LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIojo VALSTYBINIo DARBO INSPEKTORIaUS 2017 m. liepos 4 d. ĮSAKYMO nr. ev-96 „DĖL

ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ

IR TEMINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“ PAkeitimo

 

2019 m. spalio  17 d. Nr. EV-298

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus Sauliaus Balčiūno 2019 m. spalio 9 d. tarnybinį pranešimą Nr. EVD-61 „Dėl kontrolinių klausimynų atnaujinimo organizavimo“:

1. P a k e i č i u Ūkio subjekto patikrinimo bendrinį kontrolinį klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“, ir išdėstau skyrių „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“ taip:

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE

2.3.

 

Ar įmonėje nustatyta ir vykdoma nuosekli darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos politika?

X

2.3.1.

Ar įmonėje nustatyta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarka? ([2.1.] 11 str. 2 d.)

X

2.3.2.

Ar įmonėje nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarka? ([2.1.] 19 str. 2 d. 3 p.)

X

2.3.3.

 

Ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.1.] 12 str. 2 d.; [2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

X

2.3.4.

 

Ar profesinės sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

2.4.

 

Ar darbuotojai pasirašytinai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais? ([1.1.] 42 str. 4 d.)

X

2.5.

 

Ar darbdavys organizavo darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime, kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų? ([2.1.] 13 str. 4 d.)

X

2.5.1.

Ar darbdavio tvarkomuoju dokumentu įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kai įmonės vidutinis darbuotojų skaičius yra 50 ir

daugiau darbuotojų? ([2.1.] 13 str. 2 d.)

 

2. P a k e i č i u Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną „Darbuotojų sauga ir sveikata“, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“, ir išdėstau skyrių „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“ taip:

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE

3.

 

Ar įmonėje nustatyta ir vykdoma nuosekli darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos politika?

X

3.1.

Ar įmonėje nustatyta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarka? ([2.1.] 11 str. 2 d.)

X

3.2.

Ar įmonėje nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarka? ([2.1.] 19 str. 2 d. 3 p.)

X

3.3.

 

Ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.1.] 12 str. 2 d.; [2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

X

3.4.

 

Ar profesinės sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

4.

 

Ar darbuotojai pasirašytinai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais? ([1.1.] 42 str. 4 d.)

X

5.

 

Ar darbdavys organizavo darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime, kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų? ([2.1.] 13 str. 4 d.)

X

5.1.

Ar darbdavio tvarkomuoju dokumentu įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kai įmonės vidutinis darbuotojų skaičius yra 50 ir

daugiau darbuotojų? ([2.1.] 13 str. 2 d.)

 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

4. N u r o d a u:

4.1. VDI teritorinių skyrių vedėjams su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius ir darbuotojus;

4.2. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

4.2.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2.2. pagal šį įsakymą pakoreguotų kontrolinių klausimynų paskelbimą VDI interneto išorės svetainės rubrikose „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Klausimynai“ bei VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje www.verslilietuva.lt;

4.3. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėjui iki 2019 m. lapkričio 1 d. organizuoti atitinkamų teminių ataskaitų koregavimą VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje pagal šiuo įsakymu patvirtintus kontrolinių klausimynų pakeitimus.

5. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį.

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis             

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                  Dalius Čeponas