KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. T2-227

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 22 punktu ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T2‑197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T2-172 „Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Grubliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. T2-227

 

 

MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų Klaipėdos miesto gimnazijose (toliau – mokyklos) besimokančių mokinių inicijuotų dalyvaujamojo biudžeto modeliu grįstų projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo tvarką mokyklose.

2.     Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų finansavimo (toliau – priemonė) tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas Klaipėdos mieste, burti mokinių ir mokyklų bendruomenes skatinant jas prisidėti prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

3.     Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis iš Jaunimo politikos plėtros programos (Nr. 09).

4.     Mokyklos, norinčios dalyvauti šioje priemonėje, privalo pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. Jos įtraukiamos į priemonę vykdančių mokyklų sąrašą, kurį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

5.     Vadovaujantis Savivaldybės administracijos patvirtintu mokyklų sąrašu, Savivaldybės administracija skiria mokykloms lėšų įgyvendinti priemonę. Lėšų dydis skiriamas atsižvelgiant į einamųjų metų suplanuotą Savivaldybės biudžetą priemonei įgyvendinti.

6.     Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Administracinė vertinimo komisija (toliau – Komisija) – komisija, sudaryta iš 2 mokyklos administracijos darbuotojų arba mokytojų, 1 Savivaldybės atstovo, 1 Europos jaunimo sostinės tarybos atstovo, 2  dalyvaujančios mokyklos mokinių parlamento atstovų.

6.2. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. – Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų, priimta 2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke (JAV) vykusiame 150 pasaulio šalių vadovų susitikime.

6.3Mentoriai – mokyklų mokytojai ar administracijos darbuotojai, atsakingi už dalyvaujamojo biudžeto priemonės proceso įgyvendinimą, mokinių palydėjimą ir kuravimą mokyklose.

6.4Mokinių grupė gimnazijoje besimokančių mokinių grupė, sudaryta iš 2–5 asmenų, teikianti projekto idėjos pasiūlymą mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų atrankos konkursui.

6.5Projektas – laike apibrėžta nekomercinė, negeneruojanti pajamų kryptingos veiklos priemonių visuma, įgyvendinama vadovaujantis Tvarkos aprašo nuotatomis.

6.6Projekto idėjos pasiūlymas pagal specialią formą parengtas dokumentas su priedais, kurį pateikia mokinių komandos, išdėstydamos projekto idėją (1 priedas).

6.7Vieša atranka – mokinių balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą mokykloje vadovaujantis Tvarkos aprašu ir mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.


 

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

7.     Mokyklų mentoriai einamaisiais biudžetiniais metais ne vėliau kaip iki spalio 15 d. pristato mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą ir informuoja mokinius apie galimybę teikti savo projekto idėjos pasiūlymus.

8.     Mokyklos einamaisiais biudžetiniais metais ne vėliau kaip iki spalio 20 d. skelbia projektų idėjų pasiūlymų konkursą mokiniams. Konkurso laiką nustato kiekviena mokykla atskirai.

9.     Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis Tvarkos aprašu ir mokyklos kvietime nustatyta tvarka ir terminais.

10.   Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus (toliau – Kvietimas) skelbiamas mokyklų skelbimų lentoje, interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, jeigu mokyklos juos turi.

11.   Mokinių grupė kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą projekto idėjos pasiūlymą.

12.   Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

12.1 projekto įgyvendinimo vertė – iki 1500 Eur;

12.2 projekto veiklomis sukurti rezultatai turi būti skirti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui, taip skatinant mokinių iniciatyvą Klaipėdos mieste bei didinant mokinių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus galimybes.

13.     Projektų idėjų pasiūlymai teikiami pagal mokyklos administracijos nustatytą tvarką.

14.     Mokiniai turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešosios atrankos paskelbimo pradžios.

15.     Konsultaciją ir metodinę pagalbą mokiniams, norintiems teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia parengti ir apmokyti mokyklų mentoriai, nurodyti Kvietime.

16.     Konsultaciją ir metodinę pagalbą mokykloms, organizuojančioms dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą, teikia atsakingi Savivaldybės darbuotojai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

17.   Pagal Kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus priėmimo terminui.

18.   Pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas vyksta dviem etapais:

18.1administracinės atitikties vertinimas;

18.2 vieša atranka.

19.   Projektų idėjų administracinės atitikties vertinimą atlieka Komisija. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas per 5 darbo dienas nuo Kvietime nurodytos paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos. Komisijos pirmininkas išrenkamas pirmojo posėdžio metu. Komisija sprendimus priima balsų dauguma, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi pirmininkas.

20.   Administracinės atitikties vertinimo metu įvertinama ar projektų idėjų pasiūlymai:

20.1projekto idėjos pasiūlymas atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą projekto pasiūlymo formą;

20.2projekto idėjos pasiūlymas užpildytas tinkamai, t. y. užpildytos visos formos grafos;

20.3projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto rezultatams pasiekti;

20.4projekto veiklomis sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais ir negeneruos pajamų;

20.5projekto idėjos, skirtos mokyklos mokiniams, kurioje teikiamas projekto idėjos pasiūlymas;

20.6projekto veiklomis sukurti rezultatai atitiks 12.2 papunktyje numatytus tikslus. 

21.   Iš visų projektų idėjų pasiūlymų, atitinkančių Tvarkos aprašo 20.1–20.6 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, sudaromas atrinktų projektų sąrašas.

22.   Komisijos posėdžiai protokoluojami, o sprendimai įforminami protokoluose, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas.

23.   Jeigu Komisija įvertina gautą projekto idėjos pasiūlymą kaip neatitinkantį bent vieno Tvarkos aprašo 20.1–20.6. papunkčiuose nurodyto reikalavimo, Komisijos pirmininkas apie priimtą sprendimą informuoja mokinius jų nurodytais kontaktais.

24.   Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinamas atrinktų projektų idėjų nuasmenintas sąrašas (be projekto idėjos pasiūlymo mokinių asmens duomenų), kuriame pateikiama: trumpas projekto tikslas, aprašymas ir prašoma suma.

25.   Patvirtintas ir nuasmenintas sąrašas su atrinktomis projektų idėjomis skelbiamas mokyklos skelbimų lentoje, interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose, jeigu mokykla juos turi.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ BALSAVIMAS UŽ SIŪLOMUS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS

 

26.   Išsamus projektų sąrašas skelbiamas mokyklų skelbimų lentoje, interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose, jeigu mokykla juos turi, ir Europos jaunimo sostinės 2021 m. interneto svetainėje.

27.   Per 5 dienas nuo projektų sąrašo paskelbimo dienos mokyklos administracija organizuoja viešą projektų atranką mokykloje.

28.   Mokyklos viešą atranką organizuoja visuotinio susirinkimo būdu. Viešos atrankos vykdymas, eiga ir balsų skaičiavimo tvarka yra patvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

29.   Visuotinio susirinkimo metu projektų idėjų pareiškėjai drauge su mentoriais pristato galutinius savo idėjų siūlymus su lydimąją medžiaga (nuotraukos, brėžiniai, piešiniai ir pan.). Kiekvienam pristatymui skiriama iki 10 min.

30.   Po idėjų pristatymų ir aptarimų mokiniai kviečiami balsuoti ir išrinkti aktualiausias, mokyklos bendruomenei reikšmingiausias idėjas. Balsavimas vyksta slaptu būdu, balsavimo lapelį įmetant į balsavimo dėžę.

31.   Balsavimo teisę turi mokyklos mokiniai, ne jaunesni nei 14 metų.

32.   Mokinys turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 atrinktas projekto idėjas, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną projekto idėją.

33.   Balsavimą turi teisę stebėti Savivaldybės administracijos darbuotojas.

34.   Įvertinus mokinių balsavimo rezultatus, sudaromas projektų idėjų sąrašas. Projektų idėjos sugrupuojamos pagal balsavusių asmenų balsus, t. y. nuo daugiausiai balsų surinkusių projektų idėjų iki mažiausiai balsų surinkusių projektų idėjų.

35.   Finansuojamų projektų skaičius nustatomas atsižvelgiant į Savivaldybės skirtas lėšas mokyklai. Finansuojamų projektų bendra suma negali viršyti Savivaldybės skirtų lėšų priemonei įgyvendinti sumos.

36.   Atsižvelgiant į Savivaldybės skirtas lėšas mokyklai išrenkami nugalėtojai – daugiausia balsų surinkusios projektų idėjos.

37.   Gavusios daugiausia mokinių balsų projektų idėjos tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.

38.   Mokinių atrinktos idėjos (jų aprašymai ir vertė) skelbiamos mokyklos skelbimų lentoje, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, jeigu mokykla juos turi, Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir kitose informacinėse priemonėse.


 

 

 

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

39Atrinktus projektus įgyvendina mokiniai, kuruojami mokyklos mentorių, iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 31 d.

40.   Mokiniai, įgyvendindami projekto idėją, yra atsakingi už:

40.1veiklos įgyvendinimą;

40.2techninių specifikacijų paslaugoms ar prekėms pirkti parengimą su mentoriaus pagalba;

40.3projektų idėjų ataskaitų rengimą.

41Vadovaujantis mokyklos nustatyta tvarka dokumentų parengimą apmokėjimams už projektui reikalingas veiklas, prekes ir kt. atlieka mokyklos administracijos darbuotojai.

42Mokyklos administracija iki 15 proc. skirtų Savivaldybės lėšų priemonei įgyvendinti gali skirti priedui už mentoriaus darbą apmokėti.

43Savivaldybės skirtos lėšos priemonei įgyvendinti negali būti naudojamos paslaugų ar prekių apmokėjimams, nesusijusiems su tiesioginėmis projekto išlaidomis, nurodytomis projekto sąmatoje.

44Mentoriai, kartu su mokiniais įgyvendinę projektą, mokyklos administracijai pateikia Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos projekto rezultatų ataskaitą per 5 d. d. nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

45Mokykla, gavusi iš mentorių projekto rezultatų ataskaitas, per 15 d. d. nuo projektų įgyvendinimo pabaigos užpildo Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos bendrą visų projektų veiklos rezultatų ataskaitą ir ją pateikia Savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupei.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46Mokyklos yra atsakingos už Savivaldybės skirtų lėšų tikslingą panaudojimą.

47Savivaldybės administracija atlieka mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos poveikio vertinimą ir organizuoja rezultatų pristatymą Klaipėdos bendruomenei.

48Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_________________________