HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-971 „DĖL statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-500

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“:

1.1. papildau 81 punktu:

81. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).“;

1.2. papildau 9.43 papunkčiu:

9.43. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73);“;

1.3. papildau 9.44 papunkčiu:

9.44. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;“;

1.4. papildau 9.45 papunkčiu:

9.45. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo.“;

1.5. papildau 511 punktu:

511. Naudotojo ar techninio prižiūrėtojo sprendimu gali būti rengiamas ir pildomas popierinis arba elektroninis statinio techninis pasas ar pastato techninis-energetinis pasas, elektroninis statinio techninės priežiūros žurnalas, elektroniniai statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai (toliau – elektroniniai statinio techninės priežiūros dokumentai).“;

1.6. papildau 512 punktu:

512. Pildant elektroninį statinio techninės priežiūros dokumentą, privaloma užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio statinio techninės priežiūros dokumento pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų atsekamumą. autentiškumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su išsamiais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis [9.45]. Pildydamas elektroninius statinio techninės priežiūros dokumentus, pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [9.43].“;

1.7. papildau 513 punktu:

513. Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus, būtų suteikti prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios prieigą prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų, galimybę daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus, ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų duomenys (nuoroda, naudotojo vardas, slaptažodis ir kt.), jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų. Naudotojas arba jo įgaliotas techninis prižiūrėtojas privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę elektroniniuose statinio techninės priežiūros dokumentuose daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus, šie duomenys, teisės ir informacija, kaip prisijungti prie elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų, suteikiami šių subjektų atstovams pareikalavus.“;

1.8. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Statinio techniniame pase (Reglamento 1 priedas) nurodomos statinio techninės, ekonominės, gaisrinės saugos ir konstruktyvinės charakteristikos, jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto, paskirties keitimo, rekonstravimo ar bendrųjų statinio inžinerinių sistemų įrengimo, pertvarkymo, išmontavimo, informacija Naudotojui. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos (Reglamento 1 priedo 2 lentelės „Išorės atitvarų charakteristikos“ 6 skiltis). Statinio gaisrinės saugos ir gaisrinės saugos sistemų charakteristikos statinio techniniame, pastato techniniame-energetiniame pase nurodomos, kai statinio projekto rengimo metu buvo rengiama gaisrinės saugos dalis.“;

1.9.   pakeičiu 55.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.3. naujai statomiems statiniams – statinio statybos rangovas prieš pradedant statybos užbaigimo procedūras [9.18].“;

1.10.  pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Statinio techninės priežiūros dokumentus saugo Naudotojas arba jo įgaliojimu techninis prižiūrėtojas. Statinio techninio paso ar pastato techninio-energetinio paso II dalis „Statinio (jo dalies) priežiūros ir naudojimo atmintinė“ (elektroninė arba popierinė versija) pateikiama visiems Naudotojams. Statinio techninės priežiūros dokumentus saugantis asmuo privalo saugoti visus oficialiuosius elektroninius dokumentus iš elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų su priedais (nuotraukos, brėžiniai ir kitus priedai), elektroninį statinio techninį pasą, elektroninį pastato techninį-energetinį pasą, elektroninį statinio techninės priežiūros žurnalą, elektroninį statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu [9.43], atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų [9.44] iki statinių perleidimo naujajam Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Statinių perleidimo atveju visi oficialieji elektroniniai dokumentai iš elektroninių statinio techninės priežiūros dokumentų su priedais (nuotraukos, brėžiniai ir kiti priedai), kiti išvardinti elektroniniai dokumentai, kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [9.43],  perduodami naujajam Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Naujasis Naudotojas ar techninis prižiūrėtojas atsako už šiuos dokumentus ir jų priedus, privalo juos saugoti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi jų saugojimo reikalavimų [9.44].“;

1.11.  papildau 971 punktu:

971. Sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimui bendrojo naudojimo patalpos, vėdinimo kanalai ir vamzdynai, šiukšlių šalintuvai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinį poreikį, tačiau ne rečiau kaip: vėdinimo kanalai ir vamzdynai – kartą per trejus metus, naudojami šiukšlių šalintuvai – du kartus per metus, jeigu jų naudojimo norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip.“;

1.12.  pakeičiu 108.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.2.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase įrašyti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių, gaisrinės saugos ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto, paskirties keitimo, rekonstravimo ar bendrųjų statinio inžinerinių sistemų įrengimo, pertvarkymo, išmontavimo (jei tokie darbai atlikti);“;

1.13.  pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.8, 1.12 ir 1.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Mažeika

 

Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka.

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų

formavimo tvarka“

1 priedas

 

(Statinio techninio (techninio-energetinio) paso forma)

 

STATINIO TECHNINIS (TECHNINIS-ENERGETINIS)

PASAS Nr. .......

