LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 1V-1755

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir įgyvendindamas 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, (OL 2012 L 81, p. 7):

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37), 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvą 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 178), 2011 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimą 2011/667/ES dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį, (OL 2011 L 265, p. 25) ir 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, (OL 2012 L 81, p. 7):“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintų Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 7 punktą ir išdėstau jį taip:

7. Radijo dažnius (kanalus) skiria Tarnyba išduodama leidimus. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, kitomis atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis ir (ar) susitarimais, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, kitais Tarnybos patvirtintais teisės aktais, įskaitant radijo ryšio plėtros planus, ir atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį. Skiriant radijo dažnius (kanalus), kurių naudojimas nustatytas tiesioginio veikimo Europos Sąjungos teisės aktais, ir perleidžiant teisę naudoti tokius radijo dažnius (kanalus) pagal Taisyklių IX skyriaus nuostatas, laikomasi technologinio ir paslaugų neutralumo principo, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisės aktais nustatyta kitaip.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                                               Feliksas Dobrovolskis