LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. RUGPJŪČIO 31

D. ĮSAKYMO NR. D1-661 „DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO, KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 2 d. Nr. D1-311

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstau taip:

„2. Šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka turi vadovautis MBA, MA įrenginių operatoriai, kitų atliekų rūšiavimo įrenginių operatoriai, regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriai (toliau – sąvartyno operatorius), vienos ar kelių savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas