LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-556 „DĖL EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMŲ PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS, ESANTIEMS PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-603

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-556 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstau priedo lentelės antraštinę eilutę taip:

 

Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir projekto detalaus biudžeto eilutė, kurioje numatyta pirkimo suma

Pirkimo suma, Eur (su PVM)

Pirkimo būdas

Pirkimą vykdysiantis subjektas (projekto vykdytojas ar partneris (jei nurodoma, kad partneris, parašomas jo statusas (PO ar NPO)

Pirkimo vykdymo data (nurodyti pirkimo pradžią, t. y. metus ir mėnesį)

Sutarties data, galiojimo terminas, tiekėjo pavadinimas, jei pirkimas vykdomas pagal sutartį, sudarytą iki paramos gavimo

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė