LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1337

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1.  Pakeičiu septintojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais):

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

 

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

2 992 634,00

 

528 112,00

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

896 063,00

 

158 129,00

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.   Iš viso

 

3 888 697,00

 

686 241,00

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

1.2. Pakeičiu devintojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.4.2-ESFA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“.

 

1.3. Pakeičiu keturioliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“:

1.3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos aprašų, mokymo programų ir kt. dokumentų, susijusių su vaikų sveikata, parengimas, tobulinimas, išleidimas, įdiegimas į praktiką ir įgyvendinimas;

1.3.2.   visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, pedagogų, mokyklų administracijos specialistų, socialinių darbuotojų ir sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams, specialistų kvalifikacijos tobulinimas bei mokymai vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžiams formuoti;

1.3.3.   tyrimų, analizių, studijų, susijusių su vaikų sveikata, organizavimas, atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio vaikų sveikatos srityje vertinimas ir stebėsena;

1.3.4.   ikimokyklinio ugdymo įstaigų įtraukimas (Vaikų sveikatos stebėsenos ikimokyklinėse įstaigose modelio parengimas, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra adaptuojant ikimokyklinių įstaigų poreikiams, reikiamų  dokumentų paruošimas, mokymai specialistams ir pan.) į sukurtą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą;

1.3.5.   visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos gerinimo temomis (informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, meno programų ir projektų, socialinės reklamos, informacijos sklaidai parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida, viešinimas, konferencijų ir renginių organizavimas);

1.3.6.  imigrantų, pabėgėlių ir romų vaikų skiepijimo apimčių įvertinimas (tyrimas) ir didinimas (reikalingų dokumentų ir informacinės medžiagos parengimas, sveikatos raštingumo didinimo renginių organizavimas, sveikatos priežiūros specialistų bei pabėgėlių, imigrantų ir romų mokymai ir pan.);

1.3.7.   bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius vaikų alerginių ligų srityje, regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų, srityse bei jų stebėsena ir vertinimas;

1.3.8.   vaikų anafilaksijos registracijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas praktikoje.

1.4.     Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.4.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.4.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.4.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.4.7.   Higienos institutas;

1.4.8.   Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.9.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.5.     Galimi partneriai:

1.5.1.  VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

1.5.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.5.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.5.7.   Higienos institutas;

1.5.8.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.9.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.5.10. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.11. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai;

1.5.12. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

1.5.13. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.14. psichikos sveikatos centrai;

1.5.15. savivaldybių administracijos;

1.5.16. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.17. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.18. NVO, bendruomenės;

1.5.19. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.“

 

1.3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.373

 

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

 

Procentai

 

21

 

26

 

P.N.603

 

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

 

Skaičius

 

2

 

18

 

P.N.602

 

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

 

Skaičius

 

200

 

1500

 

P.S.371

 

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

 

Skaičius

 

6

 

30“

 

1.3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

7 200 765,00

 

1 270 723,00

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.  Iš viso

 

7 200 765,00

 

1 270 723,00

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

1.4. Pakeičiu penkioliktojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.360

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

24

 

24

 

R.S.359

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

120

 

105

 

R.S.361

 

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

 

85

 

78

 

R.S.363

 

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

 

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

 

4

 

3

 

P.S.363

 

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

 

Skaičius

 

0

 

 

150

 

 

P.B.236

 

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

 

Asmenys

 

0

 

1 000 000“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                                    Aurelijus Veryga

 

 

 

Suderinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1720294)-6K-1706576.