LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-V-301 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-684 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 05.4.1-CPVA-V-301 „AKTUALIZUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 7 d. Nr. ĮV-610

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 197 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-99 „Dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 54 ir 59 punktais ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. liepos 13 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004), kuriai pritarta Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2018 m. rugpjūčio 1 d. protokolu Nr. 5:

1.  S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ Trakų istorijos muziejus įgyvendinamam projektui „Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004) – iki 1 426 757,06 Eur (vieno milijono keturių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 6 ct).

2.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-684 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

3.  I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                      Liana Ruokytė-Jonsson

 

2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-684

1 priedas

(2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-610 redakcija)

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0001

Šiaulių „Aušros“ muziejus

190757036

ŠAM Venclauskių namų (Vytauto g. 89, Šiauliai) pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms

-

2 752 747,00

2 752 747,00

-

2 339 834,00

412 913,00

2.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0002

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

191835395

Užutrakio dvaro sodybos kompleksinis pritaikymas šiuolaikinės visuomenės kultūros poreikiams

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

4 250 000,00

750 000,00

3.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0003

Lietuvos dailės muziejus

190756087

Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

4 250 000,00

750 000,00

4.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0004

Trakų istorijos muziejus

190757189

Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas

-

4 161 725,40

 

 

4 161 725,40

 

 

-

3 537 466,58

624 258,82

5.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0006

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

300038598

Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas

-

1 000 000,00

1 000 000,00

-

850 000,00

150 000,00

6.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0007

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

190757374

Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius, aktualizavimas

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

4 250 000,00

750 000,00

7.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0008

Lietuvos nacionalinis muziejus

190756849

Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui

-

3 293 674,63

3 293 674,63

-

2 799 623,43

494 051,20

8.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0009

Lietuvos dailės muziejus

190756087

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas

-

3 837 969,82

3 837 969,82

-

3 262 274,00

575 695,82

 

_________________________