LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr.393

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1890 redakcija) 5 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimis, 22 straipsnio 1, 2, 4, 6, 10, 18 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 40 straipsnio 6 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 58 straipsnio 9 dalimi, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Papildyti 1.19 papunkčiu:

1.19. patvirtinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarką;“.

1.3. Papildyti 1.20 papunkčiu:

1.20. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai suorganizavus paskutinį elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nurodytą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, atlikti technologinį ir ekonominį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros vertinimą, parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti kitų 3 metų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama;“.

1.4. Papildyti 1.20 papunkčiu:

1.20. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai suorganizavus paskutinį elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nurodytą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, atlikti technologinį ir ekonominį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros vertinimą, parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti kitų 3 metų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama;“.

1.5. Papildyti 1.21 papunkčiu:

1.21. gali sudaryti susitarimus su kita valstybe nare (kitomis valstybėmis narėmis) dėl asmenų, planuojančių toje valstybėje narėje statyti ar įrengti elektrines, dalyvavimo Lietuvos Respublikoje organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.“

1.6. Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Įgalioti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą:“.

2. Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.4 ir 1.6 papunkčius, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

3. Šio nutarimo 1.4 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                               Žygimantas Vaičiūnas