VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. B1-642 „DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO DOKUMENTŲ IR VEISIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. B1-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos žemės ūkio tarybos 2021-01-11 raštą Nr. 20210111-1,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ ir jo 1.7 papunktį išdėstau taip:

1.7. Edita Meškinytė-Kaušilienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centro vadovė (šio Komisijos nario nesant, – Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė);“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika