LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BURNOS PRIEŽIŪROS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-801

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Burnos priežiūros studijų krypties aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad aukštosios mokyklos savo vykdomas studijų programas turi suderinti su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Burnos priežiūros studijų krypties aprašu iki 2016 m. birželio 1 d.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-801

 

 

BURNOS PRIEŽIŪROS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Burnos priežiūros studijų krypties aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja specialiuosius reikalavimus pirmosios studijų pakopos koleginėms ir universitetinėms burnos priežiūros studijų krypties studijų programoms (toliau – studijų programos).

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-2212 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. V-2463 „Dėl Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“. Rengiant Aprašą taip pat atsižvelgta į Tarptautinės burnos higienistų federacijos rekomendacijas dėl burnos higienos studijų programų sandaros ir turinio (Blitz ir Hovius, 2003), Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros rekomendacijas (2005).

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

4.    Aprašo paskirtis:

4.1.    Padėti aukštosioms mokykloms rengti, vykdyti ir vertinti burnos priežiūros studijų krypties programas;

4.2.    Informuoti studentus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis apie burnos priežiūros studijų krypties studijose įgyjamas žinias, gebėjimus ir jų lygmenis;

4.3.    Orientuoti ekspertus, kurie vertina burnos priežiūros studijų krypties programas.

5.    Aprašas taikomas Burnos priežiūros studijų krypčiai, kuri priklauso biomedicinos mokslų srities medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupei. Burnos priežiūros studijų kryptis apima burnos higienos ir odontologinės priežiūros šakas.

6.    Baigus burnos priežiūros studijų krypties kolegines studijas, suteikiamas burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir burnos higienisto kvalifikacija arba burnos priežiūros profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija. Baigus burnos priežiūros studijų krypties universitetines studijas, suteikiamas burnos priežiūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir burnos higienisto kvalifikacija. Suteikiamas bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos šeštąjį lygmenį.

7.    Burnos priežiūros studijų krypties pirmosios studijų pakopos studijų programos gali būti pradėtos vykdyti, jei aukštoji mokykla turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka teikti burnos higienisto arba gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacijas.

8.    Į burnos priežiūros studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

9.    Pirmosios studijų pakopos burnos priežiūros studijų krypties studijos turi būti organizuojamos nuolatine forma.

10Studijų programos sandara turi atitikti bendruosius pirmosios studijų pakopos studijų programų reikalavimus:

10.1Pirmosios studijų pakopos universitetinių studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis;

10.2Bendra praktikų apimtis universitetinėse studijų programose turi būti ne mažesnė kaip 15 studijų kreditų;

10.3Universitetinių studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą ir baigiamuosius egzaminus, skiriant jiems ne mažiau kaip 12 studijų kreditų;

10.4Koleginių studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties (šakos) profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;

10.5Praktikų apimtis koleginėse studijų programose turi būti ne mažesnė kaip 30 studijų kreditų. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vieta turi būti suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas;

10.6Koleginė studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą ir kvalifikacinį (praktinį) egzaminą, skiriant jiems ne mažiau kaip 9 studijų kreditus.

11Pagrindinis pirmosios studijų pakopos burnos priežiūros studijų krypties studijų programų tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos burnos priežiūros specialistus, kurie, dirbdami savarankiškai arba kartu su gydytojais odontologais, galėtų teikti burnos priežiūros paslaugas pagal pacientų poreikius, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį ir sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos sveikatą.

 

II SKYRIUS

STUDIJŲ KRYPTIES SAMPRATA IR APRĖPTIS

 

12Burnos priežiūros studijų krypties studijos programos skirtos specialistams, teikiantiems burnos priežiūros paslaugas, rengti. Burnos priežiūros paslaugos – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka teikia burnos higienistai ir gydytojo odontologo padėjėjai. Burnos priežiūros specialistai gali dirbti savarankiškai arba bendradarbiaudami su gydytojais odontologais ir kitais asmens ir visuomenės sveikatos specialistais.

13Burnos priežiūros specialistų veiklos sritys – odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktikos priemonių įgyvendinimas, siekiant sumažinti dantų ėduonies (karieso) ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą tarp įvairių amžiaus grupių pacientų bei bendruomenės grupių atstovų, asistavimas įvairių specializacijų gydytojams odontologams.

14Burnos priežiūros studijų kryptis siejasi su medicinos, odontologijos, slaugos, mitybos, visuomenės sveikatos, medicinos technologijų, biologijos, mikrobiologijos, psichologijos, edukologijos ir vadybos studijų kryptimis.

15Burnos priežiūros studijų krypties studijų programų absolventai gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.

16Burnos priežiūros specialistų kvalifikacija Europos Sąjungos šalyse pripažįstama vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais.

 

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI STUDIJŲ REZULTATAI

 

17Burnos priežiūros studijų krypties studijų rezultatai parodo, kokias žinias ir gebėjimus studentas turėtų įgyti studijų metu. Skirtingose šakose parengtų burnos priežiūros krypties specialistų profiliai pasižymi skirtingais ypatumais:

17.1Pirmosios studijų pakopos burnos priežiūros studijų krypties šakos Odontologinės priežiūros (profesinio bakalauro) studijos turi būti orientuotos į gydytojo odontologo padėjėjo specialisto rengimą praktinei veiklai, jo asistavimui įvairių specializacijų gydytojams odontologams, savarankiškai atliekant intraoralines procedūras pagal gydytojo odontologo nurodymus, užtikrinant burnos priežiūrą ir prevenciją odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas turinčiose įstaigose bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas;

17.2Pirmosios studijų pakopos burnos priežiūros studijų krypties šakos Burnos higienos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijos orientuotos į burnos higienos specialisto rengimą savarankiškai švietėjiškai, profilaktinei ir praktinei veiklai užtikrinant asmenų burnos ir dantų higieną ir siekiant išvengti burnos ligų odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas turinčiose įstaigose bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas. Universitetinės bakalauro studijos turi būti labiau nukreiptos į mokslinių tyrimų atlikimą ir taikymą, sprendžiant svarbias mokslinės, profesinės veiklos problemas.

18Pirmosios studijų pakopos (profesinio bakalauro) odontologinės priežiūros studijų rezultatai:

18.1Žinios, jų taikymas. Absolventas:

18.1.1.   Žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje;

18.1.2.   Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;

18.1.3.   Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.

18.2Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:

18.2.1.   Dalyvauti atliekant epidemiologinius tyrimus ir atlikti į gydytojo odontologo padėjėjo praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais;

18.2.2.   Tyrimo rezultatus taikyti profesinėje veikloje, rengti ataskaitas, pristatydamas atliktą veiklą, ir teikti pasiūlymus kolegoms, plėtodamas profesinę veiklą.

18.3Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:

18.3.1.   Bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas odontologinę pagalbą ir priežiūrą;

18.3.2.   Reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba;

18.3.3.   Praktinėje gydytojo odontologo padėjėjo veikloje kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį, rūpinantis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje ir užtikrinant įrodymais grįstos praktikos kokybę.

18.4Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:

18.4.1.   Kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą;

18.4.2.   Savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;

18.4.3.   Rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija;

18.4.4.   Rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai tinkamų charakterio savybių ugdymu.

18.5Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:

18.5.1.   Užtikrinti infekcijos kontrolę, laikydamasis norminių dokumentų reikalavimų;

18.5.2.   Dirbti su odontologijoje naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį;

18.5.3.   Atpažinti burnos ir dantų ligas įvairioms pacientų grupėms taikant skirtingus diagnostinius metodus;

18.5.4.   Pildyti profesinę dokumentaciją, renkant paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, įvertinant pagrindinius gyvybinius parametrus;

18.5.5.   Asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras;

18.5.6.   Dirbti su dentaliniais rentgeno ir diagnostikos aparatais;

18.5.7.   Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;

18.5.8.   Mokyti pacientus, klientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos priežiūros taisyklių ir tapti atsakingais už savo sveikatą;

18.5.9.   Planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus (pacientų ir darbuotojų veiklos registravimą, koordinavimą, reklamą, aprūpinimą priemonėmis ir kita), taikant šiuolaikines informacines technologijas.

