LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1321 „DĖL MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GAUTI KOKYBĖS KREPŠELĮ, SKIRTĄ MOKINIŲ UGDYMO PASIEKIMAMS GERINTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-1603

 

Vilnius

 

 

 

 

Atsižvelgdama į Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisijos 2021 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

p a k e i č i u Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 „Dėl Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo“, ir papildau 90 punktu:

90. Kauno Rokų gimnazija.“

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                   Jurgita Šiugždinienė