VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. V-194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. V-452 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“.

3. Į p a r e i g o j u Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padalinių vadovus su šiuo įsakymu supažindinti visus pavaldžius darbuotojus.

 

 

 

Direktorius                                                                                      Rymantas Mockevičius

 

PATVIRTINTA

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus

2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-194

 

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) darbo tvarką.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, departamento nuostatais, departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

3. Departamentas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI DEPARTAMENTO STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEPARTAMENTO DIREKTORIUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

 

4. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kuris organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja departamento veiklą, atsako už departamento uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą bei darbo organizavimą.

5. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau – atitinkamai Seimas, Prezidentūra, Vyriausybė), kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose departamentui atstovauja departamento direktorius arba jo įgalioti kiti Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – Departamento darbuotojai).

6. Laikinai nesant Departamento direktoriaus, jo pareigas eina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) paskirtas Departamento direktoriaus pavaduotojas.

7. Departamento direktorius leidžia įsakymus.

8. Prireikus kelių institucijų vadovai gali leisti bendrus įsakymus.

9. Departamento direktorius kontroliuoja ir koordinuoja departamento ir jo struktūrinių padalinių veiklą pats arba per pavaduotojus. Departamento direktoriaus pavaduotojai, įgalioti Departamento direktoriaus, pagal savo kompetenciją duoda pavedimus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.

10. Departamento struktūriniams padaliniams pagal kuravimo sritį vadovauja departamento direktoriaus pavaduotojai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Departamento direktoriui.

11. Departamento direktoriaus pavaduotojai pagal kuravimo sritį atsako už departamento struktūrinių padalinių veiklą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEPARTAMENTO STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

 

12. Departamento struktūrą sudaro valdybos ir skyriai (toliau – padaliniai).

13. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į departamento uždavinius ir funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, departamento nuostatuose bei kituose teisės aktuose, tvirtina departamento darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus reikalų ministrui teikia tvirtinti departamento struktūrą bei pareigybių sąrašus.

14. Padaliniams vadovauja viršininkai arba vedėjai (toliau – padalinių vadovai), kurie gali turėti pavaduotoją(-us).

15. Padaliniai užtikrina įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose departamentui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, užtikrina valstybinių programų įgyvendinimą, organizuoja departamento direktoriaus sprendimų vykdymą bei jų kontrolę.

16. Padaliniai savo darbą organizuoja, vadovaudamiesi Departamento direktoriaus patvirtintais padalinių nuostatais..

17. Padalinių vadovai asmeniškai atsako už padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, Departamento darbuotojų teisės pažeidimų prevenciją, taip pat už departamento direktoriaus ir Departamento direktoriaus pavaduotojų rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

18. Padalinių vadovai turi užtikrinti, kad priimti nauji Departamento darbuotojai būtų supažindinti su departamento ir jo padalinių nuostatais, šiuo Reglamentu, priimto Departamento darbuotojo pareigybės aprašymu, taip pat su kitais teisės aktais, kuriais privalo vadovautis savo veikloje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

19. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kurių rengimą organizuoja ir koordinuoja Departamento Bendrųjų reikalų skyrius. Strateginiai ir metų veiklos planai bei kiti planavimo dokumentai skelbiami Departamento interneto svetainėje.

20. Kaip vykdomi Departamento veiklos planavimo dokumentai vertina Departamento Vidaus audito skyrius.

21. Planavimo dokumentų projektus ir ataskaitų projektus rengia ir Departamento direktoriui teikia Departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

22. Strateginio veiklos plano programos (-ų) įgyvendinimą prižiūri Departamento direktoriaus paskirtas (-i) programos (-ų) koordinatorius (-iai).

23. Departamento metiniam veiklos planui įgyvendinti sudaromi padalinių metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina Departamento direktorius.

24. Padalinių metines veiklos ataskaitas rengia padalinių vadovai ir suderinę su padalinį kuruojančiu Departamento direktoriaus pavaduotoju teikia Departamento direktoriui.

25. Departamento einamieji veiklos klausimai aptariami pasitarimuose, kuriuose dalyvauja Departamento direktorius, pavaduotojai ir padalinių vadovai. Šiuose pasitarimuose Departamento direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti departamento darbuotojai.

26. Departamento direktoriaus pavaduotojai gali kviesti padalinių vadovus ir kitus departamento darbuotojus į pasitarimus, jiems pavestų uždavinių vykdymo ar kuruojamų veiklos sričių klausimais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

 

27. Departamento direktorius pagal kompetenciją pasirašo:

27.1. Departamento dokumentų blanke įformintus dokumentus, siunčiamus Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Seimo komitetų pirmininkams, Seimo komitetams, Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, Seimo kontrolieriams, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, ministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, generaliniam prokurorui, vidaus reikalų viceministrams, departamentų ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos vadovams, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, užsienio šalių analogiškų tarnybų vadovams, kitus įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

27.2. įstatymų nustatyta tvarka teisės aktus, sutartis ir susitarimus;

27.3. buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vadovo parašas;

27.4. kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus.

28. Departamento direktoriui pasirašyti dokumentai gali būti pateikti tik tuomet, kai jie yra vizuoti rengėjo, rengėjo padalinio vadovo, Departamento direktoriaus pavaduotojų. departamento direktoriui pateikiant pasirašyti įslaptintus dokumentus, kartu turi būti pateikiamas ir tiesioginio dokumento rengėjo, rengėjo padalinio vadovo ir Departamento direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio atitinkamą padalinį, vizuotas dokumento egzempliorius.

29. Departamento direktorius tvirtina:

29.1. padalinių veiklos planus;

29.2. tarnybinių patikrinimų, nelaimingų atsitikimų tyrimų išvadas;

29.3. darbo ir budėjimo grafikus;

29.4. teisės aktų nustatyta tvarka kitus dokumentus.

