LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. birželio 30 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų REIKALAVIMŲ bei ginklo PAnaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 5-V-807

Vilnius

 

Siekdamas tobulinti nedidelės galios ir pneumatinių ginklų naudojimo tvarką ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ 2.3.3 papunktį:

p a k e i č i u Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimus bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“:

1. pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (pastatų, stulpų, inžinerinių konstrukcijų), nepadengtų antirikošetine danga (išskyrus atvejus, kai šaudoma iš lygiavamzdžio šautuvo ne didesniais kaip 2,5 mm skersmens šratais), medžių, krūmų (išskyrus atvejus, kai šaudoma nedidelės nukaunamosios galios šaunamaisiais ginklais, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J (toliau – nedidelės galios ginklai), ir pneumatiniais ginklais, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 7,5 J iki 17 J (toliau – pneumatiniai ginklai), taip pat turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;

2. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Šaudyklos vieta turi būti parinkta, šaudykla įrengta ir šaudymas joje organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas šaudykloje esančių asmenų saugumas, o šaudykloje iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos žmonėms, jų turtui, gyvūnams, esantiems už šaudyklos ribų. Be to, šaudyklos vieta parenkama taip, kad šaudymo kryptimi arčiau kaip 2 km (tuo atveju, jeigu šaudykloje šaudoma tik iš nedidelės galios ir pneumatinių ginklų – arčiau kaip 300 metrų) nebūtų gyvenamųjų, gamybinių pastatų ar kitokių vietų, kuriose gali būti žmonių, gyvulių, transporto priemonių. Jeigu vietovės sąlygos tokio saugumo neužtikrina, turi būti įrengti reikiami inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai ir panašiai). Jeigu už ugnies zonos supilamas galinis apsauginis pylimas, jis turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Atskiros šaudymo vietos ar vietų grupės ugnies linijoje išilgai šaudymo krypties gali būti atskirtos pertvaromis.“;

3. papildau 171 punktu:

171. Šaudyklos, kurioje šaudoma tik iš nedidelės galios ir pneumatinių ginklų, saugos zonos ribos yra trapecija, kurios:

171.1. galinė linija nutolusi šūvio kryptimi nuo šaudymo vietos ne arčiau kaip 300 metrų arba ne arčiau kaip 25 metrai už ugnies zonos įrengtų neperšaunamų pertvarų;

171.2. priekinė linija nutolusi į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų po 25 metrus arba iki ugnies zonos ribą žyminčių šoninių neperšaunamų pertvarų.“;

4. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus, iš kurių šaudoma, ir turi pakankamą kvalifikaciją. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.“;

5. pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Visų rūšių ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti ir dėkle, rankinėje ar kituose jiems pritaikytuose daiktuose. Šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia juos perlenkti ir iš taip perlenkto ginklo iššauti neįmanoma, gali būti įnešami (išnešami) neįdėti į dėklą, rankinę ar kitą jam pritaikytą daiktą, tačiau jie turi būti perlenkti. Išsiimti ginklus iš dėklo, rankinės ar kito jam pritaikyto daikto, užtaisyti ir pasirengti šaudyti galima tik ugnies linijoje, o trumpuosius šaunamuosius ginklus – tik po komandos „pasiruošti“. Stendiniam šaudymui skirti ginklai, taip pat nedidelės galios ir pneumatiniai ginklai užtaisomi, pertaisomi tik šaudymui skirtose vietose (ugnies linijoje), tuo metu ginklų vamzdžiai nukreipiami į ugnies zoną.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                 Saulius Skvernelis