19Pirmosios studijų pakopos (profesinio bakalauro) burnos higienos studijų rezultatai:

19.1Žinios, jų taikymas. Absolventas žino:

19.1.1.   Nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą;

19.1.2.   Profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;

19.1.3.   Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje;

19.1.4.   Odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.

19.2Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:

19.2.1.   Rinkti, interpretuoti ir kaupti epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais;

19.2.2.   Tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias burnos priežiūros problemas, plėtojant profesinę veiklą;

19.2.3.   Rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą, įvertinęs tyrimo rezultatus.

19.3 Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:

19.3.1.   Veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir atsižvelgdamas į iškylančias reikmes;

19.3.2.   Dirbti komandoje, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, sukurdamas ir išlaikydamas ryšį su pacientu ir taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką;

19.3.3.   Reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba;

19.3.4.   Kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų savo praktinėje veikloje;

19.3.5.   Taikyti procedūras, užtikrinančias burnos higienisto klinikinės praktikos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

19.4Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:

19.4.1.   Kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą;

19.4.2.   Savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;

19.4.3.   Rinkti ir sisteminti su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

19.5 Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:

19.5.1.   Dirbti su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus;

19.5.2.   Pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją;

19.5.3.   Vertinti asmens ir burnos sveikatos būklę ir ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą;

19.5.4.   Atlikti burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus;

19.5.5.   Atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą;

19.5.6.   Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;

19.5.7.   Konsultuoti pacientus mitybos klausimais, siekiant sumažinti periodonto ligų, dantų ėduonies, erozijų ir kitų nekariozinių odontologinių ligų riziką;

19.5.8. Rengti sveikatos profilaktikos programas, ugdant paciento, šeimos, bendruomenės burnos priežiūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, atsižvelgdamas į psichologinius, kultūrinius sveikatos palaikymo veiksnius.

20Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) burnos higienos studijų rezultatai:

20.1Žinios, jų taikymas. Absolventas:

20.1.1.   Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą;

20.1.2.   Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;

20.1.3.   Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje;

20.1.4.   Geba taikyti tiksliųjų, socialinių mokslų žinias burnos higienisto praktikoje, gerindamas asmenų burnos sveikatą;

20.1.5.   Žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.

20.2Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:

20.2.1.   Atlikti mokslinius eksperimentinius tyrimus svarbioms mokslinėms, burnos higienisto profesinės veiklos problemoms spręsti, rinkdamas ir interpretuodamas epidemiologinius duomenis, naudodamasis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais, vadovaudamasis tyrimų etikos principais;

20.2.2.   Savarankiškai rengti ir teikti ataskaitas pristatydamas atliktą veiklą, įvertinti tyrimo rezultatus.

20.3 Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:

20.3.1.   Veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir atsižvelgdamas į iškylančias reikmes;

20.3.2.   Dirbti komandoje, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, sukurdamas ir išlaikydamas ryšį su pacientu, taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką;

20.3.3.   Reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba;

20.3.4.   Kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų savo praktinėje veikloje;

20.3.5.   Taikyti procedūras, užtikrinančias burnos higienisto klinikinės praktikos kokybę, stiprindamas burnos higienisto profesijos įvaizdį, rūpindamasis jos verte ir svarba.

20.4Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:

20.4.1.   Būti sąžiningas ir garbingas su pacientais, laikytis medicinos etikos normų, būti kritiškas kitų ir savo paties atžvilgiu, būti kūrybingas ir iniciatyvus, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą;

20.4.2.   Savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;

20.4.3.   Rinkti ir sisteminti su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

20.5 Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:

20.5.1.   Dirbti su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus;

20.5.2.   Pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją;

20.5.3.   Vertinti asmens ir burnos sveikatos būklę ir ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą;

20.5.4.   Atlikti burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus;

20.5.5.   Atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą;

20.5.6.   Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;

20.5.7.   Konsultuoti pacientus mitybos klausimais, siekdamas sumažinti periodonto ligų, dantų ėduonies, erozijų ir kitų nekariozinių odontologinių ligų riziką;

20.5.8.   Rengti sveikatos profilaktikos programas, ugdydamas paciento, šeimos, bendruomenės burnos priežiūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, atsižvelgdamas į psichologinius, kultūrinius sveikatos palaikymo veiksnius;

20.5.9.   Kvalifikuotai perteikti profesinės veiklos žinias ir praktinę patirtį, vykdydamas burnos higienisto formalųjį ir neformalųjį švietimą ir atlikdamas profesinės praktikos mokytojo (mentoriaus) funkcijas.

 

IV SKYRIUS

DĖSTYMAS, STUDIJAVIMAS IR VERTINIMAS

 

21Burnos priežiūros studijų krypties studijų programose dėstymas turi remtis derme su kitomis studijų ir mokslo kryptimis, pateikiant ne tik pagrindines žinias, bet ir supažindinant su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais bei praktiniais pasiekimais.

22Studijavimas – tai procesas, kurio metu studentas įgyja mokymosi motyvaciją, mokosi kritiškai analizuoti idėjas ir požiūrius, siekia studijų programos rezultatų, lavina gebėjimus ir sėkmingo profesinio pasirengimo įgūdžius. Studijavimas turi padėti suformuoti burnos priežiūros specialisto profesinę motyvaciją, tapatumą, įgalinti studentus atlikti profesines funkcijas jau studijuojant klinikinių darbų metu, plėtoti svarbias profesines vertybes, skatinti nuolatinį, nuoseklų tobulinimąsi.

23Naudojami dėstymo ir studijavimo metodai turi padėti studentams perteikti dalykines žinias, praktinius gebėjimus, reikalingus profesinėje srityje, formuoti reflektyvų mąstymą. Turi būti ugdomas studentų gebėjimas susieti turimas ir naujas žinias bei įgytą patirtį.

24Dėstymo ir studijavimo metodai turi būti įvairūs, efektyvūs bei novatoriški. Savarankiško darbo užduotys turi atitikti studijų programų siekiamus rezultatus, racionaliai naudojant studentų ir dėstytojų laiką, materialinius išteklius (bibliotekas, odontologinę įrangą ir kitus).

25Burnos priežiūros studijų krypties studijų programoje gali būti taikomi šie informaciniai į studentą orientuoti dėstymo ir studijavimo metodai:

25.1Informacijos besimokantiems pateikimo: paskaitos, seminarai, diskusijos, konsultavimo metodai;

25.2Praktiniai operaciniai (skirti išsiugdyti profesinės veiklos atlikimo mokėjimus): praktikos, laboratoriniai darbai, praktiniai užsiėmimai, klinikiniai darbai pacientams atliekant įvairias odontologines procedūras;

25.3Kūrybiniai (skatinantys studentų savarankiškumą, kritinį ir kūrybinį mąstymą): klinikinių atvejų analizė, mokslinis tiriamasis darbas.

26Siekiant ugdyti studentų savarankiškumą ir kritinį mąstymą, susijusį su klinikine praktika, į studijų procesą turi būti įtraukiami metodai: pratybos, naudojant muliažus, demonstracinius audinių ir organų preparatus, vaizdinės mokomosios medžiagos peržiūra, asmens burnos higienos mokymas įvairioms pacientų grupėms, klinikinis darbas su pacientais atliekant profilaktines ir kitas odontologines procedūras, numatytas studijų programoje.

27Studijų programoje turi būti išskiriami savarankišką studentų studijavimą skatinantys metodai: mokslinės literatūros paieška ir analizė, pranešimo rengimas ir pristatymas, diskusijos.

28Studijų procesas turi būti siejamas su odontologinių ligų profilaktikos mokslinių taikomųjų tyrimų atlikimu ir jų sklaida praktikoje (studentų mokslinių darbų publikavimas, studentų mokslinės konferencijos ir kita).

29Studijų pabaigoje studentai turi parengti ir pristatyti baigiamąjį darbą (klinikinį ar eksperimentinį arba mokslinės literatūros sisteminę apžvalgą), kuriame atsispindėtų savarankiškas mokslinės literatūros studijavimas ir analizė arba tiriamojo darbo atlikimas bei pateikimas.

 

30.  Profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio studijų pabaigoje studentai laiko kvalifikacinį egzaminą, o bakalauro kvalifikacinis laipsnio – baigiamuosius egzaminus. Studento įgytų profesinių kompetencijų pasiekimo lygį vertina kvalifikavimo komisija. Kiekvienos studijų programos baigimo rezultatams vertinti institucijos vadovo įsakymu sudaroma atskira kvalifikavimo komisija iš ne mažiau kaip 5 asmenų, jos sudėtį reglamentuoja institucijos nustatyta vidaus tvarka, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

 

31.   Studijos baigiamos viešai ginamu baigiamuoju darbu (projektu). Baigiamojo darbo (projekto) vertinimo komisija turi būti sudaroma iš kompetentingų studijų krypties specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių dalininkų atstovų; komisijos pirmininkas turi būti ne iš tos aukštosios mokyklos, kurios studijų programa baigiama; turi būti narių ir iš kitų nei vykdoma programa padalinių.

 

32Studento žinios ir gebėjimai turi būti vertinami pagal aukštosios mokyklos patvirtintą studentų pasiekimų vertinimo sistemą, kurioje turi būti nustatyti pasiekimų vertinimo organizavimo principai, vykdymo tvarka ir vertinimo kokybės valdymas.

33Pasiekti studijų rezultatai (žinios, supratimas, gebėjimai) turi būti vertinami pagal kriterinę dešimties balų sistemą. Kiekvienam dėstomam dalykui turi būti parengiamas detalus vertinimo aprašas, kuriame pateikiami kiekvieno tarpinio įvertinimo kriterijai, įskaitant ir slenkstinius.

34Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą visų studijų metu, gebėjimą jungti teorines ir praktines žinias, siūloma taikyti kaupiamąjį vertinimą. Studijų programoje turi būti detaliai pateikiamos kaupiamojo balo sudedamosios dalys, jų vertė procentais, suformuluojami vertinimo kriterijai, nurodantys sąsajas su dalyko kontekstu, pažymint, kiek balų kas atitinka. Egzamino įvertinimas, tarpinių atsiskaitymų skaičius ir laikas semestro eigoje bei kitos sudedamosios dalys priklauso nuo dalyko specifikos ir pateikiamos kiekvieno dalyko apraše.

35Pateikiant vertinimo kriterijus turi būti remiamasi slenkstiniu pasiekimų lygmeniu, suteikiančiu galimybę teigiamam studento pasiekimų įvertinimui.

36Rekomenduojama taikyti šiuos vertinimo metodus: žinių ir įgūdžių vertinimas žodžiu ir raštu (testas, atvirieji klausimai ir kita), egzaminas, studentų pateikčių vertinimas ir pristatymas, manualinių įgūdžių demonstravimas ant modelių, praktinių įgūdžių vertinimas klinikinio darbo su pacientais metu, atliekant įvairias manipuliacijas dėstytojo priežiūroje, praktikos ataskaitos, tiriamasis darbas, atvejų analizė, studento savarankiškai atliktas darbas (projektas), baigiamojo darbo gynimas, klinikinis ir (arba) baigiamasis egzaminas.

37Studentams turi būti sudaromos galimybės dalyvauti svarstant sprendimus dėl studijų rezultatų pasiekimų vertinimo metodų, įvertinimo kriterijų.

V SKYRIUS

Studijų programų vykdymo reikalavimai

 

38Universitetinėse studijose ne mažiau kaip pusę, o koleginėse studijose ne mažiau kaip 10 procentų studijų krypties dalykų (modulių) apimties (kreditais) turi dėstyti mokslininkai, kurių mokslinės veiklos kryptis turi atitikti jų dėstomus dalykus.

39 Daugiau kaip pusė koleginių studijų programos dėstytojų turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų dėstomus dalykus (modulius) atitinkančią profesinės veiklos patirtį.

40Būtina tokia materialioji bazė:

40.1Anatomijos, fiziologijos kabinetas;

40.2Higienos ir darbo saugos reikalavimus atitinkančios auditorijos ir laboratorijos, aprūpintos šiuolaikinėmis mokomosiomis priemonėmis, garso ir vaizdo aparatūra;

40.3Mokomasis ikiklinikinio darbo su fantomais odontologijos kabinetas;

40.4 Mokomasis darbo su pacientais odontologijos kabinetas;

40.5Sterilizacinis kabinetas;

40.6Specialios patalpos (su stumdomais baldais, įranga), tinkamos darbui grupėse, praktiniams įgūdžiams lavinti (imitacinės klasės), bendravimo gebėjimams lavinti ir panašiai;

40.7Pakankamas skaičius kompiuterių su tekstų, kiekybinių ir kokybinių duomenų apdorojimo bei inovatyviomis mokymo programomis;

40.8Bibliotekose ir skaityklose pakankamas skaičius studijų programai įgyvendinti reikalingos mokslinės literatūros, vadovėlių, metodinių leidinių, žinynų lietuvių ir užsienio kalbomis. Bibliotekos turi būti aprūpintos kompiuteriais su internetinio ryšio prieiga prie tarptautinių duomenų bazių.

41Su studijomis susijusi informacija (studijų planai, dalykų aprašai, tvarkaraščiai ir panašiai) turi būti pateikiama viešai, aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

42Aukštosios mokyklos mokymo bazė ar aukštosios mokyklos įvertinta ir atrinkta burnos priežiūros studijų krypties studijų programoms ir jų praktinei daliai vykdyti sveikatos priežiūros įstaiga, kuri turi užtikrinti reglamentuojamą studijų turinį ir sandarą, dėstytojų, vadovų kvalifikaciją, studijoms būtiną materialinę ir metodinę bazę.

43Praktika yra integrali ir privaloma burnos priežiūros studijų krypties studijų programų dalis.

44Praktika turi būti organizuojama vadovaujantis aukštosios mokyklos parengta praktikos organizavimo tvarka.

45Praktika gali būti atskiras studijų dalykas, modulis ir (arba) sudėtinė dalyko, modulio dalis.

46Aukštoji mokykla turi pasiūlyti studentams sąrašą galimų aukštosios mokyklos praktikos bazių, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Studentas gali praktikos vietą, atitinkančią aukštosios mokyklos reikalavimus, susirasti pats, suderinęs su mokymo įstaiga. Pasirinkus instituciją praktikai, sudaroma trišalė sutartis tarp studento, aukštosios mokyklos ir praktikos institucijos.

VI SKYRIUS

PASIEKTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ LYGMENŲ APIBŪDINIMAS

 

47Skiriami šie burnos priežiūros studijų krypties studijų programų absolventų studijų pasiekimo lygmenys: tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai). Tipinį  lygmenį turi pasiekti visi studentai, įgyjantys diplomą.