30. Su Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriumi turi būti suderinti šie departamento direktoriui teikiami pasirašyti ar tvirtinti dokumentai:

30.1. Departamento direktoriaus įsakymai, kuriais nustatomos norminio pobūdžio taisyklės;

30.2. Departamento direktoriaus įsakymai dėl Departamento darbuotojų atleidimo iš tarnybos (darbo);

30.3. tarnybinių patikrinimų išvados dėl tarnybinių nusižengimų, už kuriuos siūloma skirti tarnybinę nuobaudą;

30.4. tarnybinių patikrinimų išvados dėl sveikatos sutrikdymų;

30.5. tarnybinių patikrinimų išvados, kuriose konstatuojama, kad pareigūnas savo poelgiu pažemino pareigūno vardą;

30.6. rašytinės sutartys ir susitarimai.

31. Jei Departamento direktoriaus pasirašomas ar tvirtinamas dokumentas rengiamas departamente veikiančioje elektroninių dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS), visos vizavimo, derinimo ir pasirašymo procedūros atliekamos DVS teikiamomis priemonėmis.

32. Departamento Bendrųjų reikalų skyrius atsako už tai, kad visi per DVS Departamento direktoriui pateikiami dokumentai turėtų pagal šį reglamentą privalomas derinimo ir vizavimo žymas, leidžiančias identifikuoti tai atlikusius Departamento darbuotojus.

33. Pasirašyti ir tvirtinti per DVS gauti dokumentai (išskyrus trumpai saugomus ir neperduodamus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims veiklos dokumentus) Departamento direktoriaus pasirašomi saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, jeigu teisės aktai nenumato kitaip.

34. Departamento direktoriaus pavaduotojai, Departamento direktoriui pavedus ir (ar) jam laikinai nesant, vidaus reikalų ministro nepaskirti atlikti Departamento direktoriaus funkcijų, pagal kompetenciją pasirašo:

34.1. departamento dokumentų blanke įformintus siunčiamus dokumentus dėl saugomų asmenų išvykų ir (ar) vizitų bei renginių prie Departamento saugomų objektų;

34.2. departamento dokumentų blanke įformintus siunčiamus dokumentus, kurių atsakymo terminas vėluoja.

35. Departamento Finansų skyriaus vedėjas pagal kompetenciją pasirašo:

35.1. Departamento Finansų skyriaus blanke įformintas pažymas Departamento darbuotojams apie darbo užmokestį;

35.2. pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) dėl pašalpos skyrimo, apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį bei apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą. įgaliojus Departamento direktoriui pranešimus VSDFV gali pasirašyti ir kitas Departamento Finansų skyriaus darbuotojas;

35.3. antro parašo teise – banko ir kasos dokumentus, finansinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, departamento programų sąmatas, Departamento direktoriui įgaliojus – kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus.

36. Departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos viršininkas pagal kompetenciją pasirašo Kriminalinės žvalgybos valdybos blanke įformintus siunčiamus dokumentus kriminalinės žvalgybos klausimais. 

37. Departamento Vidaus audito skyriaus vedėjas pagal kompetenciją pasirašo Departamento Vidaus audito skyriaus blanke įformintus siunčiamus dokumentus vidaus audito klausimais.

38. Departamento Personalo skyriaus vedėjas pagal kompetenciją pasirašo:

38.1. Departamento Personalo skyriaus blanke įformintas pažymas apie Departamento darbuotojų darbo eigą;

38.2. Departamento Personalo skyriaus blanke įformintus siunčiamus dokumentus dėl Departamento darbuotojų charakteristikų, pažymas dėl tarnybos;

38.3. pranešimus VSDFV apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, suteiktas tėvystės atostogas bei vaiko priežiūros atostogas. įgaliojus Departamento direktoriui pranešimus VSDFV gali pasirašyti ir kitas Departamento Personalo skyriaus darbuotojas.

39. Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas teisės aktų nustatytais atvejais pasirašo departamento dokumentų blanke įformintus siunčiamus dokumentus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

DARBO LAIKAS

 

40. Departamente pirmadienį–ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali nustatyti kitokį darbo laiką.

41. Dirbantiems pamainomis statutiniams valstybės tarnautojams darbo laikas nustatomas pagal iš anksto patvirtintus darbo ir budėjimo grafikus, kurie sudaromi Departamento Informacinėje sistemoje (toliau – VADIS).

42. Departamento direktorius įsakymu skiria Departamento darbuotoją, atsakingą už atitinkamo padalinio darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą.

43. Departamente darbo laiko apskaita tvarkoma VADIS, vadovaujantis Darbo ir poilsio laiko apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo laiko apskaitą.

44. Departamento darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti Departamento Pajėgų valdymo valdybos J1 skyriaus budėtojus apie neatvykimą į tarnybą (darbą) ir šio neatvykimo priežastį.

45. Atostogų metu susirgęs Departamento darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti Departamento Pajėgų valdymo valdybos J1 skyriaus budėtojus apie nedarbingumo laikotarpį.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS IR JŲ VEIKLA

 

46. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir vidaus reikalų ministro įsakymų nuostatas, departamento direktoriaus įsakymu sudaromos nuolatinės ar laikinosios komisijos, darbo grupės.

47. Nuolatinės komisijos sudaromos ilgalaikei funkcijai vykdyti.

48. Laikinosios komisijos sudaromos departamento direktoriaus pavestai trumpalaikei funkcijai vykdyti.

49. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas(-ai), nariai ir sekretorius.

50. Didelės apimties ir (ar) sudėtingiems teisės aktams parengti Departamento direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė iš darbo grupės vadovo, jo pavaduotojo(-ų), narių ir, jei reikia, sekretoriaus.

51. Departamente komisijos, darbo grupės gali būti sudarytos iš departamento darbuotojų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, taip pat mokslo institucijų atstovų. Tokio pobūdžio komisijos ar darbo grupės sudėtis gali būti tvirtinama Departamento direktoriaus įsakymu, minėtų institucijų bei įstaigų vadovams sutikus.

 

III SKYRIUS

PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

52. Pavedimai gali būti duodami Departamento direktoriaus įsakymais ar rezoliucijomis, Departamento direktoriaus pavaduotojų ar padalinių vadovų rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

53. Departamento direktorius duoda pavedimus Departamento direktoriaus pavaduotojams, departamento padalinių vadovams, ir Departamento darbuotojams. Departamento direktoriaus pavaduotojai pavedimus duoda pagal jiems Departamento direktoriaus nustatytą kompetenciją. Padalinių vadovai duoda pavedimus jiems pavaldiems Departamento darbuotojams.

54. Pavedimų vykdymą organizuoja Departamento direktoriaus pavaduotojai pagal Departamento direktoriaus nustatytas kuravimo sritis.

55. Dokumentus su departamento direktoriaus rezoliucijomis Departamento Bendrųjų reikalų skyrius perduoda Departamento direktoriaus pavaduotojams, padalinių vadovams, Departamento darbuotojams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-557 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklės) nustatyta tvarka.

56. Jei pavedimas duotas keliems vykdytojams, pagrindinis vykdytojas (jis pavedime nurodomas pirmasis) privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą. Už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku yra atsakingi visi vykdytojai. Jeigu rašytinis pavedimas teikiamas vykdytojams elektronine forma, pavedimas pateikiamas visiems vykdytojams. Tokiu atveju elektroninio dokumento rezoliucijoje aiškiai nurodomas už tokio pavedimo vykdymą atsakingas vykdytojas.

57. Pavedimų vykdymą Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

58. Pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo departamente, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo departamente dienos, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodyta kitaip.

59. Pavedimų dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų įvykdymo terminai nustatomi vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d.  nutarimo Nr. 409 redakcija) (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatytais terminais.

60. Dokumentų užduočių įvykdymo terminas gali būti bendras arba individualus.

61. Atskirų dokumentų kategorijų bendrieji dokumentų užduočių įvykdymo terminai nustatomi teisės aktų bei šio Reglamento 1 priede nustatyta tvarka. Individualus dokumentų užduočių įvykdymo terminas nurodomas dokumento tekste arba rezoliucijoje.

62. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui.

63. Departamento direktoriaus nustatytas terminas parengti teisės akto projektą gali būti pratęstas tik tuo atveju, kai vykdytojas Departamento direktoriui pateikia motyvuotą prašymą ar departamento direktoriaus įsakymo pakeitimo projektą, jei terminas buvo nustatytas įsakymu.

64. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. DVS prie gautos užduoties pažymima „Atlikta“ tik atlikus pavedimą.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

65. Departamente rengiami Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų, departamento direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų projektai (toliau – teisės aktų projektai).

66. Rengiami teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Vyriausybės darbo reglamento, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas), Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, kitų teisės aktų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, nuostatas.

67. Teisės aktų projektus rengia departamento padaliniai ar Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS INICIATYVA

 

68. Pasiūlymus dėl teisės aktų projektų bei galiojančių teisės aktų tobulinimo Departamento direktoriui teikia Departamento direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai, pagal savo kompetenciją.

69. Departamento padaliniai, pagal savo kompetenciją negalėdami išspręsti su jų veikla susijusių klausimų, gali teikti atitinkamus teisės aktų projektus Departamento direktoriui, kai šiuos projektus vizuoja atitinkamą sritį kuruojantis Departamento direktoriaus pavaduotojas.

70. Departamento padaliniai, siūlydami rengti teisės akto projektą, kuriame numatoma iš esmės keisti arba nustatyti teisinių santykių reguliavimą, Departamento direktoriui parengia tarnybinį pranešimą, kuriame išdėsto teisės akte sprendžiamos problemos esmę, teisės akto tikslus ir uždavinius, laukiamus teigiamus rezultatus bei siūlymus dėl darbo grupės sudarymo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS IR DERINIMAS

 

71. Teisės aktų projektai rengėjų turi būti suderinti su padaliniais, su kurių kompetencija jie yra susiję:

71.1. Finansų skyriumi – teisės aktų projektai, kurie susiję su piniginiais ištekliais, darbo užmokesčio mokėjimu, apskaita ir finansavimu;

71.2. Personalo skyriumi – teisės aktų projektai, susiję su valstybės tarnautojų tarnyba ir darbo santykiais;

71.3. kitais padaliniais, su kurių kompetencija jie yra susiję.

72. Padaliniai savo išvadas dėl pateiktų derinti projektų pateikia per 5 darbo dienas nuo teisės akto projekto gavimo padalinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

73. Norminio pobūdžio teisės aktų projektai (priedai, jeigu jie yra), suderinti su padaliniais, pateikiami derinti Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui, kuris įvertina, ar teisės akto projektas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams ir ar atitinka juridinės technikos reikalavimus. Norminio pobūdžio teisės aktą privalo vizuoti projekto rengėjas ar jį rengusios darbo grupės vadovas, projektą rengusio padalinio vadovas, atitinkamą sritį kuruojantis Departamento direktoriaus pavaduotojas ir Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

74. Teisės akto projekto derinimo faktas patvirtinamas Departamento darbuotojo, su kuriuo šis projektas turi būti suderintas, viza. Jei teisės aktų projektai rengiami DVS, visi teisės akto projekto derinimo faktai patvirtinami DVS priemonėmis. Vizuodamas projektą, Departamento darbuotojas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su teisės akto projektu, jam pritaria ir prisiima atsakomybę pagal savo kompetenciją.

75. Jeigu Departamento darbuotojas nepritaria pateiktam dokumento projektui, jis vizuoja su pastaba, o prireikus savo pastabas bei pasiūlymus išdėsto atskirame rašte. Jeigu Departamento darbuotojas nepritaria derinamam teisės akto projektui, naudodamasis DVS priemonėmis jis jį atmeta pateikdamas atmetimo priežastis arba vizuoja su pastaba. Jeigu dėl pateikto teisės akto projekto pateikiama pastabų, į kurias rengėjai neatsižvelgia, iškilusiems prieštaravimams pašalinti Departamento direktorius arba Departamento direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis teisės akto projektą rengusį padalinį, gali organizuoti pasitarimą.

76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektai Vidaus reikalų ministerijai teikiami vadovaujantis Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KITŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

 

77. Departamentas Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jam pateiktų derinti kitų viešojo administravimo institucijų parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų.

78. Pateiktus departamentui derinti kitų institucijų teisės aktų projektus Departamento direktorius vizuoja tik tada, kai dėl šių teisės aktų projektų teikę pastabas ir pasiūlymus padaliniai juos patikrina ir vizuoja šių teisės aktų projektų kopijas. Jeigu dėl pateikto vizuoti teisės akto projekto Departamento direktorius turi pastabų ar pasiūlymų, jis jį vizuoja su pastaba, kuri išdėstoma atskirame lape.

79. Popierinėje ar elektroninėje formoje gautą derinti teisės akto projektą departamento Bendrųjų reikalų skyrius perkelia į DVS, užregistruoja ir nukreipia Departamento direktoriui rezoliucijai paskirti. Departamento direktoriui paskyrus rezoliuciją vykdyti Departamento Bendrųjų reikalų skyrius DVS priemonėmis kontroliuoja šio pavedimo vykdymą.

80. Kai gaunamas derinti elektroninėmis priemonėmis parengtas teisės akto projektas, jis registruojamas ir nukreipiamas vykdytojui, o atsakymas dėl tokio teisės akto projekto rengiamas ir perduodamas elektroninėmis priemonėmis šio reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai derinti teisės aktą pateikusi įstaiga rašte paprašo atsakymą pateikti kitokiomis priemonėmis.

81. Kai gaunamas vizuoti elektroninėmis priemonėmis parengtas teisės akto projektas, jis registruojamas ir nukreipiamas vykdytojui, o tokio teisės akto projekto viza rengiama elektroninėmis priemonėmis šio reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai derinti teisės aktą pateikusi institucija rašte paprašo vizuoti teisės akto projektą ir jį pateikti kitokiomis priemonėmis.

82. Jeigu nepritariama pateiktam teisės akto projektui, Departamento direktorius gali teisės akto projekto elektroninį dokumentą vizuoti su pastaba, o prireikus savo pastabas ir pasiūlymus išdėstyti atskirame rašte.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ RENGIMAS, VIZAVIMAS, DERINIMAS, TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

83. Departamento direktorius leidžia įsakymus dėl:

83.1. padalinių nuostatų, darbo tvarkos aprašų patvirtinimo;

83.2. departamento darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo;

83.3. departamento darbuotojų (išskyrus departamento direktoriaus pavaduotojus) priėmimo į pareigas (darbą) ir atleidimo iš pareigų (darbo), atostogų suteikimo, komandiruočių, nuobaudų skyrimo Departamento darbuotojams, jų skatinimo;

83.4. komisijų ir darbo grupių sudarymo;

83.5. kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų jam suteiktų funkcijų vykdymo.

84. Departamento darbuotojai rengia, ir teikia Departamento direktoriui įsakymų projektus.

85. Departamento direktoriaus įsakymai pasirašomi saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, jeigu teisės aktai nenumato kitaip. Kiti departamento darbuotojai elektroninius dokumentus pasirašo arba vizuoja (derina) pažangiuoju parašu, naudodamiesi DVS teikiamomis priemonėmis, kurios užtikrina pasirašančio arba vizuojančio (derinančio) asmens tapatybės indentifikavimą.

86. Saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir paremtas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, saugus pasirašymas arba vizavimas (derinimas) departamento darbuotojų, pasirašomiems ar vizuojamiems (derinamiems) elektroniniams dokumentams turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose.

87. Departamento Bendrųjų reikalų skyrius tikrina, ar Departamento direktoriaus pasirašytas įsakymas DVS buvo nusiųstas susipažinti suinteresuotiems departamento darbuotojams. Departamento Personalo skyrius atsakingas už savo padalinio parengtų įsakymų supažindinimą. Departamento darbuotojai su direktoriaus įsakymu privalo susipažinti per 7 darbo dienas.

88. Departamento direktoriaus įsakymų projektai, susiję su padalinių veiklos sritimis, rengėjų turi būti suderinti su suinteresuotais padaliniais Reglamento nustatyta tvarka. Teikiami Departamento direktoriui pasirašyti įsakymai ir jais tvirtinami dokumentai turi būti vizuoti rengėjo ir jo padalinio vadovo, suinteresuotų padalinių vadovų, Departamento direktoriaus pavaduotojo, pagal kuravimo sritį:

88.1. įsakymus veiklos klausimais, personalo klausimais, atostogų klausimais ir komandiruočių klausimais, prieš pasirašant direktoriui, vizuoja atitinkamo padalinio vadovas. Įsakymus veiklos klausimais vizuoja ir rengėjas;

88.2. įsakymus, kuriais sprendžiami finansiniai klausimai, prieš pasirašant Departamento direktoriui, vizuoja Departamento Finansų skyriaus vedėjas.

89. Departamento direktoriaus įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre (toliau – TAR), departamento interneto svetainėje, Departamento Intranete (VADIS) bei įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena. Šie įsakymai registruojami ir skelbiami Tar Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-369 „Dėl teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

90. Departamento direktoriaus įsakymai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, TAR, departamento interneto svetainėje ir VADIS neskelbiami. Šie teisės aktai rengiami, įforminami, registruojami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašas), reikalavimais.

91. Kai departamento direktoriaus įsakymai turi būti registruojami ir skelbiami TAR, rengėjas privalo tai nurodyti departamento direktoriaus įsakymo DVS kortelėje. Departamento direktoriaus įsakymus TAR registruoja Departamento Bendrųjų reikalų skyrius. TAR-e užregistruoto įsakymo datą ir numerį departamento Bendrųjų reikalų skyrius įrašo DVS kortelės pastabų skiltyje.

 

V SKYRIUS

ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

92. departamente asmenys aptarnaujami, jų prašymai, skundai, pranešimai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

93. DVS registruojami ir nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ar skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos jis pageidautų gauti atsakymą. Asmenų prašymus, skundus, pranešimus priima ir registruoja departamento Bendrųjų reikalų skyrius. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti pageidavimai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.

94. Paprastai nenagrinėjami prašymai ar skundai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas arba pareiškėjo nepasirašyti, išskyrus atvejus, kai siekiant, kad nenukentėtų pareiškėjo ar valstybės interesai, atitinkamą sprendimą dėl nagrinėjimo priima departamento direktorius, atsižvelgdamas į prašymo ar skundo turinį.

95. Pareiškėjui turi būti atsakyta į visus jo iškeltus klausimus.

96. Jeigu departamentas nėra įgaliotas spręsti prašyme išdėstytų klausimų, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo departamente datos persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai pranešama pareiškėjui. Kai prašymą turi nagrinėti teismas, jis grąžinamas pareiškėjui ir pateikiama visa reikalinga informacija.

97. Pareiškėjui elektroniniu paštu kreipiantis į departamentą su prašymu, sudarytu elektroninių duomenų pavidalu, jis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo įgalioto asmens-atstovo – elektroniniu parašu, kuris patvirtintas sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti pareiškėją. Atsakymai į tokį prašymą pareiškėjui pateikiami elektroniniu paštu, o pareiškėjo pageidavimu – siunčiami paštu prašyme nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Departamento direktoriaus arba jo įgalioto Departamento darbuotojo saugiu elektroniniu parašu.

98. Pareiškėjo arba jo atstovo elektroninių duomenų pavidalu sudarytas ir elektroniniu būdu pateiktas elektroniniu parašu pasirašytas prašymas registruojamas, tvarkomas ir įtraukiamas į apskaitą vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės). Gavus neatpažįstamo formato elektroninį dokumentą ar elektroninį dokumentą, kurio neįmanoma atidaryti ir apdoroti Departamento elektroninių dokumentų valdymo sistemos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, apie tai pranešama pareiškėjui. Už departamento elektroninių dokumentų registravimą atsakingas departamento Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojas dėl to kreipiasi į pareiškėją, jei iš pateiktos informacijos yra galimybė nustatyti jo kontaktinius duomenis.

99. Elektroninių duomenų pavidalu sudarytas prašymas turi būti parengtas pagal patvirtintą departamento interneto svetainėje pateiktą elektroninę prašymo formą ir joje nurodytus reikalavimus.

100. Elektroninių duomenų pavidalu teikiamas prašymas turi būti sudarytas naudojantis vienu iš duomenų formatų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl atvirųjų elektroninių dokumentų standartų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas gyventojams, valstybės institucijoms ir įstaigoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis informacija, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. T-17 „Dėl rekomendacijų dėl atvirųjų elektroninių dokumentų standartų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas gyventojams, valstybės institucijoms ir įstaigoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis informacija patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

101. Departamente gauti elektroniniai dokumentai registruojami Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 19-28 punktuose nustatyta tvarka.

102. Tokią pat kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu nepasirašyti gauti elektroniniai dokumentai arba gauti departamento neatpažįstamais elektroninio parašo formatais pasirašyti elektroniniai dokumentai, laikomi nepasirašytais dokumentais. Gavus neatpažįstamo formato elektroninį dokumentą ar elektroninį dokumentą, kurio neįmanoma atidaryti ir apdoroti įstaigos elektroninių dokumentų valdymo sistemos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, apie tai pranešama siuntėjui. Už departamento elektroninių dokumentų registravimą atsakingas asmuo dėl to kreipiasi į elektroninio dokumento siuntėją, jei iš pateiktos informacijos yra galimybė nustatyti jo kontaktinius duomenis.

103. Elektroniniai dokumentai, užregistruoti ir įtraukti į DVS, su Departamento direktoriaus arba Departamento direktoriaus pavaduotojų rezoliucijomis perduodami vykdytojams.

104.  departamento Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojas departamente gautam elektroniniam dokumentui suteikia registracijos numerį jį užregistruodamas gautų dokumentų registre  ir fiksuoja gavimo datą, pasirašydamas elektroniniu parašu. Gauto elektroninio dokumento registracijos numeris ir gavimo data nedėstomi elektroninio dokumento turinyje.

105. Rašant rezoliuciją elektroninio dokumento turinys nekeičiamas, o rezoliucijos turinys išdėstomas elektroninių dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

106. Departamente rengiamas, vizuojamas, derinamas, patvirtinamas, pasirašomas ir registruojamas toks elektroninių dokumentų egzempliorių skaičius, kokio reikia tolimesniam dokumentų tvarkymui.

107. Rengiant elektroninį dokumentą jo turinyje parašo rekvizitas įforminamas be parašo, tvirtinimo ar suderinimo žymos – be parašo ir datos. Duomenys apie elektroninio dokumento registravimą (elektroninio dokumento data ir registracijos numeris) nurodomi Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka, nekeičiant elektroninio dokumento turinio ir užpildant elektroninio dokumento metaduomenis (kontekstinę informaciją).

108. Departamento sudarytus dokumentus registruoja departamento Bendrųjų reikalų skyrius elektroninių dokumentų rengimo ir tvarkymo posistemėje. Kriminalinės žvalgybos valdyba registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus kriminalinės žvalgybos klausimais. departamento Vidaus audito skyrius registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus audito klausimais.

109. Siunčiamas elektroninis dokumentas turi būti parengtas ir perduodamas taip, kaip reikalaujama Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 26 punkte.

110. Departamento veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

111. Departamente parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose, kurių sąrašą tvirtina Departamento direktorius.

112. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Departamento direktoriui tvirtinti teikia departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

113. departamento Bendrųjų reikalų skyrius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą departamento padaliniuose. Už dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą bei užduočių vykdymo kontrolę departamento padaliniuose atsakingi jų vadovai bei paskirti už dokumentų tvarkymą atsakingi padalinių darbuotojai. Padaliniai rengia, įformina, tvarko dokumentus, sudaro ir saugo bylas iki atidavimo archyviniam saugojimui. Dokumentai, parengti nesilaikant dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų, grąžinami rengėjams.