 

I DALIS

1. INFORMACIJA PIE STATINĮ

 

Adresas ________________________________________________________________

(gatvė, numeris, kaimas, miestas, rajonas)

Unikalus numeris ______________________________________________________

Nuosavybės forma _______________________________________________________

(privati, viešoji, mišri)

Savininkas _____________________________________________________________

Statinio naudojimo paskirtis _______________________________________________

Statinys pastatytas (rekonstruotas) __________________________________________

(metai)

Projektavo _____________________________________________________________

(organizacija, projekto vadovas)

Statė (rekonstravo) ______________________________________________________

Pasą parengęs asmuo _____________________________________________________

(organizacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

2. STATINIO APIBŪDINIMAS

 

Aprašomas statinys, jo aukštis, aukštų aukštis, matmenys plane, iš kokių konstrukcijų pastatytas (pamatai, karkasas, sienos, perdangos, denginys, pertvaros ir kt.), iš kokių dalių sudarytas, kiti duomenys.

Pateikiama informacija apie dokumentus, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal rangos sutartį (jei statiniui projektuoti specialieji reikalavimai išduoti po 2016 m. gruodžio 31 d.; kai per 5 metus po specialiųjų reikalavimų (išduotų po 2016 m. gruodžio 31 d.) išdavimo negautas statybą leidžiantis dokumentas ir kai dėl specialiųjų reikalavimų nesikreipta, – jei prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą (kuris buvo priimtas) pateiktas po 2016 m. gruodžio 31 d.). Prie statinio techninio paso pridedama rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento (draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, lėšų įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinančio dokumento, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento ar kredito įstaigos garantijos) kopija (dokumento pavadinimas, numeris ir lapų skaičius nurodomas 6 lentelėje).

 

3. BENDRI DUOMENYS

 

Užstatymo plotas ________________ m2.

Pastato bendras plotas ________________ m2.

Pastato skirtingos naudojimo paskirties patalpų plotai:

____________________ _______________ m2.

(patalpų paskirtis)

____________________ _______________ m2.

(patalpų paskirtis)

____________________ _______________ m2.

(patalpų paskirtis)

Pastato tūris _________________________ m3.

Didžiausias statinyje galinčių būti žmonių skaičius________________ vnt.

Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorija________________.

Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija________________.

 

Žalingi veiksniai (jei yra)                                                                                           1 lentelė

Nr.

Statinio dalis

Aplinkos agresyvumas

temperatūra,

oC

drėgmė,

%

cheminis užterštumas

kita

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išorės atitvarų charakteristikos                                                                                  2 lentelė

Nr.

Išorinės atitvaros

Plotas, m2

Konstrukcija

Apdaila

Šilumos laidumas,

W/(m2K)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. 6 skiltis pildoma tik pastato techniniame-energetiniame pase.

 

Inžinerinės sistemos ir įranga statinyje                                                                       3 lentelė

Nr.

Inžinerinės sistemos ir įranga

Vieta statinyje

Charakteristikos, fizinės ir energinės savybės

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaisrinės saugos sistemos                                                                                          4 lentelė

 

Nr.

 

Sistema

 

Pagrindinės charakteristikos

 

Pastabos

1

Stacionari gaisro gesinimo sistema

(tipas, čiurkšlių skaičius, vandens tiekimas, debitas ir pan.)

 

2

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

(tipas, detektorių tipas, kiekis ir pan.)

 

3

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema

(tipas, valdymas, charakteristikos ir pan.)

 

4

Dūmų ir šilumos valdymo sistema

 

 

 

Statinio vertė                                                                                                             5 lentelė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai statinio dokumentai (projektai, garantinių prievolių

užtikrinimo dokumentas, brėžiniai* ir kt.)                                                                  6 lentelė

Nr.

Dokumento pavadinimas

Dokumento Nr.

ar kodas

Lapų skaičius

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pase nurodant gaisrinės saugos charakteristikas, pridedami brėžiniai, kuriuose nurodoma:

1. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklas ar vandens telkiniai (šaltinius) gaisrui gesinti.

2. Gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės.

3. Žmonių evakuacija, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgiai, pločiai.

4. Gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai, statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų–šliuzų įrengimas.

5. Angų užpildai priešgaisrinėse atitvarose.

6. Lengvai numetamos konstrukcijos.

7. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo, sausvamzdžiai, gaisriniai liftai ir kt.).

 

II DALIS

STATINIO (JO DALIES) PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO ATMINTINĖ

 

Pateikiama informacija apie vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, silpnųjų srovių, šildymo, vandentiekio, nuotekų, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo ir kitas inžinerines sistemas, jų naudojimą ir priežiūrą, patalpų klimato rekomendacijos.

 

Iš viso ___________________ lapų.

 

Pasą sudarė __________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Pareigos _____________________________________

Pasas sudarytas 20_ _ m. ________ mėn. _ _ d.

______________________