LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 29 Nr. V-1530/A1-807

Vilnius

 

 

1P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu bei siekdami užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo ekspertizę:“.

1.2. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. P a v e d a m e įsakymo vykdymo kontrolę viceministrams pagal veiklos sritis.“

1.3. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.3.1.   Pakeičiame I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.3.2.   Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“.

1.3.3.   Pakeičiame 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau vadinama – elektroniniai pažymėjimai), išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau vadinama – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo pašalpą (toliau vadinama – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo pašalpą (toliau vadinama – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.“

1.3.4.   Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, bei Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau vadinama – teritorinė darbo birža) įsiregistravusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteiktas bedarbio statusas (toliau vadinama – bedarbis).“

1.3.5.   Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiamiems ligos ir motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus (toliau tekste Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius kartu vadinami teritoriniais skyriais) valstybės tarnautojai ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.3.6.   Pakeičiame II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

II SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS DĖL LIGOS AR NELAIMINGO ATSITIKIMO“.

1.3.7.   Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, kiekvieną kartą apžiūri asmenis ir aprašo medicinos dokumentuose jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą ir užbaigimą. Taip pat asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodomas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (kalendorinių dienų skaičius iš viso nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.“

1.3.8.   Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

11. Jei asmuo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, gydytojas medicinos dokumentuose turi nurodyti: kreipimosi į įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs paaiškinimo, aprašo traumos priežastį, aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Nelaimingo atsitikimo data turi būti nurodoma ir elektroniniame pažymėjime šalia diagnozės.“

1.3.9.   Pakeičiame III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

III SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT AMBULATORIŠKAI“.

1.3.10. Pakeičiame IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IV SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT STACIONARE“.

1.3.11. Pakeičiame V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

V SKYRIUS

LAIKINOJO NEDARBINGUMO TRUKMĖ“.

1.3.12. Pakeičiame 36.4 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimai, iki asmens laikinojo nedarbingumo terminų, nurodytų šių Taisyklių 36.1–36.4 papunkčiuose, parengia Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte nurodytus dokumentus.“

1.3.13. Pripažįstame netekusia galios 37 punkto ketvirtąją pastraipą.

1.3.14. Pakeičiame VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VI SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ NEIŠDAVIMAS“.

1.3.15. Pakeičiame 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

45. Asmenys, įtariami esantys neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų, patikrinami pagal Bendros asmens būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 „Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“. Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, tai pažymima medicinos dokumentuose, o asmuo supažindinamas su išvada pasirašytinai. Jeigu asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais arba atsisako tikrintis, jis turi teisę pagal Transporto priemones vairuojančiųjų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančiųjų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, 27 punktą kreiptis dėl medicininės apžiūros atlikimo.“

1.3.16. Pakeičiame 46 punktą ir jį išdėstome taip:

46. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas dėl psichiką veikiančių medžiagų traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (forma Nr. 094/a) (šių Taisyklių 44.4 papunktis) asmenį gydantis gydytojas, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu, keičia į elektroninį pažymėjimą.“

1.3.17. Pakeičiame VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VII SKYRIUS

ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU“.

1.3.18. Pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:

49. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicinos dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicinos dokumentuose.“

1.3.19. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją, o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiamiems ligos ir motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.3.20. Pakeičiame VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VIII SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SERGANČIAM ŠEIMOS NARIUI SLAUGYTI AR PRIŽIŪRĖTI“.

1.3.21. Pakeičiame 55 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui iki 14 metų slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas globėjui, o šių Taisyklių 57.2 papunktyje numatytu atveju – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.“

1.3.22. Pakeičiame 56 punktą ir jį išdėstome taip:

56. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam suaugusiam šeimos nariui slaugyti dėl tos pačios ligos išduodami ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare ar namie. Šiuos pažymėjimus išduoda asmenis gydantys gydytojai, suderinę su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu ir apie tai pažymėję medicinos dokumentuose.“

1.3.23. Pakeičiame 57.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

57.3. 14 kalendorinių dienų slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2 papunktyje nurodytus atvejus);“.