114. Parengti dokumentai turi būti registruojami jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, gauti dokumentai – jų gavimo dieną. Gauti dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus. Registruotini dokumentai registruojami dokumentų registruose ar DVS. Neregistruojami gauti informaciniai pranešimai (apie posėdžius ir pasitarimus, reklaminiai lankstinukai, konferencijų programos, periodiniai leidiniai, sveikinimo ir asmeninio pobūdžio laiškai, kvietimai ir kita korespondencija), nesusiję su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į dokumentų apskaitos sistemą.

115. Europos sąjungos tarybos Generalinio sekretoriato elektroniniu paštu atsiųsti Europos sąjungos (toliau – ES) dokumentai (anglų, prancūzų, lietuvių kalbomis) registruojami Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (toliau – LINESIS). Šiuos dokumentus registruoja departamento Bendrųjų reikalų skyrius. Gautus Europos sąjungos tarybos Generalinio sekretoriato ES dokumentus DVS registruoja departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

116. Gautus dokumentus departamento Bendrųjų reikalų skyrius priima, patikrina, perkelia į DVS,  nustatyta tvarka registruoja ir pateikia Departamento direktoriui ar Departamento direktoriaus pavaduotojams susipažinti bei paskirti vykdytoją. Jeigu dokumentas gautas ne pirmą kartą, pateikiant dokumentą departamento direktoriui ar Departamento direktoriaus pavaduotojams, nurodomas prieš tai gautą dokumentą nagrinėjęs padalinys. Gautus atsakymus į paklausimus bei dokumentus, akivaizdžiai skirtus tam tikram padaliniui, departamento Bendrųjų reikalų skyrius nukreipia tiesiogiai padalinio vadovui.

117. Departamento darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią departamento elektroninio pašto dėžutę. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, perkeliami į DVS ir registruojami bendra tvarka.

118. Departamento darbuotojai, gavę dokumentus tiesiogiai iš kitų institucijų, adresuotus Departamento vadovybei ar departamentui, privalo juos nedelsdami perduoti užregistruoti departamento Bendrųjų reikalų skyriui.

119. Departamento direktorius, skirdamas dokumentą vykdytojui, rašo rezoliuciją DVS teikiamomis priemonėmis. Rezoliucijoje rašoma vykdytojo vardas ir pavardė, pavedimo turinys, taip pat gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas.

120. Dokumentai su Departamento direktoriaus rezoliucija DVS procesu nukreipiami vykdytojui. Jei rezoliucijoje nurodytas pavedimas duotas keliems vykdytojams, pirmasis pavedimo vykdytojas organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako už tai, kad jis būtų įvykdytas laiku. Ne pirmieji vykdytojai privalo, nelaukdami pirmojo vykdytojo priminimų, pagal savo kompetenciją laiku teikti reikiamą informaciją pirmajam vykdytojui. Už parengto dokumento kokybę atsako visi vykdytojai. Užduotis laikoma įvykdyta, kai parengtas dokumentas yra pasirašytas rezoliuciją užrašiusio vadovo ir tik tuomet užduoties vykdytojas gali DVS pažymėti užduotį kaip atliktą.

121. Jeigu departamento siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, jis teikiamas pasirašyti kartu su dokumentu, į kurį atsakoma, ir kitais susijusiais dokumentais. Pasirašyto ir užregistruoto siunčiamo dokumento originalas ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jo kopijos išsiunčiami adresatams per DVS arba paštu.

122. Siunčiamame dokumente turi būti nurodyta rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Siunčiamame atsakyme į gautą dokumentą, turi būti dokumento, į kurį atsakoma, data ir numeris.

123. Faksimiliniu ryšiu gauti dokumentai, jei yra užtikrinta jų teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, registruojami bendra tvarka. Jei vėliau atsiunčiamas dokumento originalas, jis registruojamas ta pačia data ir numeriu, kaip anksčiau faksimiliniu ryšiu gautas dokumentas. Dokumentų faksogramos ir antrieji egzemplioriai saugomi kartu.

124. Elektroniniu paštu siunčiami ir gaunami dokumentai rengiami, tvarkomi, įtraukiami į apskaitą, saugomi ir naikinami, vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis.

125. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarantys dokumentai gaunami, registruojami, rengiami, įforminami, siunčiami, naudojami, dauginami, naikinami bei saugomi laikantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintų dokumentų valdymo ir įslaptintos informacijos apsaugos, reikalavimų.

126. Dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir į apskaitą įtraukia už įslaptintos informacijos administravimą atsakingi Departamento darbuotojai, paskirti Departamento direktoriaus įsakymu ir turintys leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

127. Departamento direktoriaus pasirašytas sutartis arba susitarimus, autorines sutartis privaloma registruoti. departamento Bendrųjų reikalų skyrius juos registruoja DVS.

128. Sutartys gali būti pasirašomos elektroniniu parašu. Tokiu atveju šalys sutartį pasirašo saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

129. Gautų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą ir siunčiamų – į užsienio kalbas organizuoja pavedimo vykdytojas arba, jo pavedimu per DVS, departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

130. Prašymus dėl išduodamų pažymų, dokumentų kopijų išdavimo nustatyta tvarka registruoja ir minėtus dokumentus išduoda departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

131. Departamento direktoriaus pasirašyti įstaigos teisės aktai (įsakymai veiklos klausimais ir jais tvirtinami nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės, programos ir kt., kurie yra atskirai įforminama teisės akto dalis, įsakymai personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais) DVS registruojami jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną ir perduodami padaliniams pagal rengėjo nurodytą suinteresuotų asmenų sąrašą.

Pasirašytų individualių įsakymų personalo klausimais kopijas nustatyta tvarka į asmens bylas deda personalo administravimo funkcijas atliekantis Departamento darbuotojas.

132. Rengėjo pasirašyti tarnybiniai pranešimai registruojami DVS. Juos vizuoja padalinio vadovas, jo nesant – padalinio vadovo pavaduotojas ar kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Užregistruoti ir vizuoti tarnybiniai pranešimai, prašymai pateikiami Departamento direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuruojamą veiklos sritį. Departamento direktorius arba jo pavaduotojas rašo rezoliuciją, nurodydamas vykdytojus ir iškeltos problemos sprendimo būdą.

