Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-290

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ nuostatas, 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 703 „Dėl lėšų skyrimo“ ir 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolą Nr. 40,

t v i r t i n u Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290

 

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato juridinių asmenų, paraiškų (toliau – paraiška), mokėjimo prašymų teikimo ir vertinimo reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas.

2. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės: investicijų į iškastinio kuro (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus) keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

3. Finansavimas yra valstybės pagalba, kurią teikiant taikomos 2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – komunikatas) 2 straipsnio 2.4 papunkčio nuostatos  ir 2022 m. rugpjūčio 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SA. 103781 Lietuvos Respublikai (toliau – Europos Komisijos sprendimas).

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 703 „Dėl lėšų skyrimo“, 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolu Nr. 40, priemonei įgyvendinti skiriama iki 90 (devyniasdešimt) milijonų eurų.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo grafiką, savo interneto svetainėje skelbia kvietimą teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. APVIS – Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinė sistema, per kurią teikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai, kiti dokumentai ir vykdomas susirašinėjimas.

6.2. Paraiška – Agentūrai pareiškėjo teikiamas Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas gauti subsidiją.

6.3. Pareiškėjas juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo ir šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikęs paraišką Agentūrai subsidijai gauti.

6.4. Subsidija – šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka juridiniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama projekto įgyvendinimui.

6.5. Mokėjimo prašymas – per APVIS teikiamas patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas.

6.6. Projekto įgyvendinimo pradžia – Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui paskelbimo Teisės aktų registre data.

6.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėn. nuo Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui paskelbimo dienos. Įgyvendinimas – sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas.

6.8. Projekto įgyvendinimo pabaiga – data, iki kurios baigtos visos projekto veiklos, padarytos visos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per APVIS pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau ji yra ne vėlesnė už nurodytą Tvarkos aprašo 18 punkte.

6.9. Vertinamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį įgyvendinta veikla daro poveikį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčiams. Skaičiuojant šiltnamio efekto sumažinimą, taikomi tipiniai taršos faktoriai kiekvienai deginamo kuro rūšiai pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.  įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo 2 priedo 2.18 lentelės duomenis (išskyrus elektros energijos taršos faktorių, kuris skaičiuojamas taikant 0,15 t CO2e/MWh reikšmę).

6.10. Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės – suprantamos kaip jos apibrėžtos  Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, I priede.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS NORINT GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

 

7. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims, nukentėjusiems dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

8. Finansavimas negali būti teikiamas, jei pareiškėjui taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta komunikato 33 punkte. Informacija apie ES taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166.

9. Finansinė parama teikiama pagal komunikato 2 straipsnio „Laikinosios valstybės pagalbos priemonės“ 2.4 papunktį „Pagalba dėl itin smarkaus gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo patirtoms papildomoms išlaidoms padengti“, valstybės pagalba vertinama  susijusių įmonių lygiu:

9.1. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos dėl su Rusijos Federacijos agresija prieš Ukrainą susijusiu gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų padidėjimu. Tinkamos finansuoti išlaidos gaunamos sudauginus gamtinių dujų ir elektros energijos, kurias nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – tinkamas finansuoti laikotarpis) įmonė, kaip galutinė vartotoja, nupirko iš išorės tiekėjų, vienetų skaičių ir kainos, kurią įmonė moka už suvartotą vienetą, padidėjimą (pvz., matuojamą Eur/MWh). Kainos padidėjimas apskaičiuojamas kaip vieneto kainos, kurią įmonė mokėjo konkretų mėnesį tinkamu finansuoti laikotarpiu, ir dvigubos (200 proc.) vidutinės vieneto kainos, kurią įmonė mokėjo baziniu laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., skirtumas:

(p(t)-p(ref)×2) ×q(t),

čia

p – vieneto kaina;

q – suvartotas kiekis;

ref – bazinis laikotarpis nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., t – konkretus mėnuo nuo 2022 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

9.2. Bendra pagalba vienai įmonei paraiškos Agentūrai teikimo metu neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Tvarkos aprašo 9.1 papunktyje, iki didžiausios 2 mln. eurų sumos.

9.3. Pagal komunikato 52 punktą teikiama pagalba gali būti sumuojama su pagalba, teikiama pagal komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos pagalbos sumos, su sąlyga, kad nebus viršijama bendra suma – 2 mln. eurų. Pagal Tvarkos aprašą finansinė parama pagal komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos pagalbos sumos“ neteikiama.

9.4. Kai kada, siekiant užtikrinti ekonominės veiklos tęstinumą, gali prireikti papildomos pagalbos. Todėl galima suteikti pagalbą, viršijančią vertes, apskaičiuotas pagal komunikato 52 punkto e ir f papunkčius, jei, be komunikato 52 punkto a–d ir g papunkčiuose nustatytų sąlygų, laikomasi šių sąlygų:

9.4.1. Pagalba gali būti teikiama įmonei, jei ji yra daug energijos naudojanti įmonė, kaip apibrėžta 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – Energijos mokesčių direktyvos) 17 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje, t. y. jei energinių produktų (įskaitant kitus energinius produktus – ne gamtines dujas ir elektros energiją) pirkimas sudaro ne mažiau kaip 3,0 proc. gamybos vertės.

9.4.2. Pagalba gali būti teikiama įmonei, jei ji patiria veiklos nuostolių (, įmonė turi veiklos nuostolių, jei tinkamo finansuoti laikotarpio pajamos, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos, neskaitant vienkartinio vertės sumažėjimo, yra neigiamos), kai tinkamų finansuoti išlaidų, apibrėžtų komunikato 52 punkto e papunktyje, padidėjimas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. veiklos nuostolių tinkamu finansuoti laikotarpiu, apibrėžtu komunikato 52 punkto e papunktyje, informacija apie veiklos nuostolius teikiama nuo 2022 m. vasario 1 d. pateikiant įmonės finansininko patvirtintus dokumentus.

9.4.3. Bendra pagalba neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Tvarkos aprašo 9.1 papunktyje,  ir sudaro ne daugiau kaip 80 proc. įmonės veiklos nuostolių.

9.4.4. Bendra pagalbos suma – paraiškos teikimo Agentūrai metu neviršija 25 mln. eurų vienai įmonei.

9.5. Daug energijos naudojančioms įmonėms, veiklą vykdančioms komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose, bendra pagalba gali būti padidinta iki ne daugiau kaip   70 % tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų tvarkos aprašo 9.1 papunktyje,  susijusių su produktų gamyba komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose, ir gali sudaryti ne daugiau kaip 80 % šios veiklos nuostolių. Bendra pagalbos suma paraiškos teikimo metu negali viršyti 50 mln. eurų vienai įmonei. Į komunikato I priedą neįtrauktai veiklai skirta suma negali viršyti 25 mln. eurų. Jeigu įmonė veiklą vykdo keliuose sektoriuose, kuriems pagal komunikato 53 punktą taikomos skirtingos didžiausios sumos, atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdama sąskaitas, užtikrina, kad būtų laikomasi kiekvienai iš tų veiklos rūšių nustatytos atitinkamos viršutinės ribos ir kad nebūtų viršijama bendra didžiausia suma – 50 mln. eurų vienai įmonei.

9.6. Pagal Tvarko aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčius teikiama pagalba gali būti sumuojama su pagalba, teikiama pagal komunikato 2.1 skirsnį (pagal Tvarkos aprašą finansinė parama pagal komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos pagalbos sumos“ neteikiama), su sąlyga, kad nebus viršijamos komunikato 53 punkto d papunktyje arba komunikato 53 punkto e papunktyje nustatytos viršutinės ribos, atsižvelgus, kuri iš jų taikoma.

10. Maksimali subsidijos suma apskaičiuojama pagal Tvarkos aprašo 9 punktą. Jei planuojamos įsigyti įrangos išlaidos mažesnės už pagal 9 punkto sąlygas apskaičiuotą maksimalią tinkamų išlaidų sumą, paraiškoje turi būti prašoma finansuoti tik pagal turimus komercinius pasiūlymus pagrįsta įrangos išlaidų suma. Jei planuojamos įsigyti įrangos išlaidos yra didesnės už pagal 9 punkto sąlygas apskaičiuotą maksimalią tinkamą išlaidų sumą, paraiškoje nurodoma visa planuojamos įsigyti įrangos išlaidų suma, tačiau turi būti prašoma tik maksimali galima pagal 9 punkto sąlygas apskaičiuota suma, likusi išlaidų dalis turi būti dengiama pareiškėjo lėšomis.

11. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:

11.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

11.2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

11.3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;

11.4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;

11.5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;

11.6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;

11.7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo projekto ribose;

11.8. Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

12. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia subsidija, pareiškėjas privalo finansuoti pats; pareiškėjas privalo padengti netinkamas finansuoti, tačiau būtinas projektui įgyvendinti išlaidas.

13. Agentūra teikia informaciją Aplinkos ministerijai elektroniniu paštu apie kiekvieną pagalbos sumą, viršijančią 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų, pirminės žemės ūkio produktų gamybos ir žuvininkystės sektoriuose – viršijančią 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų,  suteiktą pagal komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos suteikimo dienos (pareiškėjo pavadinimas, įmonės dydis, suteiktos subsidijos dydis, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas Nace 2). Šią informaciją Aplinkos ministerija privalo paskelbti EK valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto tinklalapyje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos. Išsamūs dokumentai, susiję su šiame komunikate numatytos pagalbos skyrimu, kuriuose turi būti visa informacija, būtina siekiant nustatyti, ar laikytasi visų būtinų sąlygų, saugomi 10 metų nuo pagalbos suteikimo ir EK prašymu jai pateikiami. 

14. Per 20 darbo dienų nuo finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu, skirtą finansavimo sumą Agentūra registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis.

15. Netinkamos finansuoti išlaidos:

15.1. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

15.2. žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;

15.3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (išperkamosios nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

15.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos;

15.5. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą (šis reikalavimas nedraudžia pareiškėjui projektą įgyvendinti skolintomis lėšomis);

15.6. pirkimo ir (ar) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti). Jeigu projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgyja teisę į PVM atskaitą ir gali susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei šia galimybe nepasinaudojo, iš projekto lėšų sumokėtas PVM pripažįstamas netinkamu finansuoti. Jeigu PVM negali būti įtrauktas į atskaitą ir PVM negalima susigrąžinti, PVM gali būti finansuojamas projekto lėšomis. Projekto vykdytojas privalo informuoti Agentūrą, kad jis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įgijo teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei šia galimybe nepasinaudojo, ir sugrąžinti netinkamą finansuoti PVM;

15.7. naudoto turto (nenaujos įrangos) įsigijimas;

15.8. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

15.9. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

15.10. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

15.11. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar yra priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

15.12. gamybos priemonių keitimo į analogiškas gamybos priemones, jų nemodernizuojant, išlaidos;

15.13. techninės priežiūros, projektavimo, techninio projekto vykdymo priežiūros, ekspertizės, inžinerinių tyrimų išlaidos, sutarčių administravimo mokesčiai;

15.14. išlaidos, kurias apmokėjo ne pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo) arba ne pareiškėjo lėšomis;

15.15. sąskaitos už išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;

15.16. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos laikomos netinkamomis išlaidomis;

15.17. išlaidos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

15.18. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

15.19. išlaidos, kurioms neišrašytos ir nepateiktos PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai;

15.20. išlaidos, padarytos iki 2022 m. vasario 24 d.

16. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

16.1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo pateiktais metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. duomenimis:

elektros, kuro ar dujų išlaidos*/savikaina + bendrosios administracinės veiklos sąnaudos 

 

*jei elektros, kuro ar dujų išlaidos apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje prie savikainos ir veiklos sąnaudų, reiktų jas imti iš abiejų P/N eilučių, jei vienoje, iš P/N eilutės, kurioje apskaityta.

Kriterijus vertinamas pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Pareiškėjas turėtų pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet ir P/N savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimą, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų. Šildymo išlaidos neįtraukiamos, jei pareiškėjas šildymą gauna iš išorinio tiekėjo. Jei pareiškėjas šildosi dujomis ar elektra arba naudoja elektrą ar dujas gamyboje, – išlaidas galima įtraukti.

16.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus.

16.3. Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet neapsiribojant): 

16.3.1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos;

16.3.2. pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo deklaracijoje;

16.3.3. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams. 

17. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos su paraiška būtina pateikti, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiuos ir kitus reikalavimus patikrinti Agentūra gali naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais. Jei dėl objektyvių priežasčių dokumentai vertinant pareiškėjo atitiktį neprieinami, Agentūra gali prašyti pareiškėjo pateikti privalomą dokumentą.

18. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo pradžios. Pratęsti projekto įgyvendinimą neplanuojama.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

19. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Paraiškos teikiamos per APVIS.

20. Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis (telefono nr., el. paštą), fizinio asmens, teikiančio paraišką, pareigas, vietovę (adresą), kurioje planuojama įgyvendinti projektą.

21. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektams įvertinti priimamos, kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16:00 val. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas.

22. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų Agentūros kvietime nurodytos sumos. Viršijus 10 procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS, tačiau tik tada, jei pareiškėjas iš pagrindinio sąrašo atsisako rezervuoto finansavimo ar paraiška atmetama arba priemonės įgyvendinimui skiriama papildomų lėšų. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo pagrindinio ir (ar) rezervinio sąrašo paraiškoms Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti priimamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (komunikato galiojimo laikotarpiu).

23. Su paraiška privaloma pateikti informacija ar dokumentai:

23.1. dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Labai mažai, mažai, vidutinei įmonei privaloma pateikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1 (SVV),  didelei aprašymą, kad atitinka didelės įmonės statusą, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme. Šie dokumentai teikiami, jei prašomos subsidijos suma yra 100 tūkst. eurų arba didesnė;

23.2. informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo (informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 15.1 papunktyje);

23.3. informacija apie pareiškėją ir susijusias įmones (Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos (FR0438) kopija);

23.4. jeigu paraiškos aprašyme pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra gali prašyti pateikti papildomą informaciją:  planuojamo diegti sprendimo aprašą (atsižvelgiant į esamą būklę), technologinę schemą, paskirtį, planuojamos diegti įrangos galią, veikimo principus, siekiamą naudą;

23.5. viešųjų pirkimų dokumentai (jei pirkimas paskelbtas ar atliktas), ne ankstesni kaip 2022 m. vasario 24 d., arba apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar pasiūlymas su įkainiais (nurodant kainos pagrindimą);

23.6. informacija apie planuojamo avanso dydį eurais (nurodant preliminarų laiką, kada planuojama prašyti avanso, jei pareiškėjas numato teikti prašymą);

23.7. įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja fizinį ar kitą juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su paraiškos ar mokėjimų prašymų pateikimu;

23.8. pareiškėjo deklaracija;

23.9. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai);

23.10. informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą pagal komunikatą;

23.11. Agentūros kvietime nurodytų laikotarpių dujų ir (ar) elektros sąskaitų kopijas ar kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

23.12. pareiškėjas turi pateikti pagrindžiančią informaciją ar dokumentus, kad:

23.12.1. įmonė yra daug energijos sunaudojanti įmonė (įrodymai, kad energinių produktų (įskaitant kitus energinius produktus nei gamtinės dujos ir elektros energija) pirkimas sudaro ne mažiau kaip 3,0 proc. gamybos vertės), pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Pareiškėjas turėtų pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet P/N savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimą, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų;

23.12.2. įmonė patiria veiklos nuostolių (įrodymai, kad tinkamo finansuoti laikotarpio pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos, neskaitant vienkartinio vertės sumažėjimo, yra neigiamos). Informacija dėl veiklos nuostolių teikiama nuo 2022 m. vasario 1 d., pateikiant įmonės finansininko patvirtintus finansinius dokumentus, ataskaitas.

23.12.3. įmonė veiklą vykdo komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose;

23.12.4. įmonė veiklą vykdo pirminę žemės ūkio ar akvakultūros veiklą.

24. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Vertinant paraišką nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas tinka subsidijai gauti. Dėl objektyvių priežasčių paraiškos vertinimas gali būti pratęstas Agentūros sprendimu. Paraiškos, neatitinkančios Tvarkos aprašo II skyriuje pareiškėjui keliamų reikalavimų, atmetamos, pareiškėjas informuojamas apie atmetimo priežastis per APVIS.  

25. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, liga), paraiška atmetama.

26. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros leidimo negali būti koreguojami ar tikslinami.

27. Paraiškas vertina Agentūros darbuotojai pagal Agentūros direktoriaus nustatytą tvarką.

28. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techniniai (-is) projektai (-as) (jei taikoma) turi būti parengti (-as) ir pateikti (-as) ir pateiktas informacinėje sistemoje APVIS su tarpiniu mokėjimo prašymu.

29. Remiantis komunikato 2 straipsnio „Laikinosios valstybės pagalbos priemonės“ 2.4 papunkčio „Pagalba dėl itin smarkaus gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo patirtoms papildomoms išlaidoms padengti“ 52 a punktu, sprendimas skirti finansavimą per 10 darbo dienų pasibaigus paraiškos vertinimui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

30. Apie sprendimą skirti finansavimą Agentūra per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu per APVIS informuoja pareiškėją. Šis sprendimas skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai gavę finansavimą, projektų pavadinimai, subsidija.

31. Pareiškėjas po finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu turi teisę atsisakyti skirtos subsidijos. Apie finansavimo atsisakymą pareiškėjas raštu per APVIS informuoja Agentūrą nurodydamas atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką ir paraiškos vertinimo metu. Tokiu atveju pareiškėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinti gautą subsidiją ar jos dalį Agentūrai, jei projekto išlaidos buvo apmokėtos.

32. Pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie nurodyti paraiškoje, pareiškėjo deklaracijoje ir Tvarkos apraše. Pareiškėjui nevykdant pareiškėjo deklaracijoje, paraiškoje ir šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę priimti sprendimą sustabdyti paramos teikimą, sumažinti išmokamos subsidijos dalį, inicijuoti išmokėtos subsidijos susigrąžinimą arba taikyti finansines korekcijas Agentūros nustatyta tvarka.

