LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 2-229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi: 

1.   T v i r t i n u Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 5 punktą, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3.    Į g a l i o j u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį korupcijos prevencijos sritį, priimti Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos apraše nurodytus sprendimus.

4.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 2-102 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5.    S k e l b i u šį įsakymą:

5.1. Teisės aktų registre;

5.2.     Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2-229

 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja būtinybės atlikti korupcijos rizikos analizę tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, nustatymo, sprendimo dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priėmimo, korupcijos rizikos analizės atlikimo ir korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos atlikimo tvarką.

2.  Korupcijos rizikos analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti valstybės ar savivaldybės veiklos sritį ar procesą, apimančius vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos rizikai sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valstybės ar savivaldybės veiklos sričiai ar procesui, taip pat viešojo sektoriaus subjekto(-ų) veiklai skaidrinti. 

3.  Korupcijos rizikos analizės uždaviniai:

3.1. nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumus, kurie sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti;

3.2. išanalizavus praktinį procedūrų vykdymą, nustatyti teisės aktų įgyvendinimo problemas, susijusias su korupcija;

3.3. pasiūlyti korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius mažinančias priemones.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

BŪTINYBĖS ATLIKTI KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ NUSTATYMAS IR SPRENDIMO DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO PRIĖMIMAS

 

5. Korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymas atliekamas:

5.1. kai gaunamas Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimas;

5.2. STT pareigūnų, kuriems pavesta atlikti ar koordinuoti korupcijos rizikos analizės atlikimą, siūlymu, suderinus su tiesioginiu vadovu.

6. Valstybės ar savivaldybės veiklos sritis ar procesas ir viešojo sektoriaus subjektas(-ai) būtinybės atlikti korupcijos rizikos analizę nustatymui atrenkami atsižvelgiant į:

6.1. nustatytus STT veiklos prioritetus;

6.2. asmenų, kurie kreipiasi į STT, pranešimuose keliamus klausimus ir problemas, nagrinėjamų parnešimų surinktą medžiagą;

6.3. antikorupcinio vertinimo išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

6.4. STT padalinio, kuriam pavesta vykdyti analitinę antikorupcinę žvalgybą, pateiktus duomenis;

6.5. STT pradėtus, atliekamus, pabaigtus ikiteisminius tyrimus;

6.6. kitus socialiai jautrius, didesnio visuomenės susidomėjimo sulaukiančius klausimus;

6.7. STT turimą, prieinamą informaciją, susijusią su viešojo sektoriaus subjekto veiklos sritimi ar procesu, kuriame bus atliekamas korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymas. Šiuo atveju gali būti atliekama informacijos paieška ir peržiūra, vadovaujantis STT direktoriaus  nustatyta tvarka;

6.8. kitą reikšmingą informaciją.

7. Nustatydami būtinybę atlikti korupcijos rizikos analizę tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese (toliau – veiklos sritis ar procesas), apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, STT pareigūnai nagrinėja išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (jeigu atitinkamoje veiklos srityje ar procese buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas), įstaigų atliktus korupcijos rizikos valdymo vertinimus, su jais susijusią informaciją, kitą STT turimą ir prieinamą informaciją, atsižvelgdami į STT direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

8. Valstybės ar savivaldybės veiklos sritis ar procesas, kuriame bus atliekama korupcijos rizikos analizė, atrenkami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus.

9. STT pareigūnai, atlikdami korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymą, analizuoja aukščiau minėtą informaciją ir parengia motyvuotą teikimą dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymo, kuriame nurodoma:

9.1. korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymo atlikimo pagrindai, numatyti Aprašo 5.1 ar 5.2 papunkčiuose. Jei korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymo atlikimo pagrindas yra STT direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytinis pavedimas, nurodomi tokio pavedimo data ir numeris. Jei korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymas atliekamas žodinio pavedimo pagrindu, teikimą papildomai vizuoja žodinį pavedimą davęs asmuo;

9.2. valstybės ar savivaldybės veiklos sritis(-ys) ar procesas(-ai), kurie buvo vertinami, nustatant korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybę;

9.3. siūlymą atlikti ar neatlikti korupcijos rizikos analizę pagrindžianti informacija;

9.4. jei siūloma atlikti korupcijos rizikos analizę, nurodoma:

9.4.1. valstybės ar savivaldybės veiklos sritis(-ys) ar procesas(-ai), kuriuose, atsižvelgiant į surinktą ir įvertintą informaciją, tikslinga atlikti korupcijos rizikos analizę;

9.4.2. viešojo sektoriaus subjektas(-ai), kuriuose atsižvelgiant į surinktą ir įvertintą informaciją tikslinga atlikti korupcijos rizikos analizę, jei siūloma atlikti korupcijos rizikos analizę;

9.4.3. korupcijos rizikos analizės atlikimo pradžios data ir analizuotini laikotarpiai. Paprastai analizuojamas ne ilgesnis nei 3 metų laikotarpis.

10. Korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymas atliekamas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nustatytų pagrindų atsiradimo. Į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį iš viešojo sektoriaus subjektų laukiama informacijos, reikalingos korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybei įvertinti. 

11. Motyvuotas teikimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybės nustatymo pateikiamas STT direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priimti. STT direktorius ar jo įgaliotas asmuo sprendimą dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priima per 5 darbo dienas. Sprendimas priimamas rezoliucija Elektroninėje dokumentų ir užduočių valdymo sistemoje.

12. Apie priimtą sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę viešojo sektoriaus subjektas STT darbo reglamento nustatyta tvarka yra informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priėmimo dienos.

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, viešojo sektoriaus subjektas, gavęs STT prašymą pateikti informaciją, kurios reikia sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priimti arba korupcijos rizikos analizei atlikti, privalo ne vėliau kaip per mėnesį neatlygintinai pateikti STT turimą informaciją. Viešojo sektoriaus subjektai, atsižvelgdami į objektyvias aplinkybes (pvz., informacijos pobūdį ir jos apimtis, ekstremaliąsias situacijas ir pan.), turi teisę kreiptis į STT dėl termino pateikti informaciją pratęsimo. Sprendimą dėl termino pateikti informaciją pratęsimo priima asmuo, pavedęs nustatyti korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinybę (Aprašo 5.1 punktas), STT pareigūno tiesioginis vadovas (aprašo 5.2 punktas) ar asmuo, priėmęs sprendimą dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo (Aprašo 11 punktas).

 

III SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMAS

 

14. Korupcijos rizikos analizės metu įvertinami analizuojamą sritį ar procesą reglamentuojantys teisės aktai, praktinis procedūrų įgyvendinimas, viešojo sektoriaus subjekte taikomos vidaus kontrolės ir kitos priemonės, siekiant nustatyti analizuojamame procese ar srityje egzistuojančias korupcijos rizikas ir (ar) jos veiksnius ir pasiūlyti priemones, skirtas sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

15. Atliekant korupcijos rizikos analizę, taip pat įvertinama:

15.1. sociologinių tyrimų duomenys;

15.2. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl valstybės lėšų ir kito turto;

15.3. darbuotojų ir padalinių atstumas nuo centrinio padalinio;

15.4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (valstybės tarnautojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

15.5. darbuotojų ir padalinių priežiūros ir kontrolės lygis;

15.6. darbuotojų rotacijos lygis (ciklinė kaita);

15.7. atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimai;

15.8. viešojo sektoriaus subjekto veiklos išorės ir (ar) vidaus audito informacija;

15.9. teisės aktų priėmimo ir vertinimo sistema;

15.10. STT turima, prieinama informacija, susijusi su valstybės ar savivaldybės veiklos sritimi ar procesu, kuriame atliekama korupcijos rizikos analizė. Šiuo atveju gali būti atliekama informacijos paieška ir peržiūra, vadovaujantis STT direktoriaus nustatyta tvarka;

15.11. kita informacija, kurios reikia korupcijos rizikos analizei atlikti.

16. Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu gali būti organizuojami susitikimai su viešojo sektoriaus subjekto atstovais; taip pat kitų subjektų atstovais, su kurių veiklos sritimis yra susiję korupcijos rizikos analizės metu nagrinėjamos veiklos sritys ar procesai, kurie sprendžia viešojo sektoriaus subjekto valdymo klausimus; kitais suinteresuotais subjektais (atitinkamame procese ar srityje veikiančiomis asociacijomis ir pan.). 

17. Surinkus ir įvertinus Aprašo 14–15 punktuose nurodytą informaciją surašoma korupcijos rizikos analizės motyvuota išvada, kurioje pateikiama informacija apie nustatytą korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai dėl nustatytos korupcijos rizikos mažinimo (šalinimo), korupcijos prevencijos priemonių ir (ar) kitų priemonių taikymo. Korupcijos rizikos analizės išvada turi atitikti Aprašo 1 priede pateiktą korupcijos rizikos analizės išvados formą.

18. Jei atliekant korupcijos rizikos analizę nustatoma, kad tolesnis jos atlikimas netikslingas ar neperspektyvus (iš esmės keičiasi teisinis reglamentavimas, reorganizuojami viešojo sektoriaus subjektai, atsisakoma dalies funkcijų, paaiškėja, kad analizuojamų funkcijų ir (ar) su jomis susijusių korupcijos rizikos veiksnių apimtis yra reikšmingai mažesnė, nei tikėtasi ir pan.), korupcijos rizikos analizę atliekančio STT pareigūno motyvuotu teikimu asmuo, priėmęs sprendimą dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo, gali nuspręsti ją nutraukti. Apie priimtą sprendimą nutraukti korupcijos rizikos analizės atlikimą viešojo sektoriaus subjektas, kurio veiklos srityje ar procese buvo atliekama korupcijos rizikos analizė, informuojamas raštu, kuriame taip pat gali būti pateikta informacija, nurodyti pastebėjimai ir jais grindžiami rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai, skirti korupcijos rizikos veiksniams valdyti.

19. Korupcijos rizikos analizės išvadoje nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) jos veiksniai bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius, grupuojami pagal jų reikšmingumą į kritines antikorupcines pastabas ir pasiūlymus, kitas antikorupcines pastabas ir pasiūlymus bei kitas pastabas ir pasiūlymus:

19.1. Kritinės antikorupcinės pastabos – pastabos, teikiamos nustačius analizuojamą procesą ar sritį reglamentuojančio teisinio reguliavimo nuostatų trūkumų, praktinių šių nuostatų taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, kurie:

19.1.1. sudaro (gali sudaryti) tiesiogines sąlygas korupcijai kilti;

19.1.2. pažeidžia viešąjį interesą arba sudaro (gali sudaryti) prielaidas jį pažeisti;

19.1.3. sudaro ar gali sudaryti išskirtines sąlygas kai kurioms interesų grupėms, nepagrįstai privilegijuoja ar sudaro sąlygas privilegijuoti tam tikrus asmenis.

19.2. Kitos antikorupcinės pastabos – pastabos, teikiamos nenustačius Aprašo 19.1 papunktyje nurodytų aplinkybių, tačiau nustačius teisinio reglamentavimo trūkumų, praktinių teisinio reglamentavimo taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, dėl kurių teisinis reglamentavimas suprantamas ar taikomas nevienareikšmiškai, analizuotuose procesuose ar srityje trūksta nuoseklumo arba atsekamumo ar kitaip sudaromos netiesioginės sąlygos korupcijai kilti ar korupcijos regimybei susidaryti.

19.3. Kitos pastabos – pastabos, teikiamos nenustačius Aprašo 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, tačiau nustačius teisinio reglamentavimo trūkumų, praktinių teisinio reglamentavimo taikymo problemų arba susiklosčiusios darbo praktikos ypatumų, apie kuriuos yra tikslinga informuoti korupcijos rizikos analizės subjektus ar kitus subjektus, kurių veiklos tobulinimui gali būti naudingos korupcijos rizikos analizės metu nustatytos aplinkybės.

20. Korupcijos rizikos analizės išvados projektas raštu pateikiamas viešojo sektoriaus subjektui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priėmimo dienos. Suderinus su viešojo sektoriaus subjekto darbuotoju, kuris atsakingas už informacijos teikimą atliekant korupcijos rizikos analizę, ar kitu įgaliotu darbuotoju, korupcijos rizikos analizės projektas gali būti pateikiamas kitais būdais (pvz., el. paštu). Nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pateikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus, kuris dėl objektyvių aplinkybių gali būti pratęstas, žodžiu ar raštu suderinus su STT padalinio, kurio pareigūnas atlieka korupcijos rizikos analizę, vadovu. 

21. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio veikla analizuojama, turi teisę:

21.1. teikti papildomus duomenis ir informaciją savo iniciatyva;

21.2. susipažinti su korupcijos rizikos analizės išvados projektu ir pateikti pastabas bei motyvuotus pasiūlymus dėl korupcijos rizikos analizės metu nustatytų korupcijos rizikos ir (ar) korupcijos rizikos veiksnių bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, taip pat gauti paaiškinimus;

21.3. pasirinkti racionaliausią ir viešojo sektoriaus subjekto veiklos ypatumus geriausiai atitinkantį korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būdą arba alternatyvius korupcijos rizikos valdymo būdus;

21.4. motyvuotai nesutikti su korupcijos rizikos analizės išvadomis dėl korupcijos rizikos ir (ar) jos veiksnių arba rekomendacinio pobūdžio pasiūlymais sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

22. Korupcijos rizikos analizės išvados projektas, suderinus jį su analizuojamoje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese dalyvaujančiu viešojo sektoriaus subjektu, kuriame buvo atliekama korupcijos rizikos analizė ir prireikus su kitais viešojo sektoriaus subjektais, STT darbo reglamento nustatyta tvarka teikiamas pasirašyti STT direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

23. Korupcijos rizikos analizė atliekama ir galutinė korupcijos rizikos analizės išvada viešojo sektoriaus subjektui (prireikus – kitiems subjektams, kurie pagal savo kompetenciją įgalioti įgyvendinti korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytus rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus) pateikiama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sprendimo dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priėmimo dienos.

24. Korupcijos rizikos analizės atlikimo terminas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams gali būti pratęstas sprendimą dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priėmusio asmens sutikimu gavus korupcijos rizikos analizę atliekančio STT pareigūno motyvuotą teikimą. Šiame teikime nurodomos objektyvios priežastys, dėl kurių siūloma korupcijos rizikos analizės atlikimo terminą pratęsti.

25. Galutinę korupcijos rizikos analizės išvadą pasirašo STT direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

26. Galutinė korupcijos rizikos analizės išvada ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo ir užregistravimo per STT dokumentų valdymo sistemą dienos[1] skelbiama STT interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

27.  Viešojo sektoriaus subjektai informaciją apie korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą teikia Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

28.  Jei Aprašo 27 punkte nurodyta informacija nėra gaunama nustatytais terminais, parengiamas raštas, adresuotas korupcijos rizikos analizės išvados gavėjui ir prireikus kitiems subjektams, su kurių veiklos sritimis yra susiję korupcijos rizikos analizės metu nagrinėtos veiklos sritys ar procesai ir (ar) kurie sprendžia viešojo sektoriaus subjekto valdymo klausimus, kuriuo pakartotinai prašoma informuoti STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktus rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, arba nurodyti sprendimo neatsižvelgti į  juos priežastis. Rašte nurodomas ne ilgesnis nei vieno mėnesio terminas, per kurį prašoma šią informaciją pateikti.

29.  STT pareigūnas, kuriam pavesta vykdyti korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną, gavęs iš viešojo sektoriaus subjekto informaciją, įvertina viešojo sektoriaus subjekto veiksmus mažinant korupcijos rizikos analizės metu nustatytą korupcijos riziką ir (ar) šalinant korupcijos rizikos veiksnius ne ilgiau kai per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos. Vertinant šią informaciją gali būti atliekama informacijos paieška ir peržiūra, vadovaujantis STT direktoriaus nustatyta tvarka.

30Viešojo sektoriaus subjekto veiksmai mažinant korupcijos rizikos analizės metu nustatytą korupcijos riziką ir (ar) šalinant korupcijos rizikos veiksnius vertinami užpildant pasiūlymų įgyvendinimo vertinimo lentelę (toliau – lentelė) (Aprašo 2 priedas). Lentelėje pažymima, kurie rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai yra įgyvendinti ar planuojami įgyvendinti ir iki kada. Jei viešojo sektoriaus subjektas neplanuoja įgyvendinti pateiktų pasiūlymų, vertinamos priežastys ir motyvai, dėl kurių neplanuojama jų įgyvendinti ir vertinamos viešojo sektoriaus subjekto pasiūlytos alternatyvios priemonės, skirtos sumažinti korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

31.  Pasiūlymų įgyvendinimo vertinimai teikiami STT direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris rezoliucija Elektroninėje dokumentų ir užduočių valdymo sistemoje vertinimams pritaria ar pateikia pastabų dėl jų tikslinimo.  Informacija apie viešojo sektoriaus subjektų veiksmus mažinant korupcijos rizikos analizės metu nustatytą korupcijos riziką ir (ar) šalinant korupcijos rizikos veiksnius per 3 dienas nuo STT direktoriaus ar jo įgalioto asmens pritarimo paskelbiami STT interneto svetainėje ir pridedama atitinkama korupcijos rizikos analizės išvada.

32.  STT, apibendrinusi ir įvertinusi pateiktą informaciją apie korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimą, viešojo sektoriaus subjektui bei prireikus kitiems subjektams, su kurių veiklos sritimis yra susiję korupcijos rizikos analizės metu nagrinėjamos veiklos sritys ar procesai ir (ar) kurie sprendžia viešojo sektoriaus subjekto valdymo klausimus, gali raštu pateikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus.

33.  Jei atlikus Aprašo 29–31 punktuose nurodytus stebėsenos veiksmus nustatoma, kad praėjus vieniems metams po korupcijos rizikos analizės atlikimo liko neįgyvendintų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų dėl kritinių antikorupcinių pastabų, korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena gali būti pratęsiama iki 12 mėnesių. Šio termino pabaigoje pasiūlymų įgyvendinimo vertinimas ir šio vertinimo rezultatų viešinimas atliekamas Aprašo 29–31 punktuose nustatyta tvarka.

34.  Jeigu viešojo sektoriaus subjektas neįgyvendina rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų dėl kritinių antikorupcinių pastabų per Aprašo nustatytus terminus, kaip jos apibrėžtos Aprašo 22.1 papunktyje, STT iniciatyva šios priemonės gali būti siūlomos įtraukti į korupcijos prevencijos planavimo dokumentus, taip pat atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatyti veiksmai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Korupcijos rizikos analizės metu surinkta informacija gali būti naudojama kitoms korupcijos prevencijos priemonėms taikyti ir kitiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 7 straipsnyje nustatytiems STT uždaviniams įgyvendinti.

36.  Korupcijos rizikos analizės atlikimo tikslais negali būti naudojami kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdai ir priemonės.

37.  Korupcijos rizikos analizės atlikimo dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Išvados dėl korupcijos rizikos analizės formos pavyzdys)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

(Adresatas)

 

(Data) (Registracijos numeris)

 

 

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOS

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, atliko korupcijos rizikos analizę_____________________________________________ (išvada su priedais pridedama),

(įstaigos(-ų) pavadinimas(-ai)

šiose veiklos srityse ir (ar) procesuose:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Korupcijos rizikos analizės atlikimo pagrindas:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Korupcijos rizikos analizę atliko: ____________________________________________

(STT pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

Korupcijos rizikos analizė pradėta: __________________

Korupcijos rizikos analizė baigta: ___________________

 

Nustatyta, kad egzistuoja (ar neegzistuoja) korupcijos rizika minėtose veiklos srityse.

Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, prašome per tris mėnesius nuo išvados gavimo dienos viešai paskelbti Jūsų įstaigos interneto svetainėje informaciją, kaip yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai, ir pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į šią informaciją.

PRIDEDAMA. __ lapų.

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SRITYJE AR PROCESE

 

TURINYS

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

 

APIMTIS IR METODAI

(Valstybės ar savivaldybės įstaigos) veiklos srityje(-yse) korupcijos rizikos analizė atlikta

(nurodoma, kad korupcijos rizikos analizė atlikta pirmą kartą, ar įrašoma ankstesnės analizės data)

 

Analizuotas ________________________ laikotarpis.

 

Tikslas: ______________________________________________________________

Uždaviniai: __________________________________________________________

Objektas: ____________________________________________________________

Subjektas: ___________________________________________________________

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: ____________________________________

 

Atliekant korupcijos rizikos analizę, nustatyta:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

 

Teikiamos pastabos:

1. Kritinės antikorupcinės pastabos:

1.1. ________________________________________________________________________

2. Kitos antikorupcinės pastabos:

2.1.________________________________________________________________________

3. Kitos pastabos:

3.1. ________________________________________________________________________

 

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas:

1. Pasiūlymai atsižvelgiant į kritines antikorupcines pastabas:

1.1.________________________________________________________________________

2. Pasiūlymai atsižvelgiant į kitas antikorupcines pastabas:

2.1.________________________________________________________________________

3. Pasiūlymai atsižvelgiant į kitas pastabas:

3.1.________________________________________________________________________

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo ir jo tiesioginio vadovo duomenys)

 

Išvados dėl korupcijos rizikos analizės

valstybės ar savivaldybės veiklos srityje

ar procese priedas

 

ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ĮVERTINTI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR INFORMACIJA

 

 

I. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ANALIZUOTI TEISĖS AKTAI

1.       _______________________________________________________________

2.       _______________________________________________________________

3.       _______________________________________________________________

 

II. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ANALIZUOTI IR VERTINTI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR INFORMACIJA

 

1.       _______________________________________________________________

2.       _______________________________________________________________

3.       _______________________________________________________________

 

 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Pateiktos pastabos

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas

1.   Kritinės antikorupcinės pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Kitos antikorupcinės pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Kitos pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________[1] Korupcijos rizikos analizės išvados lydraščio registracijos data ir numeris yra laikomi korupcijos rizikos analizės išvados registracijos data ir numeriu.