133. Padalinių darbo ir budėjimo grafikai, pasirašyti atitinkamo padalinio vadovo bei vizuoti kuruojančio Departamento direktoriaus pavaduotojo, pateikiami tvirtinti Departamento direktoriui. Padalinio darbo ir budėjimo grafiko rengėjas privalo DVS prie suinteresuotų asmenų nurodyti Departamento Pajėgų valdymo valdybos J1 skyrių. Supažindinimas su patvirtintais darbo ir budėjimo grafikais atliekamas DVS teikiamomis priemonėmis.

Departamento darbuotojų pasirašymas, susipažinimas ar elektroninių dokumentų vizavimas (derinimas) DVS teikiamomis priemonėmis turi tokią pat teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose.

 

VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS

 

134. Visuomenės informavimu apie departamento veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie departamentą formavimu rūpinasi Departamento direktorius ir Departamento direktoriaus pavaduotojai.

135. Su žiniasklaidos atstovais bendrauja departamento direktorius, jam nesant – pavaduojantis Departamento direktoriaus pavaduotojas ar kitas įgaliotas Departamento darbuotojas. Išplatinti pranešimai ir kita informacija žiniasklaidai ir visuomenei privalo atitikti oficialią departamento poziciją.

136. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir tretiesiems asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2013 m.  balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir tretiesiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KOMANDIRUOTĖS

 

137. Departamento direktoriaus pavaduotojų ir Departamento darbuotojų išvykimas į komandiruotes šalies teritorijoje ir į užsienį organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 redakcija) bei Departamento komandiruočių tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-487„Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

138. Įsakymus dėl komandiruočių rengia departamento Bendrųjų reikalų skyrius arba Departamento Pajėgų valdymo valdybos A4 skyrius ir pasirašo Departamento  direktorius.

139. Departamento darbuotojai į užsienio valstybes komandiruojami atlikti tarnybinių funkcijų, oficialių kvietimų, tarptautinių susitarimų, bendradarbiavimo programų ar planų pagrindu.

 

IX SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

140. Kasmetinės, nemokamos, papildomos mokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti bei atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Departamento valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos departamento valstybės tarnautojams suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

141. Kasmetinės, nemokamos ir tikslinės atostogos departamento darbuotojams suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Atostogos suteikiamos departamento direktoriaus įsakymu.

142. Departamento valstybės tarnautojų, dirbančių pamainomis, kasmetinių atostogų grafikus ateinantiems metams sudaro padalinio vadovas ir iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos teikia tvirtinti departamento direktoriui. Pamainomis dirbantiems statutiniams valstybės tarnautojams atostogos suteikiamos savaitėmis: viena iš dalių turi būti ne trumpesnė kaip dvi savaitės, o likusios dalys suteikiamos netrumpiau kaip po savaitę.

Atostogos turi būti suplanuotos užtikrinant tolygų jų paskirstymą visų metų bėgyje, kad visada būtų išlaikytas reikiamas darbuotojų skaičius pavestoms funkcijoms atlikti tiek konkrečioje pamainoje, tiek ir visame padalinyje, kartu įvertinant ir neatvykimų į tarnybą dėl kitų priežasčių riziką (nedarbingumas, tėvystės atostogos, vaiko slauga ir kt.).

143. Padaliniuose, kur darbas organizuojamas ne pamainomis, kasmetinių atostogų grafikus ateinantiems metams sudaro padalinio vadovas ir iki balandžio 1 d. teikia tvirtinti departamento direktoriui. Šiuose padaliniuose darbuotojų atostogos planuojamos tokiu būdu, kad būtų užtikrintas darbų perimamumas, o pradėti darbai tęsiami nepertraukiamai. To paties padalinio vadovas ir jo pavaduotojai vienu metu atostogų neišleidžiami.

144. Departamento darbuotojai dėl svarbių priežasčių negalintys grafike nurodytu laiku išeiti atostogų arba pageidaujantys pasinaudoti dalimi atostogų, turi Departamento direktoriui pateikti prašymą DVS, kuriame nurodo pageidaujamą atostogų datą.

145. Departamento darbuotojams pageidaujant kasmetines atostogas panaudoti dalimis, suteikiamų kasmetinių atostogų viena iš dalių negali būti trumpesnė nei dešimt darbo dienų.

146. Padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių darbuotojams duoti pavedimai šių darbuotojų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems darbuotojams.

 

X SKYRIUS

Departamento DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMAS,

SKATINIMAS IR PAŠALPOS

 

147. Departamento darbuotojai apdovanojami, skatinami arba jiems gali būti suteikiama vienkartinė materialinė pašalpa, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1134 redakcija), vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1V-299 „Dėl Vidaus reikalų sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo“, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Garbės ženklo nuostatais, patvirtintais departamento direktoriaus 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1V-126 „Dėl garbės ženklo nuostatų patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

148. Departamento darbuotojai skatinami, gauna priedus, priemokas bei vienkartines pinigines išmokas darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

DRAUSMINĖS IR TARNYBINĖS NUOBAUDOS

 

149. Departamento darbuotojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už departamentui padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

150. Įstatymų nustatytais atvejais departamento darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS DEPARTAMENTO VADOVAMS BEI

KITIEMS DEPARTAMENTO DARBUOTOJAMS

 

151. Keičiantis Departamento direktoriui, reikalų perdavimas organizuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

152. Keičiantis Departamento direktoriaus pavaduotojui, jei nėra paskirto naujo Departamento direktoriaus pavaduotojo, reikalai perduodami pagal Departamento direktoriaus nustatytos formos reikalų perdavimo aktą (3 priedas) Departamento direktoriaus įgaliotam pareigūnui.

153. Departamento darbuotojai ilgam išvykstantys iš savo darbo vietos (komandiruotė, atostogos ar kt.) privalo DVS teikiamomis administravimo priemonėmis nurodyti juos pavaduojančius asmenis ir paskirstyti jų neįvykdytas užduotis kitiems vykdytojams.

