LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. EV- 90 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. EV-41

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais ir siekdamas skatinti darbdavius atstovaujančius asmenis daugiau skirti dėmesio nelaimingų atsitikimų darbe, įvykstančių darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra iki 1 metų, prevencijai:

1.    P a p i l d a u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ 1.10 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

1.10. organizuojant darbus darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų – metodinėmis rekomendacijomis „Darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų, nelaimingų atsitikimų darbe organizacinės prevencijos priemonės.“ 

2. Į p a r e i g o j u  VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis                                                                    Jonas Gricius

darbo inspektorius