LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1V-146 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ IŠ NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 M. PROGRAMOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. 1V-318

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753 (vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-211 redakcija) „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. kovo 18 d. projektų paraiškų vertinimo ataskaitą Nr. 46, į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. kovo 23 d. rašte Nr. 2020/2-2113 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.11 „Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas“ finansavimo sumažinimo ir 2020 m. balandžio 1 d. rašte Nr. 2020/2-2376 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.6 „Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2019–2021 m.“ finansavimo padidinimo,

pakeičiu Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 56¹ punktu:

„56¹.

4.1.4.7.

Tarnybinių butų atnaujinimas Maskvoje, II etapas, Nr. LT/2020/VSF/4.1.4.7

116 000,00

0,00

116 000,00

URM“.

 

2. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

„93.

4.6.1.6.

Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2019–2021 m., Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.6

13 738 807,28

0,00

13 738 807,28

VSAT“.

 

3. Pakeičiu 146 punktą ir jį išdėstau taip:

„146.

5.3.1.11.

Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, II etapas, Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.11

34 963,46

11 654,49

46 617,95

PD“.

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė