD per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

14. Plane nurodyti duomenys ir informacija turi atitikti priimtoje paraiškoje TIPK leidimui ar Taršos leidimui gauti nurodytus duomenis.

15. TIPK leidimo arba Taršos leidimo galiojimo laikotarpiu įvykus atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar Įmonės atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pasikeitimams, dėl kurių būtina pakeisti TIPK leidimą arba Taršos leidimą, Įmonė atnaujina ir Planą.

16. Atnaujintas Planas derinamas pagal Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

17. Keičiant TIPK leidimą ar Taršos leidimą, Planas gali būti neatnaujinamas tuo atveju, jeigu TIPK leidimas ar Taršos leidimas keičiamas dėl pasikeitimų, neturinčių įtakos suderintame Plane nurodytai informacijai.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI GARANTIJAI

 

18. Įmonė, naudojanti ar šalinanti pavojingąsias atliekas, naudojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurios yra įtrauktos į Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. D1-122 „Dėl Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), ar naudojanti žemės gelmes ir tvarkanti kasybos pramonės atliekas, išskyrus Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1‑239 „Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo“, nurodytas išimtis, privalo turėti Garantiją, užtikrinančią Plane numatytų priemonių finansavimą Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai Įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą.

19. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

20. Įmonė tikslina Garantijos sumą ne rečiau kaip kas 2 metai Agentūrai pateikdama atnaujintą suderintame Plane nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatą ir bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) Garantijos sumai pagrįsti.

21. Garantija turi būti suteikta RAAD naudai. Garantijoje turi būti numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę raštišką RAAD reikalavimą ir Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, įsipareigoja Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytu atveju (-ais), RAAD sumokėti Garantijoje nurodytą sumą Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.

22. Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos Įmonė turi Agentūrai pateikti naują ar pratęstą Garantiją.

23. Įmonei per šios Tvarkos 22 punkte nurodytą terminą nepateikus Garantijos, Agentūra raštu kreipiasi į Įmonę, reikalaudama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pristatyti naują ar pratęstą Garantiją. Po tokio priminimo išsiuntimo Įmonei nepateikus Garantijos, Agentūra raštu apie tai informuoja RAAD.

 

IV SKYRIUS

PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

24. Už suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimą yra atsakingas Įmonės vadovas.

25. Įmonė bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoti RAAD apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.

26. RAAD turi kontroliuoti, kad suderintame Plane numatytos priemonės būtų įgyvendinamos Garantijos galiojimo laikotarpiu.

27. Gavęs informaciją apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pabaigą, RAAD patikrina, ar tinkamai įgyvendintos suderintame Plane numatytos priemonės, ir surašo patikrinimo aktą, kurio kopiją persiunčia Agentūrai.

28. RAAD raštu kreipiasi į banką ar draudimo bendrovę, reikalaudamas sumokėti Garantijoje nurodytą sumą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų atsiradimo dienos:

28.1. Įmonė per Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą terminą nepateikė naujos ar pratęstos Garantijos;

28.2. Įmonė gavo įspėjimą apie ketinimą panaikinti TIPK leidimą ar Taršos leidimą, kai dėl to Įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, ar panaikinamas TIPK leidimas ar Taršos leidimas, ir Įmonė raštu neinformuoja RAAD apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą;

28.3. Įmonės suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo terminas ilgesnis už Garantijos galiojimo terminą, ir Įmonė nepateikia naujos ar pratęstos Garantijos, kuri galiotų iki suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pabaigos;

28.4. patikrinimo akte nurodyta, kad Įmonė neįvykdė ar netinkamai įvykdė suderintame Plane numatytas priemones;

28.5. Įmonė bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, raštu kreipiasi į RAAD, informuodama, kad suderintame Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti Įmonė neturi sukaupusi lėšų arba jų nepakanka.

29. RAAD, raštu kreipdamasis į banką ar draudimo bendrovę dėl Garantijoje nurodytos sumos sumokėjimo, turi bankui ar draudimo bendrovei pateikti dokumentus, įrodančius, kad yra Tvarkos aprašo 28.1 – 28.5 papunkčiuose numatyti pagrindai (-as).

30. RAAD, iš banko ar draudimo bendrovės gavęs Garantijoje nurodytą sumą, vykdo suderintame Plane numatytų ir neįvykdytų priemonių įgyvendinimo organizavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Nepanaudotos Garantijos lėšos grąžinamos Įmonei.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________


 

Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano pavyzdinė forma)

 

 

 

____________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės ir veiklos vykdymo vietos adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

TVIRTINU:

 

_________________________

(Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________       

(data)    

 

SUDERINTA:

_________________________

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________       

(data)    

 

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANAS


 

 

1.  Informacija apie Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas

Eil. Nr.

Atliekų kodas* (pagal Taisyklių 1 priedą)

Atliekų pavadinimas (pagal Taisyklių 1 priedą)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, tonomis

Pavojingumą lemiančios savybės, pavojingumo kriterijai (pagal Taisyklių 2, 3 priedus) (jei taikoma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodomos ir atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija _______________________________________

 

3. Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones

Eil. Nr.

Atliekų kodas (pagal Taisyklių 1 priedą)

Tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas)

Atliekų naudojimo (šalinimo) įmonės pavadinimas, kuriai bus perduotos tvarkyti atliekos

Atliekų sutvarkymo trukmė, dienomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija _______________________________________

 

 

4. Informacija apie atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių uždarymo bei sutvarkymo priemones

Eil. Nr.

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio pavadinimas

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio uždarymo bei sutvarkymo priemonės**

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio uždarymo bei sutvarkymo trukmė, dienomis

 

 

 

 

 

 

 

 

** Nurodomos ir patalpų, teritorijos sutvarkymo priemonės

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija _______________________________________

 

 

5. Informacija apie atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemones

Eil. Nr.

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio pavadinimas

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio priežiūros po uždarymo priemonės

Atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginio priežiūros po uždarymo trukmė, dienomis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija _______________________________________

 

Įsipareigojame Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, raštu pranešti _________ RAAD apie Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.

 

 

 

PRIDEDAMA. Plano priemonių įgyvendinimo sąmata (Skaičiuojant sąmatą įvertinamos visos su Plane numatytų priemonių įgyvendinimu susijusios išlaidos, įskaitant atliekų transportavimo, technikos nuomos ir kt.)

 

 

Planą rengė:

_____________                 ___________                       ___________                                           ____________

(vardas, pavardė)                 (pareigos)                             (data)                                  (parašas)

________________