LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-734 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „LAIKINAS ŽVEJYBOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS DĖL COVID-19“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 3D-124

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir individualias žvejybos galimybes;“.

2. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. nuo 2020 m. kovo  1 d. iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos laivas turėjo Žvejybos laivo atitikties dokumentą ir buvo atlikta laivo techninė apžiūra.“

3. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. nuo 2020 m. kovo  1 d. iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos laivas turėjo Laivo saugaus plaukiojimo dokumentą ir buvo atlikta laivo techninė apžiūra;“.

4. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. nuo 2020 m. kovo  1 d. iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos laivas turėjo tinkamumo plaukioti dokumentą ir buvo atlikta laivo techninė apžiūra.“

5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Atitiktis Taisyklių 5 punkte, 6.1–6.2, 9.1–9.2 ir 10.1 papunkčiuose nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams vertinama vadovaujantis Žuvininkystės tarnybos Agentūrai pateiktais duomenimis; atitiktis Taisyklių 5 punkte, 6.3 ir 11.1–11.2 papunkčiuose nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams vertinama vadovaujantis AM Agentūrai pateiktais duomenimis; atitiktis Taisyklių 9.3, 10.2, 11.3 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams vertinama remiantis Agentūrai Lietuvos transporto saugos administracijos pateikta informacija.“

6. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo). Parama gali būti mokama už 2020 m. kovo– birželio ir spalio–gruodžio mėn. Parama mažinama išmokėtos kompensacijos dydžiu, jeigu pareiškėjas gavo kompensaciją už tuos pačius laikotarpius pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas2“. Paramos dydis mažinamas pareiškėjams, kuriems išmokėta subsidija nacionalinės, regioninės, valstybės pagalbos ar kitų ES programų parama, susijusi su COVID-19 protrūkiu ir (ar) įvestais karantino apribojimais, paramos dydis mažinamas išmokėtos subsidijos dydžiu.“

7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Paramos dydis apskaičiuojamas pagal formulę (paramą apskaičiuoja Agentūra, vadovaudamasi Žuvininkystės tarnybos ir AM* duomenimis):

D = (PV1+PVn)* 0,1

D – kompensacijos dydis;

PV1    2017–2019 m. pirminio pardavimo pajamų vidurkis per 1-ąjį veiklos nutraukimo mėn.;

PVn     2017–2019 m. pirminio pardavimo pajamų vidurkis per n-tąjį veiklos nutraukimo mėn.;

AM duomenys* – 6.3 papunktyje nurodytiems pareiškėjams 2017–2019 m. kovo–birželio ir spalio–gruodžio mėnesių pirminio pardavimo pajamų vidurkis apskaičiuojama remiantis AM duomenimis: konkrečios žvejybos įmonės pateiktomis ataskaitomis, sugavimų kiekį padauginus iš tos įmonės sugautos konkrečios žuvies kainos.“

8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą priedą:

8.1. Pakeičiu II skyriaus lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Laikotarpiai, už kuriuos prašoma paramos

2020 m. kovo mėn. (per 2020 m. kovo mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. kovo mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi (pvz., žvejybos įmonės visų laivų 2017–2019 m. kovo mėn. žvejybos dienų vidurkis buvo 11 dienų, o 2020 m. kovo m. visų laivų žvejybos dienų skaičius buvo 10, tokiu atveju parama mokama), o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. kovo mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi)

 

2020 m. balandžio mėn. (per 2020 m. balandžio mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. balandžio mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. balandžio mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi)

 

2020 m. gegužės mėn. (per 2020 m. gegužės mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. gegužės mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. gegužės mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi)

 

2020 m. birželio mėn. (per 2020 m. birželio mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. birželio mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. birželio mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi.)

 

2020 m. spalio mėn. (per 2020 m. spalio mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. spalio mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. spalio mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi.)

 

2020 m. lapkričio mėn. (per 2020 m. lapkričio mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. lapkričio mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o  žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. lapkričio mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi.)

 

2020 m. gruodžio mėn. (per 2020 m. gruodžio spalio mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius (visų žvejybos laivų, su kuriais įmonė žvejojo) sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. gruodžio mėnesio žvejybos veiklos dienų skaičiumi, o žvejybos vidaus vandenyse atveju įmonės žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent 1 žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu 2017–2019 m. gruodžio mėnesio įmonės žvejybos veiklos dienų skaičiumi.)“.

 

 

 

8.2. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Ar buvo išmokėta subsidija nacionalinės, regioninės, valstybės pagalbos ar kitų ES programų parama, susijusi su COVID-19 protrūkiu ir (ar) įvestais karantino apribojimais. Jeigu taip, kokio dydžio subsidija buvo išmokėta?“

Taip                  Ne“.

 

|__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|

 

8.3. Pakeičiu V skyriaus lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Ar patvirtinate, kad pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nebuvo padaręs veiką (-as), nurodytą (-as) Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, ir (arba) įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo)

Taip            Ne“.

 

8.4. Pakeičiu VI skyriaus lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip:                     

 

„5.

Žvejybos laivo atitikties dokumentas (taikoma Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams), laivo saugaus plaukiojimo dokumentas (taikoma Baltijos jūroje priekrantėje žvejojantiems ūkio subjektams), tinkamumo plaukioti dokumentas (taikoma vidaus vandenyse žvejojantiems ūkio subjektams) arba kiti dokumentai, įrodantys laivo techninę būklę, galioję prašomos paramos laikotarpiu.

|__|__|“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Kęstutis Navickas