Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. 143

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ), Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ BEI NAUJŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei įgyvendindama 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (OL 2006 L 376, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2101 (OL 2017 L 305, p. 1), 5 straipsnio 2 dalį ir 5a straipsnio pirmąją pastraipą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                                           Vilius Šapoka

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 143

redakcija)

 

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ), Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ BEI NAUJŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, apyvartos, veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos organizavimą ir vykdymą.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsena – tikslingai organizuotas duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, taikomas prevencijos priemones, apyvartos ir veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis ir naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, vertinimas ir teikimas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 L 47, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2018 L 123, p. 4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2018 L 123, p. 4), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme.

 

II SKYRIUS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ), Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ BEI NAUJŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

4. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėseną koordinuoja ir vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

5. Valstybės įstaigos pagal atliekamas funkcijas ir veiklos sritis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia šią informaciją:

5.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą tarp karių, krašto apsaugos sistemoje vykdytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos valstybės įstaigos apie (teikiama nuasmeninta informacija):

5.2.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolę, vaistų (vaistinių preparatų), kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), teisėtą apyvartą;

5.2.2. apsinuodijimus narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

5.2.3. asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, sukeltų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, skaičių; jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, sukeltų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, sergamumą, ligotumą, socialinę ir demografinę informaciją; mirtis, kurių pagrindinė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas;

5.2.4. asmenų sergamumą ir ligotumą užkrečiamosiomis ligomis, susijusiomis su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu;

5.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą švietimo įstaigose ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;

5.4. Aplinkos apsaugos agentūra – apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, jas naudojančius fizinius (teikiama vardas, pavardė) ir juridinius asmenis;

5.5. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, kurie per įvykį buvo apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

5.6. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie:

5.6.1. užregistruotų fizinių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais (prekursoriais) ar jų kontrabanda, skaičių;

5.6.2. užregistruotų fizinių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas, apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

5.6.3. ikiteisminio tyrimo metu paimtus (surastus) narkotinių, psichotropinių medžiagų ar jų pirmtakų (prekursorių) kiekius;

5.6.4. užregistruotas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais);

5.6.5. užregistruotus administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu;

5.6.6. užregistruotų fizinių asmenų, padariusių administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu, skaičių;

5.7. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie:

5.7.1. laisvės atėmimo vietų įstaigose nustatytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su juo susijusių psichikos ir elgesio sutrikimų atvejų skaičių;

5.7.2. laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones, teikiamas asmens sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugas, skirtas asmenims, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ir asmenų skaičių, kuriems buvo suteiktos šios paslaugos ir taikytos narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės;

5.7.3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausą ir pasiūlą laisvės atėmimo vietų įstaigose;

5.8. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ar į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų importo ir eksporto bei sulaikymų atvejus, taip pat apie visus atvejus, kai buvo sustabdytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų išleidimas į apyvartą;

5.9. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie:

5.9.1. eismo automobilių keliais įvykių dėl apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenų kaltės skaičių;

5.9.2. Lietuvos Respublikos mastu policijos vykdytas prevencijos priemones, kuriomis siekiama mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausą, užkardyti neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais);

5.9.3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sulaikymus;

5.9.4. kitus neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos rodiklius;

5.10. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai;

5.11. Valstybinė teismo medicinos tarnyba – apie mirusių asmenų, kurių organuose ar biologiniuose skysčiuose rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičių ir rastų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pavadinimus;

5.12. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos:

5.12.1. apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimo atvejus, juos naudojančių ūkio subjektų patikrinimo rezultatus;

5.12.2. pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą cheminių medžiagų sąrašą – apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2018/2005 (OL 2018 L 322, p. 14).

5.13. Aprašo 5.7 – 5.11 papunkčiuose nurodytos valstybės įstaigos, o taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos teismo ekspertizės centras – apie nustatytas naujas psichoaktyviąsias medžiagas pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų, ir narkomanijos stebėsenos centro (OL 2006 L 376, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2101 (OL 2017 L 305, p. 1).

 

III SKYRIUS

STEBĖSENOS REZULTATŲ TEIKIMAS

 

6. Valstybės įstaigos, nurodytos Aprašo 5 punkte (išskyrus 5.8, 5.12 ir 5.13 papunkčius), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia praėjusių kalendorinių metų duomenis, išskyrus pagal Aprašo 5.9.3 papunktį, kasmet raštu arba elektronine forma iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Valstybės įstaigos, nurodytos Aprašo 5.8 ir 5.12 papunkčiuose, bei Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal Aprašo 5.9.3 papunktį, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia kiekvieno praėjusio metų ketvirčio duomenis iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

7. Aprašo 5.13 papunktyje nurodytos valstybės įstaigos pagal kompetenciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia informaciją apie pirmą kartą šių valstybės įstaigų Lietuvoje nustatytą naują psichoaktyviąją medžiagą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tokios informacijos gavimo, o apie visas per pirmą bei antrą pusmetį nustatytas naujas psichoaktyviąsias medžiagas – ne vėliau kaip per 30 dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

8. Duomenų pateikimo formas, suderintas su duomenis teikiančiomis valstybės įstaigomis, tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

9. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gautus stebėsenos duomenis iki kiekvienų metų spalio 30 d. apibendrina, parengia narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsenos vertinimą ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, taip pat skelbia šiuos duomenis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento leidiniuose ir interneto svetainėje.

10. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali pasitelkti ir kitų valstybės įstaigų specialistus narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsenos metu surinktiems duomenims arba pačiam stebėsenos procesui vertinti.

 

__________________