LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. V-883

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u 2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė