LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1K-421

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (kuris nėra PVM mokėtojas ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus I skirsnyje), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) daiktus, privalo išrašyti šių taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą dokumentą, išskyrus, kai besiverčiantis individualia veikla gyventojas, atsiskaitydamas už šiame punkte nurodytus daiktus, naudoja kasos aparatą ir perkamų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) kaina neviršija 100 eurų arba kitų perkamų daiktų kaina neviršija 60 eurų.“

1.2. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalių reikalavimus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 290 eurų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti išlaidų pagrindimo dokumentų.“

1.3. Pakeičiu 34.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„34.5. 5 skiltyje – gautų pajamų sumą eurais. Pasikeitus aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu;“

1.4. Pakeičiu 38.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„38.5. 5 skiltyje – uždirbtų pajamų sumą eurais. Pasikeitus aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis  Buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu;“

1.5. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. atspausdintus Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, kuriuose atspausdintas žodis „litais“, galima naudoti, taip pat tokius žurnalus spaustuvės ir jais prekiaujantys ūkio subjektai gali parduoti, kol baigsis jų atsargos. Gyventojas, pildantis tokius žurnalus nuo 2015 m. sausio 1 d., privalo išbraukti žodį „litais“ ir įrašyti žodį „eurais“.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 


 

 

Gyventojų, besiverčiančių

individualia veikla (išskyrus

gyventojus, įsigijusius verslo

liudijimus), buhalterinės apskaitos

taisyklių

priedas

 

(Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pavyzdys)

 

Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

 

 

 

_________________________________________________________________________

(gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

 

_________________________________________________________________________

(veiklos pavadinimas)

 

 

 

 

Eilės numeris

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Pajamų suma (eurais)

Išlaidos ir (arba) leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu

 

 

 

 

 

Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8