LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V-1212

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi:“.

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą:

 

2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.“;

 

2.2. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

 

19. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, raštu (nepilnamečiui, turinčiam tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą) pateikus mokyklos vadovui prašymą ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie pasiekimų patikrinimo užduoties formą, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį, pasiekimų patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.“;

 

2.3. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

 

20. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažyma ir jai rekomendavus, sudaromos pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygos. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotą pažymą su rekomendacijomis dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygų sudarymo kartu su prašymu sudaryti sąlygas pasiekimų patikrinimui vykdyti mokinys pateikia mokyklos vadovui.“;

 

2.4. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

 

21. Mokyklos vadovas, remdamasis pateiktais dokumentais, atsižvelgęs į mokinio ir buvusio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ar sveikatos sutrikimus, priima sprendimą:

 

21.1. dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijos pritaikymo;

 

21.2. dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos pritaikymo;

 

21.3. dėl pasiekimų patikrinimo vertinimo instrukcijos pritaikymo;

 

21.4. dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygų sudarymo.“;

 

2.5. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

 

22. Pasiekimų patikrinimui organizuoti ir jo vykdymui koordinuoti savivaldybės administracijos švietimo padalinyje iki einamųjų metų sausio 10 dienos skiriamas atsakingas specialistas. Paskyrimo metu šis asmuo pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.“;

 

2.6. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

 

25. Mokinys nuo pasiekimų patikrinimo gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu laikinai mokosi (mokėsi) ir dalyvauja (dalyvavo) tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) mainų programoje kitos šalies mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą.“;

 

2.7. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

 

26. Kurčiasis, neprigirdintysis (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas, turintis kochlearinį implantą) mokinys ir buvęs mokinys, baigę lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo programą ir turintys negalią patvirtinantį dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiami nuo lietuvių kalbos (valstybinės) pasiekimų patikrinimo klausymo dalies. Jei mokykloje nėra galiojančių negalią patvirtinančių dokumentų, jis mokyklos vadovui pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas, (kurtumas) ar kochlearinis implantas.“;

 

2.8. papildau 37.4 papunkčiu:

 

37.4. mokyklos, turinčios teisę mokyti nuotoliniu būdu, ir šiuo būdu jose besimokantys  mokiniai ar buvę mokiniai pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu gali laikyti nuotoliniu būdu:

 

37.4.1. gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies žodžiu atsiskaitymo dieną per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs mokinys atsakinėja pagal sąraše nurodytą laiką. Prie kompiuterio esantiems vertintojams mokinys ar buvęs mokinys turi būti matomas ir girdimas;

 

37.4.2. mokykloje dingus ryšiui (jei tai trunka iki trisdešimties minučių), gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies žodžiu vykdymas tęsiamas. Jei ryšio nėra ilgiau negu 30 minučių, vykdymas nukeliamas;

 

37.4.3. mokinio ar buvusio mokinio gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies žodžiu patikrinimą vykdant nuotoliniu būdu, daromas jo skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašo padarymą ir jo išsaugojimą (saugomas 6 mėnesius) atsakingas mokyklos vadovas.“;

 

2.9. pakeičiu 50.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

50.9. rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik mėlynai rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros priemonėmis. Jei rašiklį būtina keisti, apie tai turi pasakyti vykdytojui. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali rašyti, naudodamiesi kompiuteriu (be internetinės prieigos ir kalbos redaktoriaus);“;

 

2.10. pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

 

99. Pasibaigus pasiekimų patikrinimui, NEC gali laikinai (iki 4 mėnesių) paimti iš mokyklos mokinių pasiekimų patikrinimo darbus. Darbai perduodami NEC įgaliotam atstovui pagal pateiktą raštišką reikalavimą ir pasirašytą darbų perdavimo ir priėmimo aktą.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                       Dainius Pavalkis