1.3.24. Pakeičiame 57.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

57.4. 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7 iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2 papunktyje nurodytus atvejus).“

1.3.25. Pakeičiame IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IX SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS NĖŠČIOSIOMS IR GIMDYVĖMS“.

1.3.26. Pakeičiame 71 punktą ir jį išdėstome taip:

71. Moterims, kurioms pasibaigė darbo sutartis arba kurios buvo atleistos iš tarnybos, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.3.27. Pakeičiame X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

X SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS EPIDEMIJŲ ATVEJAIS“.

1.3.28. Pakeičiame 72 punktą ir jį išdėstome taip:

72. Elektroninius pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) atitinkamas pažymas.“

1.3.29. Pakeičiame 73 punktą ir jį išdėstome taip:

73. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.“

1.3.30. Pakeičiame XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XI SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS KITAIS ATVEJAIS“.

1.3.31. Pakeičiame 77 punktą ir jį išdėstome taip:

77. Elektroninius pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti elektroninius pažymėjimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių elektroninis pažymėjimas nebuvo išduotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą nurodytu laikotarpiu.“

1.3.32. Pripažįstame netekusiu galios XII skyrių.

1.3.33. Pripažįstame netekusiu galios XIII skyrių.

1.3.34. Pakeičiame XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XIV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ PILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKA“.

1.3.35. Pripažįstame netekusiu galios 89.2 papunktį.

1.3.36. Pripažįstame netekusiu galios 89.3 papunktį.

1.3.37. Pakeičiame 89.9 papunktį ir jį išdėstome taip:

89.9. sveiką vaiką prižiūrinčio asmens kodas (pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai. Sergančio asmens medicinos dokumentuose nurodomi asmens, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas bei išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris;“.

1.3.38. Pripažįstame netekusiu galios 98 punktą.

1.3.39. Pakeičiame 102 punktą ir jį išdėstome taip:

102. Force majeure atveju bei laikino EPTS veiklos sutrikimo atveju, laikinai nedarbingu pripažintam asmeniui išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kurią vėliau gydantis gydytojas keičia į elektroninį pažymėjimą. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kurios pagrindu išduotas elektroninis pažymėjimas, lieka pažymėjimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su asmens medicinos dokumentais.“

1.3.40. Pakeičiame XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR GKK SPRENDIMŲ REGISTRAVIMAS“.

1.3.41. Pakeičiame 107 punktą ir jį išdėstome taip:

107. Medicinos dokumentai, pagrindžiantys asmens laikinąjį nedarbingumą, turi būti laikomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose.“

1.3.42. Pakeičiame XVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XVI SKYRIUS

MEDICININĖ PAŽYMA (FORMA NR. 094/A)“.

1.3.43. Pakeičiame 108 punktą ir jį išdėstome taip:

108. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) asmenims išduodama, kai jie slaugo šeimos narius ar prižiūri vaiką ilgiau nei numatyta šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 44.1 ir 44.4 papunkčiuose nustatytais atvejais, taip pat šių Taisyklių 38 ir 102 punktuose nustatytais atvejais.“

1.3.44. Pakeičiame 109 punktą ir jį išdėstome taip:

109. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo bei nėštumo ir gimdymo taip pat išduodama studentams, moksleiviams, kariams.“

1.3.45. Pakeičiame 110 punktą ir jį išdėstome taip:

110. Medicininėje pažymoje (forma Nr. 094/a) nurodoma jos išdavimo ir užbaigimo data. Tais atvejais, kai ši pažyma pateisina neatvykimą į darbą, gydytojas ją išduoda ir tęsia kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) išdavimas ir tęsimas pagrindžiamas įrašais medicinos dokumentuose. Išrašytų medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) šaknelės saugomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.“

1.3.46. Pakeičiame XVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.3.47. Pakeičiame 114 punktą ir jį išdėstome taip:

114. Ligos ir motinystės pašalpų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles elektroninius pažymėjimus, Fondo valdybos teritoriniai skyriai teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.“

1.4. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą formą ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formą ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t o m e, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.3.28 ir 1.3.29 papunkčius, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.3.28 ir 1.3.29 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                          Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė