CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 m. GRUODŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. 4R-310 „DĖL AIKŠTELIŲ PASIRINKIMO IŠ ORO“ pakeitimo

 

2014 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 4R-104

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 4R-310 „Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro“ 1.4 punktą ir išdėstau jį taip:

1.4. orlaiviu vykdomi šie specialieji skrydžiai – specialių paslaugų žemės ūkyje teikimas, naftotiekių, dujotiekių, elektros tinklų ir kitų strateginę reikšmę turinčių objektų priežiūra; tiesioginių televizijos transliacijų vykdymas, aplinkosaugos stebėjimas ir kontrolė; transplantacijai parengtų organų vežimas ir kiti skrydžiai įmonės ūkinės veiklos poreikiams tenkinti.“

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                      Joris Gintilas