154. Atleidžiami iš tarnybos (darbo), išeinantys vaiko priežiūros atostogų, perkeliami į kitas pareigas kiti departamento darbuotojai privalo teisės aktų nustatyta tvarka perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), taip pat turimus dokumentus ir bylas, informacinę bei norminę medžiagą, knygas, įgytas už departamento lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, kuris buvo jam perduotas tarnybinėms (darbo) pareigoms vykdyti, padalinio vadovui. Padalinio vadovas paskiria Departamento darbuotoją, atsakingą(-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

155. Su atleidimo iš tarnybos (darbo) įsakymu departamento Personalo skyrius supažindina DVS priemonėmis Informacinių technologijų poskyrio darbuotojus, atsakingus už DVS administravimą.

156. Atleidžiamam iš tarnybos (darbo) ir, jeigu reikia, perkeliamam į kitas pareigas departamento darbuotojui departamento Personalo skyrius parengia atsiskaitymo lapelį ir inicijuoja jo derinimo procesą (2 priedas).

157. Atsiskaitymas su departamentu laikomas baigtu, kai atleidžiamas ar perkeliamas į kitas pareigas Departamento darbuotojas iki įsakyme nurodytos atleidimo ar perkėlimo datos pilnai atsiskaito su tiesioginiu vadovu, departamento Bendrųjų reikalų skyriumi (atsiskaito už visas vertybes bei perduoda turimus įslaptintus dokumentus ir bylas, grąžina spaudus, antspaudus), Elektroninės apsaugos valdyba (grąžina judriojo ryšio įrangą), departamento Personalo skyriumi (grąžina tarnybinius pažymėjimus) ir departamento Finansų skyriumi (padengia įsiskolinimus).

158. Perkeliamų ar atleidžiamų Departamento darbuotojų atsiskaitymo lapeliai registruojami DVS ir saugomi teisės aktų nustatytą saugojimo terminą.

159. Atleidžiamas iš pareigų Departamento darbuotojas, arba perkeliamas į kitas pareigas departamento darbuotojas privalo perduoti elektroninio parašo formavimo įrangą, jei jam tokia buvo suteikta, departamento direktoriaus paskirtam asmeniui.

160. Departamento direktoriaus paskirtas asmuo turi pranešti apie tai Departamento darbuotojo ir grąžinusio elektroninio parašo įrangą sertifikatą sudariusiai įstaigai, kad sertifikatą pripažintų negaliojančiu.

 

XIII SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

161. Departamentas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

162. Departamento antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako departamento Bendrųjų reikalų skyrius.

163. Departamento antspaudas su Lietuvos valstybės herbu naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

164. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, kitų Lietuvos vyriausiojo archyvaro, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

darbo reglamento

1 priedas

 

DOKUMENTŲ UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMO TERMINŲ ATMINTINĖ

 

Pavadinimas

Užduoties įvykdymo terminas, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo terminas

Pavedimai, išdėstyti bet kuriame dokumente (Vyriausybės nutarimas, Ministro Pirmininko potvarkis/rezoliucija, Vyriausybės kanclerio rezoliucija ar kt.), išskyrus pavedimus parengti teisės akto projektą;

- pavedimai parengti teisės akto projektą

per 10 darbo dienų nuo jų gavimo.

 

 

 

 

Per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodyta konkretus įvykdymo laikas.

Pavedimai susiję su Seimo komitetų, komisijų, frakcijų rekomendacijomis ar pasiūlymais

15 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

Pavedimai susiję su Seimo narių rašytiniais klausimais ir paklausimais

per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

Pavedimai susiję su Seimo narių kreipimusi, taip pat jų persiųstais rinkėjų pasiūlymais, pareiškimais ir skundais

per 20 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

VRM administracijos padalinių, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, darbo grupių parengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir norminių ministro įsakymų projektai

Per 5 darbo dienas, o kai pateikiami didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi įstatymų projektai (numatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys) – per 7 darbo dienas.

Vadovybės pavedimai, kai rezoliucijoje nenurodytas konkretus įvykdymo terminas ir užrašyta „Skubiai“

Neatidėliotinai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Asmenų prašymai, skundai, pranešimai

Per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos.

Jeigu Departamentas neįgaliotas spręsti tokių klausimų – per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo raštas persiunčiamas kompetentingai institucijai, kartu pranešant apie tai asmeniui ir paaiškinant persiuntimo priežastis.

Jeigu klausimai priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako prašymą gavusi institucija. Kitos institucijos per 10 darbo dienų nuo užregistravimo atsako prašymą persiuntusiai institucijai.

_________________________

 

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

darbo reglamento

2 priedas

 

(Atsiskaitymo lapelio formos pavyzdys)

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATSISKAITYMO LAPELIS

 

 

____________Nr._______

(data)

Vilnius

 

 

(vardas, pavardė,  padalinys, pareigos, atleidimo (perkėlimo) data, pagrindas,

įsakymo data, Nr.)

Eil.

Nr.

Padalinio pavadinimas

Parašas, data, pastabos

Vardas, pavardė, pareigos

1.    

Tiesioginis vadovas

 

 

2.    

Bendrųjų reikalų skyrius

 

 

3.    

Personalo skyrius

 

 

4.    

Finansų skyrius*

 

 

 

PASTABA. *Finansų skyriui pateikiamas atsiskaitymo lapelis užpildžius 1–3 eilutes.

 

 

 

 

 

 

(atsiskaitymo lapelį išdavusio valstybės tarnautojo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Vadovybės apsaugos departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

darbo reglamento

3 priedas

 

(Reikalų perdavimo akto formos pavyzdys)

 

___________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

_____________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

 

REIKALŲ PERDAVIMO AKTAS

________ Nr. ______

                                                                   (data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis_________________________________________________________

                                                             (dokumento data, numeris, pavadinimas)

 

______________________________ perduoda, o ____________________________ priima šiuos

(vardas ir pavardė)                                              (vardas ir pavardė)

 

darbus ir dokumentus:

 

1. (nurodomi perduodami dokumentai arba dokumentų bylos, nebaigti teisės aktų projektai, pavedimai ir pan.)

 

2.

 

Perdavė

(Pareigų pavadinimas)                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

 

Priėmė

(Pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

______________________