48Pirmosios studijų pakopos koleginių studijų lygmenys:

48.1.    Tipinis lygmuo. Burnos priežiūros studijų krypties supratimas ir praktiniai gebėjimai yra geri, tačiau apsiriboja tuo, kas pateikiama studijų metu. Sklandžiai ir su pasitikėjimu taikomi veiklos ar problemos sprendimo metodai daugelyje krypties temų. Absolventas supranta, kokias žinias ir gebėjimus galima pritaikyti besikeičiančiose situacijose. Burnos higienos ir asistavimo odontologijoje žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai taikomi klinikinėje aplinkoje tiesiogiai prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam specialistui. Gerai išmano mokslinę literatūrą, geba pagrįsti tyrimų metodologiją ir ją taikyti taikomuosiuose tyrimuose. Demonstruojami geri specialieji ir bendrieji gebėjimai, kurie atsiskleidžia kasdienėje (profesinėje) veikloje. Absolventas geba valdyti darbotvarkę. Įgijęs profesinės patirties absolventas tampa geru praktiku;

48.2.    Puikus lygmuo. Burnos priežiūros studijų krypties supratimas ir praktiniai gebėjimai yra išsamūs, viršijantys informaciją, kuri suteikiama burnos priežiūros studijų krypties programų studijų metu. Burnos higienos ir asistavimo odontologijoje žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai taikomi realioje klinikinėje aplinkoje minimaliai prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam specialistui arba nereikalauja jokios pagalbos ar priežiūros. Naujos žinios įgyjamos greitai ir užtikrintai. Atsižvelgdamas į tiriamą reiškinį, geba pasirinkti tinkamiausią tyrimų metodologiją, ją išsamiai, argumentuotai pagrįsti ir taikyti atlikdamas taikomuosius tyrimus. Kūrybiškai pritaiko specialiuosius gebėjimus. Išsiskiria puikiais asmeniniais ir socialiniais gebėjimais, kurie taikomi kasdienėje (profesinėje) veikloje. Turi puikius bendruosius gebėjimus ir geba valdyti darbotvarkę. Absolventui rekomenduojama tęsti studijas universitetinėse studijose.

49Pirmosios studijų pakopos universitetinių studijų lygmenys:

49.1.    Tipinis lygmuo. Burnos priežiūros studijų krypties supratimas ir praktiniai gebėjimai yra geri, tačiau apsiriboja tuo, kas pateikiama studijų metu. Sklandžiai ir su pasitikėjimu taikomi veiklos ar problemos sprendimo metodai daugelyje krypties temų. Absolventas supranta, kokias žinias ir gebėjimus galima pritaikyti besikeičiančiose situacijose. Lengvai ir užtikrintai įgyja naujų žinių. Burnos higienos žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai taikomi klinikinėje aplinkoje prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam specialistui. Gerai išmano mokslinę literatūrą, geba pagrįsti tyrimų metodologiją ir ją taikyti moksliniuose-eksperimentiniuose tyrimuose, formuluodamas problemą ir uždavinius. Demonstruojami geri specialieji gebėjimai. Bendrieji gebėjimai yra geri ir atsiskleidžia kasdienėje (profesinėje) veikloje. Absolventas geba valdyti darbotvarkę. Įgijęs profesinės patirties tampa geru praktiku;

49.2.    Puikus lygmuo. Burnos priežiūros studijų krypties supratimas ir praktiniai gebėjimai yra išsamūs, viršijantys informaciją, kuri suteikiama burnos priežiūros studijų krypties programų studijų metu. Burnos higienos žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai taikomi realioje klinikinėje aplinkoje minimaliai prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam specialistui arba nereikalauja jokios pagalbos ar priežiūros. Naujos žinios įgyjamos greitai ir užtikrintai. Atsižvelgdamas į tiriamą reiškinį, geba pasirinkti ir pritaikyti tinkamiausią tyrimų metodologiją, ją išsamiai, argumentuotai pagrįsti ir naudoti moksliniuose-eksperimentiniuose tyrimuose. Kūrybiškai pritaiko specialiuosius gebėjimus. Išsiskiria puikiais asmeniniais ir socialiniais gebėjimais, kurie taikomi kasdienėje (profesinėje) veikloje. Turi puikius bendruosius gebėjimus ir geba valdyti darbotvarkę. Absolventui rekomenduojama tęsti studijas antroje studijų pakopoje universitete.

_________________________________