LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1-143 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-109 PRIEMONĖS „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. 1-75

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1-143 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Papildau 4 punktą šešioliktąja pastraipa:

„Valstybės pagalbos gavėjas – ūkio subjektas, kuriam teikiama valstybės pagalba. Ūkio subjektas apima visas įmones, atitinkančias 651/2014 Reglamento I priede nustatytos susijusių įmonių apibrėžtį.“

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas jei valstybės pagalbos gavėjas ir (ar) pareiškėjas atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį. Atitiktis apibrėžčiai nustatoma vadovaujantis paskutinių finansinių metų patvirtintais finansinių ataskaitų rinkiniais. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu Valstybės pagalbos gavėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.“

3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Projektas negali būti įgyvendinamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse viršija Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 priedo R-1-2 2021 metų vertinimo kriterijaus reikšmę. Biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse nustatoma vadovaujantis pagrįstais duomenimis, pateiktais investicijų projekte ir (ar) pridedamais dokumentais (pvz.: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis pažymomis ir kt.):

19.1. kai per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos, prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, nebuvo prijungtas naujas biokurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys ir (arba) Ministerija neišdavė biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio įrengimui būtino rašytinio pritarimo statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, biokuro dalis apskaičiuojama kaip praėjusių trejų metų aritmetinis vidurkis iki paraiškos pateikimo dienos;

19.2. kai per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos, prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, buvo prijungtas naujas biokurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys ir (arba) Ministerija išdavė biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio įrengimui būtiną rašytinį pritarimą statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, apskaičiuojama kaip prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių ir planuojamų prijungti biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių, kuriems Ministerija yra išdavusi biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio įrengimui būtiną rašytinį pritarimą statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, instaliuotos galios (MW), padaugintos iš 3870 val., suma, padalinta iš praėjusių trejų metų iki paraiškos pateikimo dienos bendrai į sistemą patiektos šilumos energijos kiekio (MWh) aritmetinio vidurkio.“

4. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos (įskaitant katilą, pakurą, ekonomaizerį, katilinės efektyvumą didinančius šilumos siurblius, oro šildytuvus, dūmų valymo ir šalinimo įrangą, pelenų šalinimo įrangą, kuro transportavimo, padavimo į pakurą įrangą ir kitus įrenginius, funkciškai susijusius su šilumos gamyba, pagamintus gamybinėse bazėse), patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.“

5. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos šilumos gamybos įrenginio, pritaikyto deginti miško kirtimo atliekas, išlaidos, kurių reikia vieno ar kelių energijos gamybos vienetų įrengimui, išplėtimui, atnaujinimui, kad jie veiktų kaip didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos tiekimo sistema, palyginti su įprastais šilumos gamybos įrenginiais, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai (-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas).“

6. Pakeičiu 58.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, nuorašą ar kopiją, jeigu pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Komisija arba jam taikoma reguliuojama kainodara. Jeigu pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybės institucija, – savivaldybės institucijos sprendimą dėl investicijų suderinimo nuorašą ar kopiją. Šių dokumentų nuorašus arba kopijas pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba iki projekto sutarties pasirašymo datos;“.

7. Pakeičiu 58.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.12. pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                        Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

 

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2019 m. vasario 20 d. raštu Nr. R4-599