PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL savanorių ugniagesių, dalyvaujančių GAISRŲ GESINIMO DARBUOSE, NEMOKAMŲ PERIODINIŲ sveikatos PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-269

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (2014 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. XII-1330 redakcija) 7 straipsnio 1 dalies 13 punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1V-246 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“, 1.2 punktą: 

1. T v i r t i n u Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                               Remigijus Baniulis

 


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1-269

 

 

savanorių ugniagesių, dalyvaujančių GAISRŲ GESINIMO DARBUOSE, NEMOKAMŲ PERIODINIŲ sveikatos PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠas

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, (toliau – savanoriai ugniagesiai) nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarką.

2.    Savanoriams ugniagesiams keliamus sveikatos reikalavimus, suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija, įsakymu nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Priešgaisrinės saugos įstatyme, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMO TVARKA

 

4.    Savanorių ugniagesių periodinis sveikatos patikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5.    Savanorių ugniagesių periodinis sveikatos patikrinimas atliekamas kartą per 2 (dvejus) metus.

6.    Prieš atliekant savanorių ugniagesių periodinį sveikatos tikrinimą savanoriškos veiklos organizatorius privalo išduoti Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a).

7.    Jei savanoris ugniagesys ar pretendentas yra valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas ar darbuotojas, dalyvauja atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus ir atitinka vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, jam nereikia tikrintis sveikatos. Savanoriškos veiklos organizatoriui pristatomos darbdavio patvirtintos Asmens medicininės knygelės (F Nr. 048/a) pirmojo, antrojo lapų kopijos ir lapo, kuriame yra įrašas apie paskutinį kartą atliktą sveikatos tikrinimą, kopija.

8.    Jei savanoris ugniagesys ar pretendentas yra savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojas, dalyvauja atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus ir atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, jam nereikia tikrintis sveikatos. Savanoriškos veiklos organizatoriui pristatoma darbdavio patvirtintos Asmens medicininės knygelės (F Nr. 048/a) lapų kopijos ir lapo, kuriame yra įrašas apie paskutinį kartą atliktą sveikatos tikrinimą, kopija.

9.    Periodinius sveikatos patikrinimus apmoka savanoriškos veiklos organizatorius.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.  Atlikus sveikatos tikrinimą Asmens medicininė knygelė (F Nr. 048/a) išduodama savanoriui ugniagesiui, kuris pats ją pateikia savanoriškos veiklos organizatoriui.

11.  Savanoris ugniagesys, gavęs sveikatos patikrinimo išvadą, ją gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________