33. Pareiškėjas prekių ir paslaugų, darbų pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, privalo atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija. Pareiškėjas yra atsakingas už pirkimų reikalavimų laikymąsi teisės aktuose nustatyta tvarka.

34. Pareiškėjas turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo“.

35. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir negavo minėtų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

36. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai, užtikrina, kad projekto išlaidos nėra ir nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybių institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Šis reikalavimas netaikomas nuosavo indėlio (lėšų) daliai.

37. Teikdamas paraišką Agentūrai, pareiškėjas patvirtina, kad neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

38. Pareiškėjo prašymu Agentūra gali priimti sprendimą skirti iki 50 procentų avansą. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą per APVIS ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija, laidavimo raštas ar laidavimo draudimo raštas dėl avanso sumos turi galioti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Sumokėta avansinė lėšų suma atskaitoma iš kitų mokėjimų. Užpildytą avansinio mokėjimo prašymą Agentūra patikrina per 15 darbo dienų ir, patvirtinusi jo tinkamumą, perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui prašomą avansinio mokėjimo sumą išmokėti pareiškėjui į prašyme nurodytą banko sąskaitą arba nurodo pareiškėjui finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto ar laidavimo draudimo rašto trūkumus, kuriuos pareiškėjas turi ištaisyti per 5 darbo dienas.

39. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu (per 30 kalendorinių dienų po išlaidų apmokėjimo dienos pareiškėjas Agentūrai turi pateikti atsiskaitymą įrodančius dokumentus) ir (ar) išlaidų kompensavimo būdu, pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą. Su mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie išlaidas, jas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai. Agentūra turi teisę prašyti papildomų su projektu susijusių dokumentų, reikalingų įvertinti išlaidų tinkamumą finansuoti.

40. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos, kai:

40.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas (nurodytas teisingas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, prašoma subsidijos suma);

40.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis finansuoti;

40.3. tiesioginės išlaidos atitinka sąlygas, nurodytas šio tvarkos aprašo 11.1–11.8 papunkčiuose;

40.4. išlaidos įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

41. Jei trūkumų nenustatoma, mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.

42. Įgyvendinęs projektą iki projekto įgyvendinimo pabaigos, pareiškėjas per APVIS Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt gali būti nustatyti ir kiti mokėjimo prašymo pateikimo būdai, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

43. Pareiškėjas privalo paviešinti įgyvendintą projektą (pvz. paskelbti tinklalapyje naujieną, informaciją ar pan. (savo, savivaldybės ar žiniasklaidos interneto svetainėje), nurodant projekto pavadinimą, įgyvendintą veiklą, šiai veiklą gautą lėšų kiekį, finansavimo šaltinį.

44. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu pateikus mokėjimo prašymus (su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais): avansinį, tarpinį (tarpiniai mokėjimo prašymai teikiami ne dažniau kaip kas 6 mėn.) ir galutinį.

45. Norint įsitikinti, kad įsigyta, sumontuota, eksploatuojama įranga atitinka paraiškoje nurodytą įrangą, su galutiniu mokėjimo prašymu būtina pateikti:

45.1. faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;

45.2. išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu);

45.3. rangos sutartį, kai darbai atliekami rangos būdu;

45.4. ilgalaikio turto įvedimo ar atidavimo eksploatuoti aktą (-us);

45.5. įrengtos ar įdiegtos įrangos nuotraukas.

46. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais nustato, ar išlaidos atitinka šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms, neviršija projekto paraiškoje ir Agentūros direktoriaus įsakyme nurodytos subsidijos sumos.

47. Jei su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) mokėjimo prašyme nenurodyti teisingas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo Agentūros grąžinto patikslinti mokėjimo prašymo turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas.

48. Agentūra turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

49. Jei trūkumų nenustatoma, galutinis mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.

50. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo.

 

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJAS, PRIEŽIŪRA

 

51. Jeigu pareiškėjas nesilaiko šio tvarkos aprašo nustatytų projekto finansavimo sąlygų, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo atšaukimo arba finansinių korekcijų taikymo.

52. Agentūra per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Pareiškėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Patikros atliekamos Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Pareiškėjui nevykdant šio tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją.

53. Už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn (arba tampa valdytoju) ir naudoja pareiškėjo deklaracijoje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus pasibaigus projekto įgyvendinimui . Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų pasibaigus projekto įgyvendinimui. Pareiškėjas be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

54. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimu dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimu dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

__________________________

 

 

part_18f8937001654fc9b0595c29ac6ff4b7_end