HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-393 „DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ, ATESTAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR EKSPERTO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. D1-110

Vilnius

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. D1-393 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatų, atestavimo komisijos darbo reglamento ir eksperto darbo reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ IR EKSPERTŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vykdydamas statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, reikalavimus,

tvirtinu pridedamus:

1. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatus;

2. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų darbo reglamentą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-393

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-110

redakcija)

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato asmenų, pageidaujančių tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais (toliau – sertifikavimo ekspertai), atestavimo tvarką. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.01.02:2016) ir statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.02.09:2011) reikalavimais, atestavimą atlieka viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – Vystymo agentūra).

2Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR 2.01.02:2016 ir STR 1.02.09:2011 vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis.

 

II SKYRIUS

ATESTAVIMO TVARKA

 

3Atestavimo procedūra:

3.1.    Prašymo atestuotis pateikimas:

3.1.1. Asmuo, pageidaujantis tapti sertifikavimo ekspertu ir gauti kvalifikacijos atestatą, pateikia Vystymo agentūrai prašymą, nurodydamas STR 1.02.09:2011 18 punkte pateiktą informaciją. Prašymo forma pateikiama Vystymo agentūros interneto svetainėje.

3.1.2. Su prašymu pateikiami STR 1.02.09:2011 19 punkte išvardyti dokumentai ir dokumentų kopijos.

3.2. Prašymo ir kitų pateiktų dokumentų nagrinėjimas, įregistravimas ir informavimas apie trūkstamus dokumentus:

3.2.1. Vystymo agentūra išnagrinėja prašymą, kitus su prašymu pateiktus dokumentus ir, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos įregistruoja asmens, pageidaujančio tapti sertifikavimo ekspertu, prašymą arba informuoja apie trūkstamus dokumentus. Asmuo, pageidaujantis tapti sertifikavimo ekspertu, Vystymo agentūrai trūkstamus dokumentus pateikia per 5 darbo dienas.

3.3. Egzamino organizavimas ir žinių vertinimas:

3.3.1. Vystymo agentūra per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos surengia egzaminą naujiems atestuojamiems asmenims.

3.3.2. Egzamino metu kiekvienam asmeniui pateikiama 12 klausimų. Klausimų tematika ir žinių vertinimo sistema pateikiami Nuostatų priede.

3.4. Atestavimo dokumentų perdavimas atestavimo ekspertams:

3.4.1. Vystymo agentūra perduoda atestavimo ekspertams šiuos asmens, pageidaujančio tapti sertifikavimo ekspertu, dokumentus:

3.4.1.1.   egzamino klausimų atsakymus;

3.4.1.2.   dokumentus, nurodytus STR 1.02.09:2011 VII skyriaus 18 ir 19 punktuose;

3.4.1.3.   Vystymo agentūros pastabas ir rekomendacijas.

3.5. Kvalifikacijos atestato išdavimas arba sprendimo neatestuoti ar atestavimą atidėti priėmimas:

3.5.1. Atestavimo ekspertai, remdamiesi visais pateiktais dokumentais, įvertina egzamino rezultatus ir Vystymo agentūrai pateikia išvadą, į kurią atsižvelgiant priimamas sprendimas:

3.5.1.1.   išduoti atestatą;

3.5.1.2.   atidėti atestavimą;

3.5.1.3.   asmens, pageidaujančio tapti sertifikavimo ekspertu, neatestuoti.

3.5.2. Atestavimo ekspertų išvada įforminama Vystymo agentūros patvirtinta forma.

3.5.3. Atestavimo ekspertams pateikus išvadą, Vystymo agentūra ne vėliau kaip per 31 darbo dieną nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda asmeniui, pageidaujančiam tapti sertifikavimo ekspertu, kvalifikacijos atestatą arba raštu informuoja apie atestavimo ekspertų priimtą sprendimą jo neatestuoti arba atestavimą atidėti.

3.6. Veiksmai, kai priimtas sprendimas asmens, pageidaujančio tapti sertifikavimo ekspertu, neatestuoti ar atestavimą atidėti:

3.6.1. Jei Vystymo agentūra priima sprendimą asmens, pageidaujančio tapti sertifikavimo ekspertu, neatestuoti, pastarasis gali pateikti dokumentus iš naujo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo sprendimo priėmimo.

3.6.2. Pasikeitus pastatų energinio naudingumo nustatymo metodikai, asmuo, pageidaujantis tapti sertifikavimo ekspertu, privalo papildomai išklausyti sutrumpintus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo mokymo kursus ir pateikti kursų baigimo pažymą.

3.6.3. Priėmus sprendimą atidėti atestavimą, asmuo, pageidaujantis tapti sertifikavimo ekspertu, per 10 darbo dienų pateikia Vystymo agentūrai trūkstamą informaciją ar dokumentus, kad galėtų laikyti egzaminą.

 

III SKYRIUS

ATESTAVIMO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

 

4.    Asmuo, pageidaujantis gauti ar pakeisti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertu, už atestavimo paslaugas turi sumokėti atestavimą atliekančiai organizacijai Aplinkos ministerijos nustatytą įmoką.

5.    Asmuo, pageidaujantis gauti kvalifikacijos atestatą, už atestavimą pirmą kartą ar už pakartotinį atestavimą turi sumokėti Vystymo agentūrai Aplinkos ministerijos nustatytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei asmuo, pageidaujantis tapti sertifikavimo ekspertu, neišlaiko egzamino (priimamas sprendimas neatestuoti), mokestis negrąžinamas.

 

IV SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

6.    Vystymo agentūros sprendimai dėl neatestavimo ar atestavimo atidėjimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS

 

7.    Vystymo agentūra bendradarbiauja su Aplinkos ministerija ir paskirtosiomis mokymo organizacijomis sertifikavimo ekspertų atestavimo klausimais.

8.    Sertifikavimo ekspertų darbo kokybės klausimais Vystymo agentūra bendradarbiauja su kitomis institucijomis, inspekcijomis, asociacijomis ir agentūromis.

 

VI SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

9.    Visi sertifikavimo ekspertų atestavimo dokumentai saugomi Vystymo agentūros archyve vadovaujantis STR 1.02.09:2011 29 punkto reikalavimais ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

10Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

______________

 

Pastatų energinio naudingumo

sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatų

priedas

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EGZAMINO ŽINIŲ VERTINIMAS

 

Grupė

Klausimų tematika

Klausimų kiekis egzamine

1

Teisinės ir bendrosios žinios

4

2

Pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodika. Energijos sąnaudų skaičiavimas

5

3

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo organizaciniai klausimai

1

4

Klausimai atsakyti raštu

2

1Už teisingai atsakytą 1-os grupės klausimą – 2 balai (iš viso už 1-os grupės klausimus – 8 balai).

2Už teisingai atsakytą 2-os grupės klausimą – 4 balai (iš viso už 2-os grupės klausimus – 20 balų).

3Už teisingai atsakytą 3-ios grupės klausimą – 2 balai (iš viso už 3-ios grupės klausimus – 2 balai).

4Už teisingai atsakytą 4-os grupės klausimą – 1–10 balų (iš viso už 4-os grupės klausimus – 20 balų).

5 Egzaminas laikomas išlaikytu, jei surenkama ne mažiau kaip 41 balas.

6Surinkus 40–41 balą, ar kvalifikacija pakankama, sprendžia atestavimo ekspertai pokalbio su asmeniu arba papildomų klausimų būdu.

7Už 1-os, 2-os ir 4-os grupės klausimus negali būti surinkta 0 balų.

8Jei egzamino klausimas turi kelis teisingus atsakymus, o pasirenkamas tik vienas, skiriama 0 balų – kaip už neteisingą atsakymą.

94-os grupės atsakymų vertinimas:

9.1. 9–10 balų skiriama, jei atsakoma į 86–100 proc. dalyko programos klausimų. Į klausimus atsakoma teisingai, konkrečiai, išsamiai, tiksliai.

9.2. 7–8 balai skiriami, jei atsakoma į 66–85 proc. dalyko programos klausimų. Į klausimus atsakoma teisingai, konkrečiai, tiksliai.

9.3. 5–6 balai skiriami, jei atsakoma į 50–65 proc. dalyko programos klausimų. Į klausimus atsakoma nesistemingai, netiksliai, nekonkrečiai.

9.4. 3–4 balai skiriami, jei teisingai atsakoma į 30–49 proc. programos klausimų, Į klausimus iš esmės neatsakoma, bet yra teisingų teiginių.

9.5. 1–2 balai skiriami, jei teisingai atsakoma į 0–29 proc. programos klausimų. Į klausimus iš esmės neatsakoma, bet yra teisingų teiginių.

 

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-393

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-110

redakcija)

 

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų darbo tvarką ir su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusių procedūrų vykdymą.

2.    Sertifikavimo ekspertas yra atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastatų sertifikavimo proceso atlikimą, duomenų konfidencialumą ir sprendimų priėmimo nešališkumą.

3.    Sertifikavimo ekspertas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ DARBO APRAŠYMAS

 

4.    Sertifikavimo ekspertas nustato pastato energijos sunaudojimą, įvertina pastato energinį naudingumą, priskiria pastatą energinio naudingumo klasei, pateikia sertifikato rinkmeną registruoti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai ir gavęs patvirtinimą apie  sertifikato registravimą išduoda pastato energinio naudingumo sertifikatą užsakovui.

5.    Vykdydamas savo veiklą, sertifikavimo ekspertas privalo vadovautis I skyriuje nurodytais teisės aktais, lygiateisiškumo principu ir sukurti nediskriminuojančias sąlygas visiems sertifikavimo proceso dalyviams.

6.    Sertifikavimo eksperto veikla turi būti nešališka. Sertifikavimo ekspertas negali sertifikuoti objekto, jei pats jį projektavo, konsultavo statant ar statė, taip pat jei yra pastato savininkas, užsakovas ar kitaip su sertifikuojamu objektu artimai susijęs asmuo.

7.    Sertifikavimo ekspertas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai, naudodamasis sertifikavimo informacinės sistemos prieiga, pateikia sertifikuojamo pastato energinio naudingumo sertifikato elektroninę duomenų rinkmeną, kurią sudaro pastato energinio naudingumo sertifikatui išduoti reikalingi duomenys.

8.    Sertifikavimo ekspertas informuoja pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčią instituciją apie bet kokius duomenų pakeitimus, pataisymus ar papildymus  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų padarymo dienos pateikdamas registruoti koreguotą sertifikavimo duomenų rinkmeną.

9.    Sertifikavimo ekspertas privalo viešai paskelbti:

9.1. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų kainas;

9.2. patvirtintą Darbo reglamentą;

9.3. prašymų formas (jei ekspertas tokias nustatė ir patvirtino).

10Pastatų energinio naudingumo sertifikatų numeravimo tvarka turi atitikti sertifikavimo eksperto išduotų sertifikatų skaičių.

11Sertifikavimo ekspertas privalo registruoti toliau nurodytus su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusius dokumentus ir duomenis:

11.1prašymą atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą arba jo kopiją;

11.2pastato energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją;

11.3pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus;

11.4priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą;

11.5užsakovo patvirtintus pastato būklės duomenis.

12.  Sertifikavimo ekspertas privalo 5-erius metus nuo sertifikato galiojimo pabaigos saugoti dokumentus ir duomenis, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu, nurodytus Darbo reglamento 11 punkte, ir, pareikalavus pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai, juos pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.  Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija kontroliuoja ir prižiūri sertifikavimo eksperto darbą.

14.  Skundus ir prašymus, susijusius su sertifikavimo eksperto veikla, nagrinėja pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija.

15.  Vadovaudamasis Darbo reglamentu, sertifikavimo ekspertas privalo parengti ir patvirtinti išsamų savo darbo reglamentą, reglamentuojantį visas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procedūras, ir jį pateikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai.

16.  Sprendimai, susiję su sertifikavimo eksperto veikla, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________