LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1505

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi ir Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. vaistinėms perskaičiuoti kompensuojamųjų vaistinių preparatų, įrašytų į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą kainyną, mažmenines kainas;

2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 136, 157, 158, 159, 174, 175, 319, 345, 373, 389, 390, 396–402, 419–422, 424, 425, 427, 459, 466, 478, 510, 522, 523, 572, 574, 585, 586, 634, 649, 681, 713, 733-735, 738, 739, 748, 758, 804, 843 ir 850 grupėms priskirti vaistiniai preparatai bei 364 grupės vaistinis preparatas „Bydureon 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkštiklyje N4x1“ (AstraZeneca AB, Švedija) ir vaistinis preparatas „Victoza 6 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3.0 ml N2“ (Novo Nordisk A/S, Danija), 380 grupės vaistinis preparatas „Neupogen 300 µg (0,6 mg/ml) injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N1“ (Amgen Europe B. V., Nyderlandai) ir vaistinis preparatas „Neupogen 480 µg (0,96 mg/ml)  injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N1“ (Amgen Europe B. V., Nyderlandai), 573 grupės vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,4 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas) ir vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,3 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas), 731 grupės vaistinis preparatas „Foradil Aerolizer 12 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N60“ (SIA Novartis Baltics, Latvija), vaistinis preparatas „Onbrez Breezhaler 300 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.), vaistinis preparatas „Onbrez Breezhaler 150 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.) ir 732 grupės vaistinis preparatas „Striverdi Respimat 2,5 µg/išpurškime įkvepiamasis tirpalas 60 išpurškimų ir inhaliatorius N1“ (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija), bei 790 grupės vaistinis preparatas „Bretaris Genuair 322 µg įkvepiamieji milteliai 60 dozių N1“ (AstraZeneca AB, Švedija) ir vaistinis preparatas „Seebri Breezhaler 44 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30x1 (vienadozis) + 1 inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.) skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsti. Šis apribojimas netaikomas skiriant 459 grupės vaistinius preparatus vaikams iki 2 metų;

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 7 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Aurelijus Veryga