Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 247 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 26 d. Nr. 1121
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 19.6.11 punktu:

19.6.11. dokumentuose nurodyta sandorio suma;“.

1.2. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Traktoriai įregistruojami registre iki jų eksploatavimo pradžios. Traktorius registruoja savivaldybių administracijos. Registro duomenų teikėjai Registravimo taisyklėse nurodytus traktoriams registruoti reikalingus dokumentus teikia savivaldybių administracijoms. Dokumentai gali būti pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar naudojantis elektroninėmis priemonėmis.“

1.3. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus (pateiktus savivaldybės administracijai tiesiogiai, atsiųstus paštu, per pasiuntinį ar naudojantis elektroninėmis priemonėmis), tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose.“

1.4. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Kai atsisakoma įregistruoti traktorių ir tvarkyti jo duomenis, savivaldybės administracija nurodo atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo tokiu pat būdu, kokiu gautas prašymas (pateiktas savivaldybės administracijai, atsiųstas paštu, per pasiuntinį ar naudojantis elektroninėmis priemonėmis), apie tai informuoja registro duomenų teikėją.“

1.5. Pakeisti 40.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„40.3. savivaldybės administracija gauna registro duomenų teikėjo prašymą pataisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus registro duomenis ar sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo ir jame nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo savivaldybės administracija pataiso registro duomenis, sunaikina neteisėtai surinktus registro duomenis ar sustabdo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, ir nedelsdama tokiu pat būdu, kokiu gautas prašymas (pateiktas savivaldybės administracijai, atsiųstas paštu, per pasiuntinį ar naudojantis elektroninėmis priemonėmis), apie tai informuoja registro duomenų teikėją.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė