LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1340

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu antrąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-CPVA-V-616 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“:

1.1.1. Pakeičiu 6 lentelės stebėsenos rodiklio kodo R.N.605 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„R.N.605

„Pacientų, kuriems įtartas miokardo infarktas su ST segmento pakilimu, nuvežtų į perkutaninės koronarinės intervencijos centrus, dalis“

 

Procentai

80

95“

 

 

1.1.2. Pripažįstu netekusiu galios 6 lentelės stebėsenos rodiklio kodo R.N.605 išaiškinimą, pažymėtą simboliu *.

1.2.    Papildau tryliktuoju skirsniu:

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-625 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BEI KITŲ IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ ATVEJAIS KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

 

1.     Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.            efektyvaus traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir kitų nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais profilaktikos, diagnostikos, gydymo kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas:

1.3.1.1. psichikos sveikatos specialistų (psichologų, psichiatrų, psichikos sveikatos slaugytojų ir pan.), telefoninės emocinės paramos paslaugas teikiančių specialistų (savanorių), traumų centrų, tikslinių teritorijų sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių) specialistų, teikiančių skubią medicinos traumų, nudegimų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų atvejais, kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas;

1.3.1.2. dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų, tvarkos aprašų, programų ir kt. dokumentų), reikalingų savižudybių profilaktikai, traumų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių stebėsenos sistemos tobulinimas, parengimas ir įdiegimas;

1.3.1.3. traumų ir nelaimingų atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų  atvejais paslaugų teikimo, įgyvendinant integruotos sveikatos priežiūros modelį, efektyvumo vertinimo atlikimas, tyrimų atlikimas bei stebėsenos priemonių sukūrimas, įdiegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Vilniaus universitetas;

1.4.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.4.5. Higienos institutas;

1.4.6. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.4.7. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.4.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios įstaigos, teikiančios tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas traumų atvejais (VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė).

1.5. Galimi parneriai:

1.5.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3. Vilniaus universitetas;

1.5.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.5. Higienos institutas;

1.5.6. Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.7. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

1.5.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios visų lygių traumos centrų funkcijas;

1.5.9. Nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos (toliau – NVO), vykdančios veiklą psichikos sveikatos srityje.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyventojų

130

82

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

0

14

 

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

30

500

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 231 440,00

393 784,00

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

2 231 440,00

393 784,00

0

0

0

0

0

 

 


 

1.3.    Papildau keturioliktuoju skirsniu:

 

„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-622 „VAIKŲ LIGŲ, TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PROFILAKTIKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKAMS PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS“

 

1.       Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos aprašų, mokymo programų ir kt. dokumentų, susijusių su vaikų sveikata, parengimas, tobulinimas, išleidimas, įdiegimas į praktiką ir įgyvendinimas;

1.3.2.   visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir kitų LNSS specialistų, teikiančių paslaugas vaikams, kvalifikacijos tobulinimas bei mokymai vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžiams formuoti;

1.3.3.   tyrimų, analizių, studijų, susijusių su vaikų sveikata, organizavimas, atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio vaikų sveikatos srityje vertinimas ir stebėsena;

1.3.4.   ikimokyklinio ugdymo įstaigų įtraukimas į sukurtą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą;

1.3.5.   visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos gerinimo temomis (informacinių leidinių, vaizdo ir garso medžiagos, meno programų ir projektų, socialinės reklamos, informacijos sklaidai parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida, viešinimas, konferencijų ir renginių organizavimas);

1.3.6.   imigrantų, pabėgėlių ir romų vaikų skiepijimo apimčių didinimas;

1.3.7.   bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius: vaikų alerginių ligų srityje, regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų, srityse bei jų stebėsena ir vertinimas;

1.3.8.   vaikų anafilaksijos registracijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas praktikoje.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.4.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.4.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.4.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.4.7.   Higienos institutas;

1.4.8.   Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.9.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.5. Galimi parneriai:

1.5.1.  VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.5.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.3.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.4.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.5.   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.5.6.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.5.7.   Higienos institutas;

1.5.8.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.9.   Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.5.10. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.12. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai;

1.5.13. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

1.5.14. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.15. psichikos sveikatos centrai;

1.5.16. savivaldybių administracijos;

1.5.17. visuomenės sveikatos centrai apskrityse;

1.5.18. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.19. NVO, bendruomenės;

1.5.20. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, finansuojamos įgyvendinant priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

 

Procentai

21

26

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

 

Skaičius

2

18

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

200

1500

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose“

 

Skaičius

400

2500

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

 

Skaičius

6

30

 

 

 

 

 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 304 702,00

1 112 594,00

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

896 063,00

158 129,00

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 200 765,00

1 270 723,00

0

0

0

0

0

 

 


 

1.4. Papildau penkioliktuoju skirsniu:

 

„PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-R-609 „ PIRMINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.     kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse:

1.3.1.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir remontas;

1.3.1.2.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalingos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigijimas;

1.3.1.3.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, aprūpinimas automobiliais, skirtais pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose;

1.3.1.4.  kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas (materialinės bazės kūrimas) – investavimas į patalpų remontą (rekonstravimą), įrangos ir transporto priemonių įsigijimą;

1.3.1.5.  onkologinių ligų srityje tikslinių teritorijų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių paliatyviosios pagalbos paslaugas infrastruktūros, skirtos paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtrai, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos ir transporto priemonių įsigijimas;

1.3.2.     priklausomybės ligų srityje:

1.3.2.1.  priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas psichikos sveikatos centruose;

1.3.2.2.  žemo slenksčio kabinetų įrengimas savivaldybėse;

1.3.3.      tuberkuliozės srityje:

1.3.3.1. tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

1.3.4. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje:

1.3.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams;

1.3.5.        sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugos teikti, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas transporto priemonėmis paslaugoms teikti pacientų namuose.

1.4.           Galimi pareiškėjai:

1.4.5.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.6.        savivaldybių administracijos;

1.4.7.        savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.8.        psichikos sveikatos centrai;

1.4.9.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.10.      NVO, vykdančios veiklą priklausomybių ligų srityje.

1.5.           Galimi partneriai:

1.5.5.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.6.        savivaldybių administracijos;

1.5.7.        savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.8.        psichikos sveikatos centrai;

1.5.9.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.10.      NVO, vykdančios veiklą priklausomybių ligų srityje.

1.6.           Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.           Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Pagal priemonę negali būti skiriamos lėšos antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

120

105

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

 

85

78

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N. 634

„Vaikų, kuriems diagnozuotas dantų ėduonis, dalis“

Procentai

44,8

39,8

R.N.652

„Tikslinės grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

35

75

R.N.653

„Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės asmenų grupės

20

35

R.N.662

„Tikslinės grupės  moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

20

35

R.N.654

„Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija, dalis“

Procentai

1,9

1

R.N.651

„Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai

26

40

R.N.647

„Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

Procentai

60

60

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

37

 

150

 

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

330 000

1 000 000

P.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

Procentai

 

 

1

0,75

P.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Asmenys

300 000

900 000

 


 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

29 736 785,00

2 623 834,00

0

0

2 823 795,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 266 227,00

199 961,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

32 003 012,00

2 823 795,00

0

0

2 823 795,00

0

0“

 

 

1.5.    Papildau šešioliktuoju skirsniu:

 

„ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-R-626 „PIRMINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.       Priemonės aprašymas

 

1.1.        Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.        Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.         Remiamos veiklos:

1.3.1.     tuberkuliozės srityje:

1.3.1.1.  sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais;

1.3.1.2.  tuberkuliozės profilaktikos ir ambulatorinio gydymo kontrolės priemonių, kurios padėtų lankyti ligonius, juos surastų, kontroliuotų vaistų išgėrimą, įtikintų asmenis, turinčius kontaktą su sergančiaisiais tuberkulioze, pasitikrinti sveikatą dėl galimos tuberkuliozės, įgyvendinimas bei aprūpinimas socialiniais paketais;

1.3.2.     sveiko senėjimo srityje:

1.3.2.1.  informacijos sklaida apie psichikos sveikatos ypatumus ir sveiko senėjimo galimybę vyresniame amžiuje, įtraukiant bendruomenes ir NVO į bendradarbiavimą;

1.3.2.2.  sveiko senėjimo skatinimo savivaldybės lygiu programų vyresniems nei 60 metų asmenims įgyvendinimas pagal savivaldybių parengtas sveikatos programas;

1.3.3.     kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.3.1.  asmens ir visuomenės sveikatos programų, asmens sveikatos priežiūros pirminio lygio bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veiklos integravimo modelio, skirto kraujotakos ir galvos smegenų sistemos ligų rizikos grupių pacientų sveikatai stiprinti bei jų sveikatos būklei stebėti, rengimas, sukūrimas ir (ar) įdiegimas bei įgyvendinimas ir modelio įgyvendinimui reikalingų priemonių įsigijimas;

1.3.3.2.  kraujotakos ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos inovatyvaus modelio įdiegimo priemonių įgyvendinimas visuomenės ir pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.3.3.  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo tobulinimo, bendradarbiavimo su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, priemonių įgyvendinimas;

1.3.3.4.  vienodų nustatytų formų įdiegimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.4.     vaikų ligų srityje sukurti ir įdiegti vaikų odontologinės priežiūros paslaugų teikimo modelius savivaldybių lygiu (apimant tėvų ir vaikų, informavimo, vaikų sergamumo burnos ligomis dinamikos stebėsenos, kontrolės bei kitų priemonių, gerinančių paslaugų prieinamumą, veiksmų įgyvendinimą);

1.3.4.1.   onkologijos ligų srityje tikslinėse teritorijose aktyvių priemonių, didinančių savivaldybių gyventojų geresnį žinojimą apie prevencines programas ir dalyvavimą šiose programose, įgyvendinimas;

1.3.5.     sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumo gerinimo srityje neįgalių suaugusiųjų bei neįgalių vaikų ir jų tėvų informavimo, švietimo ir mokymo veiklų įgyvendinimas sveikatos stiprinimo srityje.

1.4.         Galimi pareiškėjai:

1.4.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.2.      savivaldybių administracijos;

1.4.3.      savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.4.      psichikos sveikatos centrai.

1.5.        Galimi partneriai:

1.5.1.     asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2.     savivaldybių administracijos;

1.5.3.     savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.4.     psichikos sveikatos centrai;

1.5.5.     NVO.

1.6.        Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.        Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

2.       Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

 

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.362

„Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

130

82

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.N. 634

„Vaikų, kuriems diagnozuotas dantų ėduonis, dalis“

Procentai

44,8

39,8

R.N.655

„Tikslinės populiacijos, dalyvavusios vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, dalis“

Procentai

18

23

R.N.652

„Tikslinės grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

35

70

R.N.653

„Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės asmenų grupės

20

35

R.N.662

„Tikslinės grupės  moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“

Procentai nuo tikslinės moterų grupės

20

35

R.N.654

„Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija, dalis“

Procentai

1,9

1

R.N.651

„Tikslinės

grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“

Procentai

26

40

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

6

30

P.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

Procentai

 

1

0,75

P.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P.N. 603

„Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius“

Skaičius

5

60

 


 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 064 193,00

270 370,00

0

0

300 000,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

335 807,00

29 630,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

3 400 000,00

300 000,00

0

0

300 000,00

0

0“

 


 

1.6.    Papildau septynioliktuoju skirsniu:

 

„SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-607 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS“

 

 

1.       Priemonės aprašymas

 

1.1.       Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.       Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, priemonių, gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms, įdiegimas;

1.3.2.    asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų reabilitacijos paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.3.    kompleksinių integruotų paslaugų (medicininės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir mokymo) centro neįgaliems vaikams įsteigimas vienoje iš įstaigų: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų kompleksinių integruotų paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas;

1.3.4.    asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.5.    bandomojo projekto įgyvendinimas, kuriuo numatoma gerinti odontologinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems;

1.3.6.    apsitarnavimo įgūdžių ugdymo programos sunkią ir vidutinę negalią turintiems vaikams bei kompleksinės medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo programos, skirtos fizinę ir psichikos negalią turintiems vaikams, parengimas;

1.3.7.    metodinių priemonių (rekomendacijų, mokymų, algoritmų ir kt.), reikalingų negalią ir specialiųjų poreikių turintiems pacientams, jų šeimos nariams bei darbuotojams, dirbantiems su tokiais pacientais, sukūrimas ir įgyvendinimas.

 

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrines ir (ar) tretines sveikatos priežiūros paslaugas;

1.4.2.     Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.4.3.     Higienos institutas.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.2.   savivaldybių administracijos (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.3.   NVO, veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.5 papunktyje);

1.5.4.   Sveikatos apsaugos ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

1.5.5.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje);

1.5.6.   Švietimo ir mokslo ministerija (įgyvendinant veiklas, numatytas šio skirsnio 1.3.6 papunktyje).

 

2.       Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.       Projektų atrankos būdas

 

Valstybės projektų planavimas.

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.       Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Pagal priemonę nebus finansuojamas infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos bei priemonių įsigijimas (įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugoms teikti neįgaliems vaikams), jei tokios infrastruktūros modernizavimas bus finansuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.647

„Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

Procentai

60

60

R.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Asmenys

0

7800

 

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

0

37000

 

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

13

 

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

0

6

 

 


 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 490 783,00

792 491,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

4 490 783,00

792 491,00

0

0

0

0

0“

 


 

1.7.    Papildau aštuonioliktuoju skirsniu:

 

„AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-606 „ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

 

1Priemonės aprašymas

 

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.            efektyviam integruotos sveikatos priežiūros modeliui plėtoti reikalingos infrastruktūros sukūrimas, gerinant onkologinių ligų prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams:

1.3.1.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas, aprūpinimas šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga;

1.3.1.2.  onkologinės pagalbos konsultacinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tikslinių teritorijų gyventojams teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar modernizavimas: konsultacijų kabinetų įrengimas – patalpų rekonstrukcija ir remontas, kompiuterinės technikos, baldų bei kitos įrangos įsigijimas, medicinos įrangos ir transporto priemonių konsultacinėms paslaugoms teikti įsigijimas;

1.3.1.3.  spindulinės terapijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas: šioms paslaugoms teikti skirtų statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstravimas ir remontas, medicinos ir kitos įrangos įsigijimas;

1.3.1.4.  inovatyvių technologijų diegimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3.2.            onkologinių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos sveikatos priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms (išskyrus tikslinių teritorijų gyventojus) prieinamumo ir kokybės gerinimui reikalingos infrastruktūros sukūrimas:

1.3.2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas, aprūpinimas šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga.

 

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.            asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse;

1.4.2.            Sveikatos apsaugos ministerija.

1.5.     Galimi partneriai:

1.5.1.        asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse ir atitinkančios Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus;

1.5.2.        Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

R.N. 601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

2600

9000

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

80000

260000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

10

40

P.N.609

„Suteikta onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikslinių teritorijų gyventojams“

Skaičius

500

1800

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

11 779 695,00

2 078 770,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

886 644,00

156 466,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

12 666 339,00

2 235 236,00

0

0

0

0

0“

 

 

 

1.8.    Papildau devynioliktuoju skirsniu:

 

„DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-601 „SVEIKO SENĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

 

1Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     sveikos gyvensenos ir profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų srityje:

1.3.1.1.   antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; priemonių, didinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, mažinančių patekimo pas gydytojus eiles, įgyvendinimas;

1.3.1.2.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo ir pan.) gerinimas, informacinių technologijų diegimas ir (ar) atnaujinimas;

1.3.1.3.   klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.2.      psichikos sveikatos gerinimo srityje:

1.3.2.1.   senatvinės silpnaprotystės profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas;

1.3.3.      profesinės sveikatos priežiūros srityje:

1.3.3.1.   pareigūnams nustatytų profesinių sveikatos pakenkimų postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai bei sveikatos stiprinimui skirtos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;

1.3.3.2.   inovatyvaus profesinės sveikatos saugos ir priežiūros modelio, skirto vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sukūrimas, įdiegimas ir įdiegimo rezultatų viešinimas;

1.3.4.      slaugos ir geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo srityje:

1.3.4.1.     geriatrijos centrų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį sukuriant / atnaujinant reikalingą infrastruktūrą stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms geriatrijos paslaugoms teikti bei metodiniam vadovavimui vykdyti;

1.3.4.2.   stacionarinių geriatrinių skyrių įkūrimas / atnaujinimas rajono lygmens ligoninėse, modernizuojant šių paslaugų teikimui reikalingas patalpas ir įsigyjant įrangą; 

1.3.4.3.   ambulatorines geriatrijos paslaugas teikiančių konsultacinių kabinetų įrengimas / atnaujinimas bei aprūpinimas įranga;

1.3.4.4.   sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos kabinetų įkūrimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (patalpų remontas, įrangos ir metodinių priemonių įsigijimas) srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.3.4.5.   profesinės kvalifikacijos tobulinimo geriatrijos srityje programų bei mokomosios ir (ar) metodinės medžiagos ir (ar) programų geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros tematikomis parengimas;

1.3.4.6.   slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir (ar) geriatrinių pacientų šeimos narių, globėjų ir artimųjų, savanorių, nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymai geriatrinių ligonių slaugos ir priežiūros srityje;

1.3.4.7.   slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas slaugos paslaugų teikimo namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo namuose ir (ar) dienos stacionare ir (ar) stacionare, bei tęstinės profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų slaugytojams diabetologams organizavimas;

1.3.4.8.   diagnostikos ir gydymo algoritmų geriatrijos srityje parengimas ir įdiegimas į praktiką;

1.3.5.      uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų srityje:

1.3.5.1.   reumatologijos koordinacinių centrų, reumatologijos ambulatorines paslaugas teikiančių kabinetų įkūrimas / modernizavimas, pagal poreikį pritaikant / atnaujinant patalpas ir aprūpinant įranga;

1.3.5.2.   slaugos specialistų tobulinimosi reumatologijos srityje programų ir (ar) specializuotų kursų parengimas, šių specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.5.3.   informacinių mokomųjų, pacientų savęs vertinimo priemonių ir mokymo programų parengimas / įsigijimas, skirtų reumatologiniams pacientams, jų šeimos nariams, artimiesiems ir globėjams, šių asmenų mokymai.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

1.4.2.      Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas;

1.4.3.      Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

1.4.4.      Vidaus reikalų ministerija;

1.4.5.      Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

1.4.6.      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.4.7.      VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

1.4.8.      VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2.      universitetai, kolegijos;

1.5.3.      Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;

1.5.4.      Vidaus reikalų ministerija;

1.5.5.      Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras;

1.5.6.      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.5.7.      VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

1.5.8.     VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“;

1.5.9.     nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, vykdančios veiklą sveikatinimo ir (ar) socialinėje srityje.

 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal šio skirsnio 1.3.1.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojama tų įstaigų infrastruktūra, kuri buvo atnaujinta įgyvendinant 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio

31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

 

 

10 000

80 000

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

9

67

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

skaičius

0

2

R.N.666

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psichologinė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, dalis“

Procentai

5,5

6,5

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

asmenys

200

700

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

skaičius

2

4

P.N.669

„Įkurtų naujų arba atnaujintų geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių ir (ar) kabinetų skaičius“

vnt.

11

41

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

23 149 472,00

4 085 201,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 586 167,00

279 912,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

24 735 639,00

4 365 113,00

0

0

0

0

0“

 

1.9.    Papildau dvidešimtuoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“

 

1. Priemonės aprašymas

 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.   tuberkuliozės srityje:

1.3.1.1. informuoti visuomenę apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus savivaldybių lygiu, skleisti informacinę medžiagą;

1.3.1.   sveiko senėjimo srityje:

1.3.1.1.  organizuoti bendruomenėse sveikatos ugdymo renginius, skirtus vyresnio amžiaus žmonėms, sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos temomis;

1.3.1.2.  organizuoti praktinius fizinio aktyvumo užsiėmimus vyresniems nei 60 metų amžiaus asmenims;

1.3.1.3.  skleisti mokslo įrodymais pagrįstą informaciją apie fizinio aktyvumo naudą vyresnio amžiaus žmonėms, organizuoti teorinius ir praktinius mokymus vyresniems nei 60 metų amžiaus žmonėms griuvimų prevencijos tematika;

1.3.1.4.  specifinėms savivaldybės problemoms gyventojų psichikos sveikatos srityje spręsti savivaldybių lygiu organizuoti psichikos sveikatos stiprinimo renginius (mokymai, seminarai ir pan.), skirtus vyresnio amžiaus asmenims, šviečiamuosius renginius tokių asmenų artimiesiems ir globėjams, platinti informacinius leidinius;

1.3.2.   kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.2.1.  įgyvendinti iniciatyvas, skirtas tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos (sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos ir kt.) įgūdžiams ugdyti;

1.3.2.2.  skleisti žinias apie kraujotakos ir galvos smegenų kraujotakos ligų priežastis (rizikos veiksnius) ir jų mažinimą, pirminę profilaktiką, ankstyvuosius insulto požymius tikslinių grupių asmenims;

1.3.3.     vaikų ligų srityje:

1.3.3.1.  skleisti informaciją vaikų sveikos gyvensenos (sveikos mitybos įgūdžių, taisyklingos laikysenos, fizinio aktyvumo ir pan.) ir sveikatos priežiūros, imunoprofilaktikos, atsparumo žalingiems sveikatai įpročiams ugdymo problematikos klausimais;

1.3.3.2.     inicijuoti vaikų kuriamos informacinės medžiagos sveikatos stiprinimo temomis kūrimo konkursus bei organizuoti sukurtų darbų sklaidą regionuose;

1.3.3.3.     organizuoti mokymus vaikams traumų prevencijos bei pirmos pagalbos teikimo tematika;

1.3.4.        onkologijos ligų srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.4.1.     vykdyti informacijos sklaidą apie onkologijos ligų rizikos veiksnius, onkologijos ligas ir jų prevenciją, atsižvelgiant į  mokslo įrodymais pagrįstą informaciją, viešinti Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatas, įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemones tikslinėse teritorijose;

1.3.5.        traumų, nelaimingų atsitikimų ir išorinių mirties priežasčių srityje tikslinėse teritorijose:

1.3.5.1.     tikslinių teritorijų savivaldybėse skleisti informaciją traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių sveikatos sužalojimų prevencijos tematika, savivaldybės lygiu įgyvendinti atitinkamas intervencijos priemones, organizuoti mokymus apie pirmosios pagalbos teikimą.

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.4.2.   savivaldybių administracijos.

1.5.   Galimi partneriai:

1.5.1.     savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

1.5.2.     savivaldybių administracijos;

1.5.3.     NVO vykdančios veiklą sveikatinimo ir (ar) socialinėje srityje;

1.5.4.     pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.5.     stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje teikiančios įstaigos srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.6.     visuomenės sveikatos centrai;

1.5.7.     bendruomenės;

1.5.8.     NVO;

1.5.9.     Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

1.5.10.   Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

1.5.11.   Valstybinis psichikos sveikatos centras;

1.5.12.   Sveikatos apsaugos ministerija.

 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

 

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

 

Regionų projektų planavimas.

 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

 

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

130

82

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos, įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

Procentai

23

26

R.N.641

„Vyresnių nei 60 metų asmenų, dalyvavusių sveikatos mokymo renginiuose, dalis nuo visų dalyvių“

Procentai

2,5

3,5

R.N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

38

15

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

23500

96300

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 603 335,00

494 414,00

568 860,00

0

568 860,00

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

843 745,00

74 446,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

6 447 080,00

568 860,00

568 860,00

0

568 860,00

0

0“

 

 

1.10
Papildau dvidešimt pirmuoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-617 „SPECIALISTŲ PRITRAUKIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMAMS MAŽINTI“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą įgyvendinimo.

1.3.    Remiama veikla:

1.3.1. Kardiologų, neurologų, šeimos gydytojų, pulmunologų rezidentūros studijų finansavimas.

1.4.  Galimi pareiškėjai:  Sveikatos apsaugos ministerija.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. LNSS subjektai;

1.5.2. Savivaldybių administracijos.

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių.

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 


 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.N.670

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai

Skaičius

5

25

R.N.671

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis

Procentai

0

85

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

454 810,00

80 261,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

454 810,00

80 261,00

0

0

0

0

0“

 

 

1.11.  Papildau dvidešimt antruoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.1.3-CPVA-V-610 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ GYDYMO IR DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.   efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio, sudarančio prielaidas gerinti kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams plėtojimas ir tobulinimas, apimant:

1.3.1.1.  Lietuvos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos plėtimą teritoriniu atžvilgiu, užtikrinant šių paslaugų prieinamumą ir kokybę;

1.3.1.2.  antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines, dienos stacionaro paslaugas kardiologijos srityje teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimą;

1.3.1.3.  elektroninių sveikatos sprendimų (mobiliųjų aplikacijų) ir priemonių diegimas ir plėtra ilgalaikės nuotolinės kardiologijos pacientų srityje.

1.4.   Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

1.4.2.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.4.3.   VšĮ Utenos ligoninė;

1.4.4.   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

1.4.5.   VšĮ Marijampolės ligoninė;

1.4.6.   VšĮ Tauragės ligoninė;

1.4.7.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.8.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.4.9.   Vilniaus universitetas;

1.4.10.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.11.   VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4.12.   VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.4.13.   VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, VšĮ Akmenės ligoninė;

1.4.14.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.4.15.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.16.   Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1.5.   Galimi partneriai:

1.5.1.   VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

1.5.2.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;

1.5.3.   VšĮ Utenos ligoninė;

1.5.4.   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

1.5.5.   VšĮ Marijampolės ligoninė;

1.5.6.   VšĮ Tauragės ligoninė;

1.5.7.   VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.8.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

1.5.9.   Vilniaus universitetas;

1.5.10. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.11. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.5.12. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;

1.5.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, VšĮ Akmenės ligoninė;

1.5.14. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.15. Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.16. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1.6.   Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.   Priemonė kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-627 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę nebus finansuojama įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms teikti galvos smegenų kraujagyslių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityje, jei tokios įrangos įsigijimas bus finansuojamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Taip pat nebus finansuojamos tos veiklos, kurios buvo finansuotos Energetikos ministerijos ir (ar) Aplinkos ministerijos, ir (ar) Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

120

105

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

10

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

0

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 227 931,00

734 187,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 804 929,00

129 562,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

12 032 860,00

863 749,00

0

0

0

0

0“

 


 

1.12.  Papildau dvidešimt trečiuoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-CPVA-V-627 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

1. Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   efektyvaus kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo priemonių ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas:

1.3.1.1.  sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugas tikslinėms gyventojų grupėms, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus šių specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą kraujotakos ligų atvejais bei užtikrinant kokybiškas kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugas;

1.3.1.2.  dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų ir kt.), skirtų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimui, organizavimui ir valdymui gerinti, parengimas bei jų įdiegimas į praktiką;

1.3.1.3.  tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir vertinimas.

1.4.      Galimi pareiškėjai:

1.4.1.   Vilniaus universitetas;

1.4.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3.   Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.4.4.   Všį Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.4.5.   Higienos institutas;

1.4.6.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.4.7.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.4.8.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.9.   Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

1.5.      Galimi partneriai:

1.5.1.   Vilniaus universitetas;

1.5.2.   Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.3.   Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

1.5.4.   Všį Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;

1.5.5.   Higienos institutas;

1.5.6.   NVO, vienijančios pacientų arba asmens sveikatos priežiūros specialistų organizacijas kraujagyslių ligų prevencijos, profilaktikos ir gydymo srityse.

1.5.7.   Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

1.5.8.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.9.   Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.10. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

1.6.      Visuotinės dotacijos būdas priemonės įgyvendinimui netaikomas.

1.7.      Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ sudaro jungtinę priemonę.

 

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-627 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ nebus įgyvendinami projektai, kuriais finansuojami mokymai sveikatos priežiūros specialistams tokiomis temomis, kokiomis bus finansuojami pagal priemones Nr. J01-CPVA-V „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“, Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Pagal priemonę nefinansuojamas gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

3

10

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

100

300

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 241 969,00

129 179,00

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

219 171,00

22 796,00

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

1 461 140,00

151 975,00

0

0

0

0

0“

 


 

1.13.  Papildau dvidešimt ketvirtuoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-K-629 „BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO IR SVEIKO SENĖJIMO SRITYJE“

 

1. Priemonės aprašymas.

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo kontrolės įgyvendinimas: ligonių lankymas, jų aplinkos stebėjimas, vaistų vartojimo kontroliavimas, asmenų, turėjusių sąlytį su ligoniais, profilaktinių patikrinimų organizavimas (skatinimas), ligonių, nutraukusių gydymą, paieška bei jų skatinimas tęsti gydymą, rizikos grupių nustatymas bei stebėjimas;

1.3.2. Asmenų, patyrusių krizines situacijas ir kuriems buvo suteiktos specializuotos paslaugos krizių intervencijos centruose, saviraiškos, socialinės integracijos iniciatyvų taip pat gydymo tęstinumo pirminėje sveikatos grandyje realizavimas;

1.3.3. nacionaliniu lygiu pripažintos, mokslo įrodymais pagrįstos kraujotakos sistemos ligų profilaktikos ir pagrindinių rizikos veiksnių mažinimo metodinės informacijos sklaida skirtingoms visuomenės grupėms, specialistams;

1.3.4. informacijos bei mokymo paslaugų teikimas hipertenzijos ir insultų prevencijos, sveikos gyvensenos srityje;

1.3.5. darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimas darbo metu ir laisvalaikiu remiantis rekomendacijomis, parengtomis pagal surinktus mokslinius įrodymus apie fiziniam aktyvumui didinti taikomas intervencijas;

1.3.6. neįgaliųjų informavimas, švietimas bei mokymas sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis;

1.3.7. taikant įvairiausius mokymo metodus neįgaliųjų ir jų šeimos narių mokymas, įgūdžių formavimas teikiant reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

1.3.8. bendruomenės, NVO atstovų mokymai teikti neįgaliesiems reabilitacijos tęstinumo paslaugas;

1.3.9. organizuoti aktyvaus laisvalaikio, meno programų ar kitų projektų, skirtų vaikų ir paauglių fizinei ir psichikos sveikatai gerinti, sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui bei užimtumui laisvalaikio metu skatinti, įgyvendinimą;

1.3.10. inovatyvių ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vyresnio amžiaus gyventojams modelių sukūrimas ir įgyvendinimas, sumažinant tokių gyventojų socialinės atskirties ir skurdo riziką, šiems modeliams reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar atnaujinimas; sveiko senėjimo skatinimo veiklos, įtraukiant į sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūros vykdomuosius subjektus, NVO, rajonų savivaldybes;

1.3.11. psichologinės, socialinės ir dvasinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos vykdomieji subjektai;

1.4.2. savivaldybių administracijos;

1.4.3. NVO;

1.4.4. bendruomenės.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. Lietuvos nacionalinės sveikatos vykdomieji subjektai;

1.5.2. savivaldybių administracijos;

1.5.3. NVO;

1.5.4. bendruomenės.

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.373

„Tikslinių grupių asmenų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos įgyvendinus ESF lėšomis finansuotas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklas (sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis“

Procentai

 

20

26

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

 

250

1200

P.S.371

„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“

Skaičius

 

10

P.N.668

„Įgyvendintos priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatos priežiūros veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą“

Skaičius

20

40

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 359 903,00

432 935,00

0

0

0

432 935,50

432 935,50

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso:

7 359 903,00

432 935,00

0

0

0

432 935,50

432 935,50“

 

 

1.14.  Papildau dvidešimt penktuoju skirsniu:

 

„DVIDEŠIMT PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 08.4.2-ESFA-V-619 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ONKOLOGINIŲ LIGŲ SRITYJE

 

1. Priemonės aprašymas

1.1.   Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2.   Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo.

1.3.   Remiamos veiklos:

1.3.1.        onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimo apimčių ir organizavimo sveikatos priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygius, sukurti reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei įdiegimas;

1.3.2.            informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida ir švietimas apie šalyje vykdomų atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudą, siekiant sveiko senėjimo ir tikslinių teritorijų gyventojų geresnio žinojimo, akcentuojant gyventojų atsakomybę už savo sveikatą;

1.3.3.            atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų darbui reikalingos infrastruktūros sukūrimas: patalpų rekonstrukcija ir remontas, baldų, kompiuterinės technikos ir kitos įrangos įsigijimas;

1.3.4.            pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymai kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas;

1.3.5.            metodinių rekomendacijų parengimas pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies sveikatos priežiūros specialistams odos piktybinių navikų ankstyvajai diagnostikai vykdyti ir pirminio asmens sveikatos priežiūros lygio sveikatos priežiūros specialistų mokymai odos piktybinių navikų ankstyvos diagnostikos srityje;

1.3.6.            sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie paliatyviosios pagalbos teikimą onkologiniams ligoniams, pacientų ir jų šeimos narių mokymai; efektyvaus pacientų srautų valdymo metodikos, užtikrinančios savalaikį sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga („žaliasis koridorius“), sukūrimas, įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą pasirinktose tikslinėse savivaldybėse.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.            Sveikatos apsaugos ministerija;

1.4.2.            specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

1.4.3.            Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.4.            Vilniaus universitetas;

1.4.5.            Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.            Sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.2.            specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, atitinkančios Sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

1.5.3.            Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.5.4.            Vilniaus universitetas;

1.5.5.            Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

1.5.6.            NVO, veikiančios onkologinių ligų srityje.

 

2.       Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

 

3.       Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.       Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.       Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.       Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.372

„Didžiausiais sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų, dalyvaujančių prevencinėse programose, dalis“

Procentai

22

 

35

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

1

3

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

110

350

P.N.667

„Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrai, kurių veiklai sukurta infrastruktūra“

Skaičius

2

5

 

 

 

 

7.       Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

2.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 114 121,00

902 492,00

0

0

0

0

0

3.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

4.   Iš viso

5 114 121,00

902 492,00

0

0

0

0

0“

 

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. Papildau rodikliu P.N.609 „Suteikta onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikslinių teritorijų gyventojams“:

 

„P.N.609

„Suteikta onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikslinių teritorijų gyventojams“

Skai-čius

Onkologinės pagalbos konsultacinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – konsultacinės paslaugos) – pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose gydomiems pacientams teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų specialistų onkologo chemoterapeuto, onkologo radioterapeuto, abdominalinės chirurgijos gydytojo, gydytojo krūtinės chirurgo, gydytojo dermatovenerologo, gydytojo urologo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo otorinolaringologo teikiamos tretinio lygio specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis 2013 m. spalio 31 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tikslinė teritorija – šalies savivaldybės, kuriose standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo rodikliai nuo piktybinių navikų 2007–2011 m. laikotarpiu Lietuvos vidurkį vidutiniškai viršijo daugiau kaip 8 proc. (šaltinis: 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa).

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas sumuojant per kalendorinius metus asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiktas onkologinės pagalbos konsultacines paslaugas tikslinių teritorijų gyventojams.

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinan-tys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovaujan-tis teritorinių ligonių kasų, privalomojo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos duomeni-mis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 


 

2.2. Papildau rodikliu R.N.647 „Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“:

 

„R.N.647

„Neįgalių pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

Pro-centai

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar jis sveikas, ar ligonis (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas),

 

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 

Fizinė aplinka – ASPĮ aplinka, skirta patekti į ją ir joje judėti neįgaliesiems

Informacinė aplinka - rega, klausa, lytėjimu suvokiami ženklai, įrengti ASPĮ.

Automa-tiškai apskai-čiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P/B x100 proc.

 

Duomenys šiam rodikliui apskaičiuoti renkami pagal Sveikatos apsaugos ministerijos numatomą parengti tyrimo anketą, kuri bus skelbiama svetainėje www.sam.lt.

 

Pirminiai šaltiniai:

Projekto vykdytojo atlikto tyrimo ataskaita

 

Antriniai šaltiniai:

Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos

 

 

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas vieną kartą atlieka tyrimą po projekto finansavimo pabaigos, kurio metu nustatoma pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

R.N.647-1

B – bazinis produkto rodiklis (kintamasis): bendras „Neįgalių pacientų, įvertinusių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, skaičius“

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už produkto rodiklį „Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

 

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Sumuojami visi tyrimo metu apklausti neįgalieji pacientai, kurie įvertino fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

 

 

R.N.647-2

P – pokyčio produkto rodiklis (kintamasis): „Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gerai ir labai gerai, skaičius“

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už produkto rodiklį „Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerai ir labai gerai, dalis“

 

 

 

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Sumuojami tyrimo metu apklausti neįgalieji pacientai, kurie įvertino fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą gavusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje „gerai“ ir „labai gerai“

 

 

 

 

2.3. Papildau rodikliu: R.N.651 „Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“:

 

„R.N.651

„Tikslinės

grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“

Pro-centai

 

Tikslinės grupės asmenys – Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913, galinčios dalyvauti 50–64 metų (imtinai) amžiaus moterys ir 40–54 metų (imtinai) amžiaus vyrai, kurie prirašyti prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir  kuriems vieną kartą per  metus gali būti suteikta informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga (asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81, paslaugos kodas 2029)

 

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa – tai programa, kuri numato širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo įrodymais, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir kurios tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

 

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo  pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirti-nantys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis formoje 025 1/a nurodytais duome-nimis,

teritorinių ligonių kasų, privalo-mojo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos kaupia-mais duome-nimis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansa-vimo pabaigos.

 

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo  pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose

atsakingas projekto vykdytojas.“

R.N.651

-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis):

„Tikslinės grupės asmenų, galinčių dalyvauti Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, skaičius“

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rodiklį

„Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, dalis“.

Sumuojamos prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusios 50–64 metų (imtinai) amžiaus moterys ir 40–54 metų (imtinai) amžiaus vyrai, kurie turi teisę pasinaudoti informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga 

(asmenų skaičius einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą.

 

 

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pacientai, t. y. B= B1 + B2 +B3 + ...

 

2.4. Papildau rodikliu R.N.652 „Tikslinės grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“:

 

„R.N.652

„Tikslinės  grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje, dalis“

Pro-centai

Tikslinės grupės moterys – Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje galinčios dalyvauti 25–59 metų (imtinai) moterys, kurios prirašytos prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kurioms vieną kartą per 3 metus gali būti suteikta gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga (asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81, paslaugos kodas 1844).

 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programa – programa, numatanti prevencinių priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“.

 

Privalomasis sveikatos draudimas tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudžiamajam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. Šaltinis: Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas.

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatytų pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams.

Šaltinis: Lietuvos RespublikosSveikatos draudimo įstatymas) .

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

GK = GK1 + GK2 + GK3, čia

 

GK1 = P1 / B1 * 100 proc.

 

GK1 – tikslinės grupės moterų, dalyvavusių Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis;

 

P1 – tikslinės grupės moterų, kurioms konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo suteikta

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga, skaičius;

 

B1 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės moterų skaičius pirmųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną)

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

GK2= P2 / B2 * 100 proc.

 

GK2 – tikslinės grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis;

 

P2 – tikslinės grupės moterų, kurioms konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo suteikta

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga, skaičius;

 

B2 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės moterų skaičius antrųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

GK3= P3 / B3 * 100 proc.

 

GK3 – tikslinės grupės moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programoje trečiaisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis;

 

P3 – tikslinės grupės moterų, kurioms konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje trečiaisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo suteikta

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga, skaičius;

 

B3 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės moterų skaičius trečiųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirtinan-tys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos  dokumentų formų tvirtinimo“ patvirtintose formose 025-1/a-LK, 025/a-LK nurodytais duomeni-mis, teritorinių ligonių kasų, privalomo-jo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos kaupiamais duomeni-mis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavi-mo pabaigos.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima ketvirtus kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė, apskaičiuota pagal skiltyje „Skaičiavimo būdas“ nurodytą metodiką.

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose

atsakingas projekto vykdytojas.“


 

2.5. Papildau rodikliu R.N.653 „Tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“:

„R.N.653

„Tikslinės grupės asmenų,  dalyvavusių Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, dalis“

Pro-centai

Tikslinės grupės asmenys –Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje dalyvaujantys 50–74 metų (imtinai) asmenys, kurie prirašyti prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliktas imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas (toliau – iFOBT) bei suteikta šio testo rezultatų įvertinimo paslauga (asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81, paslaugų kodai 3023-3024).

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa – programa, skirta ankstyvųjų storosios žarnos vėžio stadijų išaiškinamumui pagerinti ir mirtingumą dėl šios ligos sumažinti. Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo”.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

 

Skaičiuojamas pagal formulę:

 

SŽ= SŽ1 + SŽ2, kai

 

1 = P1 / B1 * 100 proc., čia

 

1 – tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis,

 

P1 – tikslinės grupės asmenų, kuriems konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo atliktas

imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas  bei atliktas šio testo rezultatų įvertinimas, skaičius;

 

B1 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės asmenų skaičius pirmųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

2 = P2 / B2 * 100 proc., čia

 

2 – tikslinės grupės asmenų, dalyvavusių Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis;

 

P2 – tikslinės grupės asmenų, kuriems konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo atliktas

imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas  bei atliktas šio testo rezultatų įvertinimas, skaičius;

 

B2 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės asmenų skaičius antrųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirtinan-tys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos  dokumentų formų tvirtinimo“ patvirtintose  formose 025-1/a-LK, 025/a-LK nurodytais duome-nimis, teritorinių ligonių kasų, privalomo-jo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos kaupiamais duome-nimis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavi-mo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė, apskaičiuota pagal skiltyje „Skaičiavimo būdas“ nurodytą metodiką.

 

 

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose

atsakingas projekto vykdytojas.“

 


 

2.6. Papildau rodikliu R.N.654 „Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija“:

 

„R.N.654

„Sergančiųjų arterine hipertenzija hospita-lizacija“

 

 

Pro-centai

Arterinė hipertenzija – padidėjęs arterinis kraujo spaudimas

 

Hospitalizacija – paciento paguldymas į stacionarines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Hospitalizacijos rodiklių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

 

Tikslinės teritorijos – šalies savivaldybės, nurodytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 4 ir 5 prieduose.

 

Prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios veiklą tikslinėje teritorijoje, prisirašę asmenys – asmenys, kurie yra registruoti pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vadovaujantis Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarka, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

 

 

 

 

 

 

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirtinan-tys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis formose 066/a-LK, 007/a nurodytais duome-nimis,

teritorinių ligonių kasų, privalomo-jo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos kaupiamais sveikatos statistikos apskaitos ir ataskaitų duome-nimis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavi-mo pabaigos.

 

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo  pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose

 

atsakingas projekto vykdytojas.“

R.N.654

-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis):

„Asmenų, prisirašiusių prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios veiklą tikslinėje teritorijoje ir kuriems  diagnozuota arterinė hipertenzija, skaičius“

 

 

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rodiklį: „Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija“.

Sumuojami prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios veiklą tikslinėje teritorijoje, prisirašę asmenys, kuriems diagnozuota arterinė hipertenzija 

(asmenų skaičius einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pacientai, t. y. B= B1 + B2 +B3 + ...

R.N.654

-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Asmenų, sergančių arterine hipertenzija, hospitaliza-cijos dėl arterinės hipertenzijos atvejų skaičius“

 

 

 

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rodiklį: „Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacija“.

 

 

 

Sumuojami prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios veiklą tikslinėje teritorijoje, prisirašę asmenys,  sergantys arterine hipertenzija, kurie buvo hospitalizuoti  dėl arterinės hipertenzijos, kuri  pagal TLK-10-AM žymima kodais

I10 – I15

(šaltinis: Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM).

(asmenų skaičius per vienus kalendorinius metus).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

 

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pacientai, t. y. P= P1 + P2 +P3 + ...

 

2.7. Papildau rodikliu R.N.655 „Tikslinės populiacijos, dalyvavusios vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, dalis“:

 

„R.N.655

„Tikslinės populiaci-jos, dalyvavu-sios Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiago-mis programoje, dalis“

Pro-centai

Tikslinė populiacija –
6–13 metų (imtinai) vaikai, prirašyti prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir galintys dalyvauti Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, kuriems suteikta vieno, dviejų, trijų ar keturių dantų dengimo silantais paslauga (Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81, paslaugų kodai 1921–1924)

(šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“ (toliau – 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr.
V-713).

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa – 6–13 metų (imtinai) vaikų dantų ėduonies profilaktikai skirta programa, apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų (šaltinis: 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-713).

Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas)

 

Krūminiai dantys (lot. dentes molares) – dantys, esantys dantų lanko užpakalinėje dalyje, patys paskutiniai dantys.

 

Silantai –dantų ėduonies profilaktikai skirtos medžiagos, mechaniškai uždengiančios dantų vageles ir įdubas, kad į jas nepatektų bakterijos bei angliavandeniai. Šaltinis: sveikatos apsaugos ministro
2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-713.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirti-nantys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis

teritorinių ligonių kasų, privalo-mojo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos kaupia-mais duome-nimis.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavi-mo pabaigos.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos  pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

R.N.655-1

B – bazinis rodiklis (kintama-sis):

„6–13 metų (imtinai) vaikų, galinčių  dalyvauti Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiago-mis programoje, skaičius“

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rodiklį „Tikslinės populiacijos, dalyvavusios Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, dalis“. 

 

Sumuojami prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prirašyti 6–13 metų (imtinai)  vaikai,  galintys dalyvauti Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (asmenų skaičius per vienerius kalendorinius metus).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

 

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pacientai, t. y. B= B1 + B2 +B3 + ...

 

 

 

R.N.655-2

P – pokyčio rodiklis (kintama-sis):

„6–13 metų (imtinai) vaikų, dalyvavusių Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiago-mis programoje, skaičius“

Skai-čius

Šis rodiklis yra pagalbinis, siekiant atsiskaityti už rodiklį „Tikslinės populiacijos, dalyvavusios Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, dalis“. 

 

Sumuojami prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prirašyti 6–13 metų (imtinai)  vaikai,  kuriems  bent kartą per vienus kalendorinius metus pagal Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą krūminiai dantys buvo padengti silantais (t. y. 6–13 m. (imtinai) vaikui buvo suteikta bent 1 dantų silantavimo paslauga (paslaugos kodai pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81) (asmenų skaičius per vienus kalendorinius metus). 

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pacientai, t. y. P= P1 + P2 +P3 +

 

 

 

 

 

2.8. Papildau rodikliu R.N.662 „Tikslinės grupės moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“:

 

 

„R.N.662

„Tikslinės grupės  moterų, dalyvavusių Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, dalis“

Pro-centai

 

Tikslinės grupės moterys –Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje galinčios dalyvauti 50–69 metų (imtinai) moterys, kurios prirašytos prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kurioms vieną kartą per 2 metus gali būti suteikta informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga (Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81, paslaugos kodas 1959).

 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa – tai programa, kuri numato prevencinių krūties vėžio priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir kuria siekiama sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo”).

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

MM=MM1+ MM2, čia

 

MM1 = P1 / B1 * 100 proc., čia

MM1 – tikslinės grupės moterų, dalyvavusių Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis,

 

P1 – tikslinės grupės moterų, kurioms konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pirmaisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo suteikta informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga, skaičius;

 

B1 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės moterų skaičius pirmųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną).

 

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą

MM2 = P2 / B2 * 100 proc., čia

 

MM2 – tikslinės grupės moterų, dalyvavusių Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais, dalis,

 

P2 – tikslinės grupės moterų, kurioms konkrečioje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje antraisiais programos vykdymo ciklo metais bent vieną kartą buvo suteikta informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga, skaičius;

 

B2 – prie konkrečios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių tikslinės grupės moterų skaičius antrųjų programos vykdymo ciklo metų pabaigoje (einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną);

Tie patys asmenys sumuojami vieną kartą asmenys.

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo (asmens sveikatos priežiūros įstaigos)  pažymos ar kiti dokumen-tai, patvirti-nantys pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, parengti vadovau-jantis sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ patvirtinto-je formoje 025/a-LK nurodytais duomenim-is,  teritorinių ligonių kasų, privalomo-jo sveikatos draudimo informaci-nės sistemos „Sveidra“ arba kitais sveikatos priežiūros įstaigos

kaupiamais duome-nimis.

 

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansavi-mo pabaigos.

 

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos, pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė, apskaičiuota pagal skiltyje „Skaičiavimo būdas“ nurodytą metodiką.

 

 

 

 

 

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose

atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.9. Papildau rodikliu R.N.666 „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psichologinė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, dalis“:

 

„R.N.666

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psicholo-ginė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, dalis“

 

Pro-centai

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas ir (ar) kuris turi viešojo administravimo įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims. (Šaltinis: Vidaus tarnybos statutas, 2 str.).

 

Darbuotojo (pareigūno) prevencinė medicininė psichologinė reabilitacija – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis ugdoma, palaikoma ir stiprinama darbuotojo (pareigūno) profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta iki lygmens, būtino psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio poveikiui darbo aplinkoje pašalinti arba jį sumažinti iki priimtino lygio

 

Darbuotojo (pareigūno) postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis darbuotojui (pareigūnui) atkuriama iki darbo aplinkos (psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio) poveikio sukeltos psichologinės krizės buvusi profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta bei jų stiprinimas (Šaltinis: Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 patvirtintas Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas).

 

 

 

 

 

 

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo pažymos, statistinės ataskaitos ir (ar) kiti dokumen-tai, patvirti-nantys nustatytą stebėsenos rodiklio reikšmę.

 

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaita po projekto finansa-vimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto vykdytojas su ataskaita, kurios ataskaitinis laikotarpis apima trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos,

pateikia pažymas ar kitus dokumentus, kuriuose nustatyta per trečius kalendorinius metus po projekto finansavimo pabaigos 

pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

R.N.666-1

B – bazinis rodiklis (kintama-sis):

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų  skaičius Lietuvoje“

Skai-čius

Sumuojami visi vidaus tarnybos sistemos pareigūnai Lietuvoje, (asmenų skaičius per vienerius kalendorinius metus). Reikšmė nustatoma Vidaus reikalų ministerijos veiklos planavimo (ir apskaitos) dokumentuose.

 

R.N.666-2

P – pokyčio rodiklis (kintama-sis):

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psicholo-ginė prevencinė, postvencinė  reabilitacija, skaičius“

Skai-čius

Sumuojami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai,  kuriems suteikta medicininė ir (ar) medicininė ir psichologinė prevencinė, postvencinė  reabilitacija sveikatos priežiūros įstaigose

(asmenų skaičius per vienerius kalendorinius metus).

 

Projekto lygiu sumuojami unikalūs asmenys.

 

Kai projektas įgyvendinamas su partneriais, projekto lygiu nurodoma suminė šio rodiklio reikšmė, kurią sudaro kiekvieno partnerio susumuoti pareigūnai, t. y. P= P1 + P2 +P3 +

 

 

 

 


 

2.10. Papildau rodikliu P.N.667 „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrai, kurių veiklai sukurta infrastruktūra“:

 

„P.N.667

„Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavi-mo centrai, kurių veiklai sukurta infrastruktū-ra“

Skai-čius

Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programos (toliau – Programos) apibrėžtos šiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais:

2004 m. birželio 30 d. įsakymu

Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“;

2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu

Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“;

2009 m. birželio 23 d. įsakymu

Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“.

Programų koordinavimo centrų veikla ir funkcijos bus apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas sumuojant Programų koordinavimo centrų funkcijas vykdančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose įgyvendinant projekto veiklas buvo sukurta visa projekto sutartyje numatyta infrastruktūra.

Pirminiai šaltiniai:

Prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo–perdavimo aktų kopijos,

įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens patvirtintas dokumen-tas, kuriuo pagrin-džiama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai sukuriama visa projekto sutartyje numatyta infrastruktūra ir pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas ir kitas įstaigos vadovo ar kito įgalioto asmens patvirtintas dokumentas, kuriuo pagrindžiama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

2.11. Papildau rodikliu P.N.668 „Įgyvendintos priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatinimo veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą“:

 

„P.N.668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Įgyvendin-tos priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatinimo veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą“

 

Skai-čius

Tikslinės gyventojų grupės – suprantama taip, kaip nurodyta 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8.4 investicinio prioriteto 8.4.2 konkretaus uždavinio aprašyme.

 

Įgyvendinta priemonė, stiprinanti tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatinimo veikloje bei didinanti jų sveikatos raštingumą – nustatytos trukmės ir biudžeto projekto metu įgyvendinta veikla, vykdoma panaudojant įvairias formas ir būdus, turinti konkrečius tikslus,  skatinti tikslinę gyventojų grupę dalyvauti sveikatinimo veikloje ir (ar) sveikatos raštingumą didinti.

 

Sveikatinimo veikla –  asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Šaltinis – Sveikatos sistemos įstatymas.

Sveikatos raštingumas – tai pažintiniai ir socialiniai įgūdžiai (gebėjimai), lemiantys individų motyvaciją ir kompetenciją gauti ir suprasti informaciją ir ja naudotis visais būdais, siekiant stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą.

 

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas sumuojant projekto metu įgyvendintas priemones, stiprinančias tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatinimo veikloje bei didinančias jų sveikatos raštingumą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (kopijos) ir kiti dokumen-tai, kuriais patvirtina-ma, kad  priemonė, stiprinanti tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatini-mo veikloje bei didinanti jų sveikatos raštingumą, yra įgyvendin-ta.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama, kad priemonės, stiprinančios tikslinių gyventojų grupių įgalinimą dalyvauti sveikatinimo veikloje bei didinančios jų sveikatos raštingumą, yra įgyvendintos, t. y. atliktos visos projekto sutartyje suplanuotos konkrečiai priemonei priskirtos veiklos.

 

 

 

Už  stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą rodiklio reikšmę teikimą

antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

2.12. Papildau rodikliu P.N.669 „Įkurtų naujų arba atnaujintų geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių ir (ar) kabinetų skaičius“:

 

„P.N.669

„Įkurtų naujų arba atnaujintų geriatrijos paslaugas teikiančių skyrių ir (ar) kabinetų skaičius“

Skai-čius

Geriatrijos paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, reikalavimai nustatyti sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo“.

 

Geriatrijos paslaugas teikiantis skyrius – stacionarines geriatrijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, teikiantis geriatrijos paslaugas.

 

Geriatrijos paslaugas teikiantis kabinetas – ambulatorines geriatrijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys (arba padalinio dalis), teikiantis geriatrijos paslaugas.

 

Įkūrimasgeriatrijos paslaugas teiksiančių naujų  skyrių ir (ar) kabinetų asmens sveikatos priežiūros įstaigose aprūpinimas reikalinga įranga, remonto darbai, darbuotojų mokymas.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Sumuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigose įkurti nauji geriatrijos paslaugas teikiantys skyriai ir (ar) kabinetai arba atnaujinti jau anksčiau įkurti tokie skyriai / kabinetai.

Pirminiai šaltiniai: prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo–perdavimo aktų kopijos.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai  projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas patvirtina prie pirminių šaltinių nurodytus prekių, paslaugų ir (ar) darbų priėmimo–perdavimo aktų, kuriais patvirtinama, kad įgyvendinant projekto veiklas buvo pasiektas numatytas rodiklis, kopijas.           

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

2.13. Papildau rodikliu P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“:

 

R.N.671

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas, dalis

Pro-centai

Medicinos rezidentūra –trečiosios pakopos universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti medicinos praktikos rūšies gydytojo profesinę kvalifikaciją.

 

Gydytojas rezidentas – gydytojas, studijuojantis medicinos rezidentūroje ir dirbantis gydytoju rezidentu, prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo.

 

Gydytojo rezidento medicinos praktika – gydytojo rezidento pagal įgyjamą profesinę

kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją vykdoma sveikatos priežiūra, apimanti asmens

sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir ligonių gydymą.

 

Rezidentūros studijų programa – tam tikros medicinos mokslo šakos studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai: baigusių rezidentū-ros studijas asmenų (gydyto-jų) profesi-nės kvalifi-kacijos reziden-tūros pažymė-jimų kopijos ir (ar) kiti doku-mentai, kuriais patvirti-namos asmenų dalyva-vusių ESF veiklose įgytos žinios, gebėjimai ar kompe-tencija atitinka nustatytus standar-tus.

 

Antriniai šaltiniai:

Mokėji-mo prašy-mai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto

veiklų įgyvendinimo pabaigoje asmuo baigia rezidentūros studijas ir gauna tai patvirtinantį dokumentą.

 

Už duomenų apie pasiektas stebėsenos rodiklio reikšmes surinkimą, pateikimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.671-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“

Skai-čius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto stebėsenos rodiklio P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“ pasiekimus.

R.N.671-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

Asmenys, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė rezidentūros studijas

Skai-čius

 

Sumuojami Lietuvos asmenys, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo gydytojo profesinę kvalifikaciją (asmenų skaičius).

 

 

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                                                                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 

SUDERINTA:

1.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1520307)-6K-1507109;

2.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. spalio 5 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1520684)-6K-1507262;

3.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1523113)-6K-1508160.